• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2017-12

zeszyt-5379-problemy-jakosci-2017-12.html

 
W numerze m.in.:
Wyzwania i sukcesy PRS Certyfikacja w 2017 roku - rozmowa z Jackiem Papińskim, Dyrektorem Pionu Certyfikacji PRS S.A.
Małgorzata Wierzbicka: Jakim wyzwaniom musiała sprostać Państwa jednostka certyfikująca w kończącym się 2017 roku? Jacek Papiński: Rok 2017 to dla naszej jednostki przede wszystkim czas wytężonej pracy nad rozszerzeniem akredytacji EMAS w zakresie prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe. Rok 2017 to dla nas także czas wzmożonej konkurencji oraz częsta niepewność zmian rynkowych. Wyzwaniem jest narzucone tempo oraz umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji. Efektywność działań zależy w dużej mierze od wizerunku naszej jednostki. Nie chodzi jednak o odróżnienie, a o wyróżnienie się na rynku. Jednostki certyfikujące zmuszone są do coraz efektywniejszego zarządzania jakością świadczonych usług i ciągłym poszerzaniem swojej oferty oraz szybkimi reakcjami na potrzeby rynku. Dlatego w 2017 roku ważna była dla nas też inwestycja w instrumenty zapewniające ciągły monitoring jakości świadczonych usług oraz wdrożenie działań, dzięki którym osiągniemy maksymalny, świadomy wpływ na kształtowanie nastawienia do naszych inicjatyw. M.W.: Czas wzmożonej i intensywnej pracy opłacił się i jako pierwsza jednostka w Polsce uzyskaliście Państwo akredytację w zakresie prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe. Gratuluję! J.P.: Mieszanka wiedzy i doświadczeń naszych pracowników okazała się świetnym sposobem na osiągnięcie zakładanych celów. Oczywiście staramy się, aby były one zawsze realne, skonkretyzowane oraz mierzalne. Tworząc i rozwijając nasze produkty, zawsze przygotowujemy plan adaptacji zawierający niezbędne elementy do działania, nie idąc przy tym na żadne ustępstwa. W przypadku realizacji nowych projektów ważne ... więcej»

Rola przełożonego w modelowaniu kultury organizacyjnej i jakości instytucji non profit DOI:10.15199/48.2017.12.3
(Katarzyna OLEJNICZAK-SZUSTER, Bogna Ś. KONODYBA- RORAT)

Istota funkcjonowania organizacji pozarządowych - wprowadzenie We współczesnym układzie społeczno-gospodarczym wzrasta zainteresowanie funkcjonowaniem organizacji non profit, w szczególności wprowadzaniem zmian w działaniu ich struktur, kultury organizacyjnej, świadczeniem usług dla społeczności lokalnej czy też finansowaniem działań. Podyktowane jest to faktem, że organizacje te stają się bezpośrednimi podmiotami rozwiązującymi wiele problemów społecznych, odgrywając coraz większą rolę w kształtowaniu aktywności społecznej [5, s. 31]. Z ekonomicznego punktu widzenia to organizacje nie nastawione na maksymalizację zysku, a ich prawidłowe funkcjonowanie sprzyja tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, będąc ważną determinantą rozwoju danego kraju [25, s. 96]. Co więcej, organizacje non profit działają w celu maksymalizacji społecznego zadowolenia lub, jeszcze inaczej rzecz ujmując, w celu dostarczenia takich dóbr, które uznawane są za społecznie pożądane [17, s. 387]. Ze względu na bardzo zróżnicowany charakter działalności organizacji pozarządowych nie jest możliwe ogólne ujęcie sposobów, za pomocą których ich działalność zaspokaja potrzeby społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe, oprócz tego że istnieją w gospodarce, mają do spełnienia pewne zadania i funkcje. I tak J. Haus ner przedstawia następującą listę funkcji organizacji pozarządowych:  zaspokojenie potrzeb społecznych, których nie mogą zaspokoić ani państwo, ani rynek,  przeciwdziałanie społecznej marginalizacji i wykluczeniu,  obniżanie kosztów świadczenia niektórych usług społecznych,  mobilizowanie inicjatywy jednostek i grup,  powiększenie kapitału społecznego, pobudzanie dyskursu społecznego i innowacyjności na wszystkich poziomach struktury społecznej,  socjalizacja obywatelska, 19 2017 G r u d z i e ń  społeczna kontrola funkcjonowania państwa i biznesu, krytyka i blokowanie ich działań ... więcej»

Z prasy zagranicznej
Zaangażowanie pracowników jako kluczowa zasada zarządzania jakością Danica Bakotić, Andrijana Rogošić, "Employee involvement as a key determinant of core management pracitces". 2017. Total Quality Management & Business Excellence, 28(11): 1209 -1226.Artykuł pt. "Employee involvement as a key determinant of core management pracitces" poświęcony został relacjom zachodzącym pomiędzy poszczególnymi zasadami zarządzania jakością. W literaturze przedmiotu prezentowanych jest wiele różnych zestawów takich reguł. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej znany jest zbiór zasad opublikowany przez Międzynarodową ... więcej»

Wybrane aspekty zwinności organizacyjnej DOI:10.15199/48.2017.12.2
(Elżbieta SKRZYPEK)

Wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym otoczeniu [23], co powiązane jest z wysokim poziomem ryzyka. Muszą one posiąść zdolność adaptacji do zmieniającego się rynku [20]. Konieczne są zmiany zachowań i postaw biznesowych, które wyrażają się: otwartością powiązaną z relacjami, kompleksowością w rozwiązywaniu problemów, orientacją na przyszłość oraz kreatywnością i współdziałaniem. Ponadto konieczne jest efektywne zarządzanie zmianą i ryzykiem poprzez stałe monitorowanie otoczenia, standaryzację zarządzania zmianami oraz dostosowanie organizacji do wymogów związanych z zarządzaniem zmianami i ryzykiem. Funkcjonowanie w turbulentnym otoczeniu powiązane 11 2017 G r u d z i e ń jest z wysokim poziomem ryzyka i wymaga umiejętności z zakresu zarządzania zmianą oraz elastyczności i zdolności przystosowawczych organizacji w różnych obszarach jej działalności. Zdolności te stanowią potencjał organizacji umożliwiający systematyczne i efektywne rozwiązywanie problemów i zdolności do wyczuwania szans i zagrożeń, umożliwiających podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie [17]. Zwinność to pojęcie, które pojawiło się w produkcji, jego uniwersalność spowodowała przekonanie o przydatności zwinności w realizacji wszystkich funkcji przedsiębiorstwa, co umożliwiło powstanie terminu zwinne przedsiębiorstwo [10] oraz zwinna produkcja, która oznacza łączenie elastycznych technologii oraz umiejętności, będących efektem doświadczenia zdobytego w procesie zarządzania. Zwinność (agility) wywodzi się z zarządzania projektami i związana jest z elastycznością i szybkością działania zespołu. Zwinność może oznaczać:  połączenie wykorzystania technologii i odpowiednich metod produkcji,  umiejętność efektywnej, czyli przynoszącej zysk, odpowiedzi na wymagania klienta [9],  umiejętność szybkiej adaptacji do zmian otoczenia biznesowego oraz nagłych zmian rynkowych,  umiejętność reagowania i dostos... więcej»

Organizacja turkusowa - szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? DOI:10.15199/48.2017.12.1
(Adam SKRZYPEK)

Nigdy nie zmieniaj rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Jeżeli chcesz coś zmienić, zbuduj nowy model, który zdezaktualizuje istniejący" Richard Buckminster Fuller Nowe podejście do zarządzania dowodzi, że trwała przewaga konkurencyjna coraz mniej wynika z produktu bądź modelu biznesowego, a coraz bardziej z kultury organizacyjnej, która pozwala seryjnie tworzyć innowacyjne procedury czy błyskawicznie zmieniać modele biznesowe [11]. Organizacja to 3 2017 G r u d z i e ń nośnik ludzkiej współpracy. W warunkach zmian otoczenia konieczna jest zmiana mentalności i świadomości. Rozwijanie nowej formy świadomości jest procesem wysoce osobistym, niepowtarzalnym i nieco tajemniczym [3]. Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie mogą być rozwiązywane z tego samego poziomu świadomości, który je spowodował. Wzrost świadomości ludzkiej powoduje, że dziś szuka się bardziej autentycznego, harmonijnego i zdrowego sposobu życia. W 2012 roku firma Tower Watson przeprowadziła sondaż wśród 32 tys. osób zatrudnionych w sektorze korporacyjnym w 29 krajach, by zbadać zaangażowanie pracowników i kluczowe czynniki mające wpływ na zaangażowanie, takie jak: zaufanie do kadry kierowniczej i widoczne zainteresowanie kadry kierowniczej dobrobytem zatrudnionych [3]. Z przeprowadzonych badań wynika, że: 35% wykazuje zaangażowanie w pracy, 43% to zdystansowani lub aktywnie niezaangażowani, 22% badanych twierdzi, iż nie czuje wsparcia. Rozwiązaniem problemów, które pojawiają się w obszarze zarządzania w XXI wieku, może okazać się, między innymi, organizacja turkusowa, zaproponowana przez Frederica Laloux [3] i przenoszona na polski grunt, między innymi przez prof. A. Bliklego [1]. F. Laloux nazywa turskusową nową, nadchodzącą erę postmodernizmu. Uważa, że nastąpi pewna korekta w obecnym pojmowaniu rzeczywistości. Polegać ona będzie na uwzględnieniu w analizie rzeczywistości w większym zakresie czynników związanych z obiektywnymi uwarunko... więcej»

2017-11

zeszyt-5325-problemy-jakosci-2017-11.html

 
W numerze m.in.:
Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w segmentacji rynku ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych do samochodów osobowych DOI:10.15199/48.2017.11.2
(Aleksander LOTKO)

W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny zmagał się ze spadkiem sprzedaży wywołanym kryzysem finansowym i ograniczeniami technologicznymi, wynikającymi z konieczności ochrony środowiska. Równolegle obserwowano skracanie cyklu rozwoju i obecności na rynku produktów branży motoryzacyjnej, przy jednoczesnym wzroście ich złożoności. Problematyka jakości w przemyśle motoryzacyjnym ma szczególne znaczenie ze względu na (Lotko, Lotko 2016a): złożoność produktu, zaawansowanie technologiczne produktu i procesu jego wytwarzania, wielkoseryjność i masowość produkcji, konfigurowalność i modularyzację produktu, a także konieczność ścisłej współpracy w ramach łańcuchów dostaw. Rosnąca liczba samochodów jest trwałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Ich eksploatacja obejmuje konieczność wykonywania wielu czynności obsługowych i naprawczych, które wymagają odpowiedniej jakości części zamiennych w miejsce zużytych lub uszkodzonych. Relacja koszt - jakość ma istotne znaczenie gospodarcze oraz ważny społecznie wymiar indywidualny. W tym znaczeniu widoczne są oczekiwania 12 2017 L i s t o p a d użytkowników samochodów, które należy w sensie ogólnym wiązać z relacją koszt - efekt, a w opisywanym obszarze: cena usługi (naprawy) - jakość części i jakość naprawy (Gidlewski i inni 2015). Pełna satysfakcja klienta jest możliwa wówczas, gdy kształtowanie jakości produktów będzie realizowane na płaszczyźnie projektowania funkcji jakości, jak i dopasowania odpowiednich narzędzi marketingowych (Urbaniak 1999). Jest to ważne zagadnienie z pogranicza marketingu i towaroznawstwa. W związku z tym w artykule podjęto się zbadania, jaka jest struktura użytkowników samochodów ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych, czyli ich przypisanie do możliwie jednorodnych klas (segmentów). Wskazano, które cechy użytkowników samochodów, samych pojazdów oraz sposobu ich eksploatacji najlepiej charakteryzują ogólną wagę przywiązyw... więcej»

Aspekty sustainability jako nowy wymiar jakości w branży hotelarskiej - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.11.5
(Agata TARKOWSKA, Agata RUDNICKA)

Powstanie teorii zrównoważonego rozwoju nie jest przypisane jednemu autorowi. Pojawienie się kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem było stopniowym procesem, który zainicjowany został m.in. wzrostem zainteresowania kwestiami środowiskowymi [27]. Pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało upowszechnione w dużej mierze dzięki opublikowaniu Raportu Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju (komisja Brundtland) pt. "Our Common Future" z 1987 roku. Zgodnie z tym dokumentem zrównoważony rozwój to "rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie pozbawiając przyszłych pokoleń możliwości zaspokojenia ich potrzeb" [5,3]. W Polsce definicja zrównoważonego rozwoju zapisana jest m.in. w artykule 3 Ustawy o Ochronie Środowiska z 27 kwietnia 2001 r. Zgodnie z Ustawą jest to "taki rozwój społeczno- gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń" [24]. Początkowo zrównoważony rozwój odnoszono do: wzrostu gospodarczego, ochrony zasobów naturalnych oraz środowiska i rozwoju społecznego. Z czasem idea ta zaczęła być wdrażana również na poziomie przedsiębiorstw, jako koncepcja związana z zarządzaniem w biznesie, co oznaczało osiąganie zysków ekonomicznych przy równoczesnej trosce o środowisko oraz interesy pracowników i innych interesariuszy [1]. Na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele dokumentów, które wspierają wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstwa. Jednym z nich są na przykład Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: Wdrażanie Dokumentu Ramowego ONZ "Chronić, Szanować, Naprawiać" (oryg. UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and ... więcej»

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami - cz. 2 DOI:10.15199/48.2017.11.4
(Grażyna WIETESKA)

Wprowadzenie Według modelu GSCF (ang. Global Supply Chain Forum) jednym z głównych procesów biznesowych łańcucha dostaw jest zarządzanie relacjami z dostawcami (ang. Supplier Relationship Management, SRM) [9]. Realizowany jest on poprzez różnego rodzaju działania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym łańcucha dostaw [19]. SRM to cały szereg interakcji z dostawcami, mających na celu usprawnienie przepływów towaru i informacji oraz skuteczniejsze osiąganie celów finansowych i niefinansowych współpracujących stron, poprzez wykorzystanie efektu synergii. Relacje z dostawcami występują na każdym etapie łańcucha dostaw. W większości są to relacje na rynku przedsiębiorstw. 29 2017 L i s t o p a d Relację B2B opisywać można w kontekście jej treści i funkcji. Treść to działania i zasoby zaangażowane ze strony dostawcy oraz nabywcy. Natomiast funkcje relacji oznaczają powiązania pomiędzy tymi elementami w ujęciu ich wpływu na wyniki obu stron, jak też oddziaływania na inne podmioty łańcucha dostaw [5]. Organizacje podejmują wiele działań ukierunkowanych na swoich dostawców. Wchodzą one między innymi w proces zakupów, który składa się z kilku etapów, w tym [17]: określenie specyfikacji zakupu, wybór dostawcy i podpisanie umowy (działania na poziomie taktycznym, tzw. sourcing), a także wysyłka zamówienia, nadzór nad realizacją zamówienia, przyjęcie i kontrola dostawy oraz feedback do dostawcy (działania na poziomie operacyjnym, tzw. supply). Zarządzanie relacjami z dostawcami to nie tylko planowanie i organizowanie współpracy, ale również jej doskonalenie, najczęściej z wykorzystaniem oceny okresowej dostawców. Na podstawie wyników tej oceny, organizacje coraz częściej decydują się na działania w ramach koncepcji rozwoju dostawców (ang. Supplier Development) [6] oraz koncepcji wczesnego włączania dostawców w rozwój produktów (ang. Early Supplier Involvement) [11]. W obliczu wzrastającej niepewności otoczenia bi... więcej»

Koncepcja myślenia opartego na ryzyku w świetle wymagań standardu IATF 16949:2016 (Marta GRUSZKA)
Rozwój w przemyśle samochodowym wymaga zmian w standardach obowiązujących w świecie motoryzacji. Jedną z najbardziej kluczowych na przestrzeni ostatniego roku była publikacja IATF 16949:2016. Jednak wydanie nowego standardu to dopiero "trigger", wywołujący ciąg zdarzeń z perspektywy wielu organizacji, które muszą spełnić określone warunki zgodnie ze strategią przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 (patrz: www.iatfglobaloversight.org). Zarówno przed certyfikowanymi organizacjami, jak i przed jednostkami certyfikującymi oraz auditorami, rozciąga się perspektywa konieczności dostosowania funkcjonujących procesów do wymagań nowego standardu. Proces uzyskiwania i aktualizacji uprawnień oraz kompetencji przez auditorów trzeciej strony wciąż trwa, a wizja utraty ważności certyfikatu na zgodność z wymaganiami ISO/TS 16949:2009 we wrześniu 2018 roku powoduje, że organizacje motoryzacyjne podejmują szereg działań. Biorąc pod uwagę swojego rodzaju presję czasową, ilość oraz znaczenie nowych i rozszerzonych wymagań nowego standardu, można śmiało stwierdzić, że wysoce rekomendowane jest, aby organizacje jak najszybciej zainteresowały się zapoznaniem się z nowym standardem poprzez uzyskanie odpowiedniego przeszkolenia pracowników oraz zdefiniowały strategię przejścia wraz z uwzględnieniem ram czasowych. Omawiając zagadnienia standardu ISO 9001:2015, nie sposób pominąć niezwykle istotnej kwestii związanej z zastosowaniem podejścia opartego na ryzyku w organizacji. Koncepcja ta ma na celu implementację w organizacjach myślenia opartego na analizie ryzyka poprzez podejmowanie działań, mających na celu osiągnięcie najlepszego rezultatu. Konieczność przeprowadzania analizy ryzyka od zawsze znajdowała się w normie ISO 9001, jednakże nowa rewizja podwyższa poprzeczkę, podkreśla rangę i odwołuje się do konieczności implementacji tego podejścia w całym systemie zarządzania jakością. Myślenie oparte na analizie ryzyka sprawia, że... więcej»

Wartości jako element kontekstu wewnętrznego w systemie zarządzania jakością DOI:10.15199/48.2017.11.3
(Marek BUGDOL)

Zgodnie z nową normą ISO 9001:2015 organizacja powinna badać kontekst wewnętrzny organizacji oraz kontekst zewnętrzny. Do elementów kontekstu wewnętrznego zaliczono wiedzę, wartości, kulturę organizacyjną [35]. Problem w tym, że o ile organizacje stosunkowo dobrze radzą sobie w wyznaczaniu kontekstu zewnętrznego (o ile przeprowadzają badania rynkowe, badania konkurencji), o tyle określanie kontekstu wewnętrznego stanowi duże wyzwanie. W niniejszym artykule ukazana zostanie rola wybranych wartości organizacyjnych w zarządzaniu jakością oraz sformułowane zostaną postulaty dotyczące możliwości badania i kształtowania wybranych wartości organizacyjnych. Metoda i cele Podstawową metodą badań były studia literaturowe. Autor najpierw dokonał szczegółowej analizy literatury i wydzielił kilkanaście zagadnień tematycznych obejmujących m.in. rolę i znaczenie wartości organizacyjnych w zarządzaniu oraz porady dotyczące kształtowania wartości organizacyjnych. Na podstawie tej całościowej analizy najpierw zweryfikowano zebrany materiał, odrzucając te opracowania, których wartość naukowa była niewielka. Kolejnym krokiem była klasyfikacja i kategoryzacja. Uporządkowano większość zagadnień, przypisując poszczególne treści do ustalonych zagadnień badawczych. W artykule posłużono się podejściem systemowym, a pośrednio - interpretacją hermeneutyczną. Celami artykułu są:  identyfikacja i charakterystyka najważniejszych wartości organizacyjnych w zarządzaniu jakością,  ukazanie możliwości kształtowania wartości organizacyjnych,  ukazanie możliwości diagnostycznych. Definicja wartości W literaturze dotyczącej zarządzania zawarto kilka propozycji definicyjnych (por. tabela 1). Wartości w zarządzaniu jakością Wszelkie wartości autoteliczne, instrumentalne, indywidualne, społeczne i etyczne odgrywają bardzo dużą rolę w zarządzaniu. Wyznaczają cele działalności, sposoby realizacji celów, zachowania i postawy wobec p... więcej»

2017-10

zeszyt-5314-problemy-jakosci-2017-10.html

 
W numerze m.in.:
PRS Certyfikacja pierwszym akredytowanym weryfikatorem środowiskowym w obszarze gospodarki odpadami
Począwszy od 2018 r. obowiązkowe audyty zewnętrzne w branży gospodarki odpadami będą musiały być wykonane przez weryfikatora EMAS, posiadającego rozszerzoną akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w obszarze gospodarki odpadami. Sprawozdanie wydane bez akredytacji może oznaczać poważne sankcje finansowe dla pr zedsiębiorców podlegających obowiązkowi audytu. Obowiązek wykonania audytu przez akredytowaną jednostkę Obowiązek wykonania audytów wynika z dwóch ustaw:  Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013.888, z późn. zm.),  Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U.2015.1688). Pierwsza ustawa wprowadziła obowiązek poddania się audytowi przez przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR dla odpadów opakowaniowych, a druga - przez przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania oraz organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obie ustawy powierzają wykonanie audytu jednostce certyfikującej, posiadającej status weryfikatora EMAS. W ostatnich dniach Sejm uchwalił ustawę z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1730), która wprowadza wymóg uzyskania rozszerzonej akredytacji w tym obszarze przez weryfikatora EMAS. Ustawa ta po głosowaniu w Senacie oraz podpisaniu przez Prezydenta RP ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Oznacza to, iż wymienione wyżej audyt... więcej»

Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce DOI:10.15199/48.2017.10.5
(Dawid SZOSTEK)

Współczesne przedsiębiorstwo musi funkcjonować w wielokulturowym świecie wzajemnych zależności, uwzględniając w swojej działalności takie kwestie, jak tożsamość kulturowa czy wielowymiarowa polityka [De Klerk i Kroon, 2007, s. 99]. Przedsiębiorstwo jest też coraz częściej powiązane celami i interesami z innymi przedsiębiorstwami i funkcjonuje jako część sieci (ang. network). To w ramach sieci odbywa się wymiana informacji, zasobów czy możliwości (ang. networking, czyli "sieciowanie"), a to dzięki wzajemnym powiązaniom, kontaktom i relacjom. W związku z tym coraz ważniejsze jest "nie to, co wiesz, ale kogo znasz" [Gibson et al., s. 146]. Popularność networkingu wyraża się choćby w niezliczonej liczbie publikacji książkowych, których zadaniem jest nauczyć czytelnika, jak tworzyć i wykorzystywać kontakty w ramach sieci. W trakcie różnego rodzaju konferencji czy sympozjów coraz bardziej popularne są tzw. "networking events", a zatem bloki poświęcone społecznym interakcjom (wymianie znajomości). Nie sposób też nie wspomnieć o przeszło 200 mln zarejestrowanych użytkowników portalu LinkedIn (2013), który realizuje w praktyce koncepcję networkingu w wymiarze zawodowym [Gibson et al., 2014, s. 146]. Operowanie w ramach sieci pozwala na łączenie i stały rozwój techniki i technologii informatycznej, nauki, kultury i globalnego rynku [De Klerk i Kroon, 2007, s. 99]. Sieci wpłynęły na to, jak dziś zorganizowane są w przedsiębiorstwie marketing czy dystrybucja oraz jaki model działalności biznesowej jest realizowany [De Klerk i Kroon, 2007, 32 2017 Pa ź d z i e r n i k W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Rozwój wysokiej jakości relacji w ramach sieci biznesowej na przykładzie przedsiębiorstw … s. 90]. Również konkurencja na rynku odbywa się także coraz częściej na poziomie sieci, a nie firm ją tworzących [Medlin, 2012, s. 516]. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa mogą zatem przetrwać w izolacji [De Klerk i Kroon, 2008, s. 32]. Wszy... więcej»

Zarządzanie jakością i ryzykiem w procesie obsługi klienta DOI:10.15199/48.2017.10.2
(Roma MARCZEWSKA-KUŹMA)

Zmieniającym się uwarunkowaniom gospodarczym zachodzącym w Polsce na przestrzeni XIX-XXI wieku towarzyszyła ewolucja w przyjmowanej przez przedsiębiorstwa orientacji. Niedostatek dóbr konsumpcyjnych, jakim charakteryzował się w gospodarce polskiej okres przedmarketingowy, umożliwiał stosowanie przez przedsiębiorstwa odmiennego od obecnego podejścia do zarządzania produkcją i dystrybucją. Rynek był chłonny, w związku z czym przedsiębiorstwa osiągały zadowalające dochody i zyski, skupiając się początkowo wyłącznie na produkcji, następnie na sprzedaży produktu i tuż przez zakończeniem okresu przedmarketingowego na produkcie, a zwłaszcza na jego ciągłym doskonaleniu. Przedsiębiorstwa nie dostrzegały powodów analizowania wymagań klienta. W konsekwencji takiego podejścia to wyłącznie przedsiębiorstwo określało standardy jakości dla wytwarzanych produktów, które ostatecznie wynikały z założonej wydajności procesu produkcyjnego. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa "uwzględniał przede wszystkim zasoby tego przedsiębiorstwa oraz wiodące kompetencje całego układu zarządczego" [15, s. 87]. Okres przedmarketingowy można podzielić na dwie następujące po sobie orientacje. Orientacja produkcyjna trwała w Polsce od drugiej połowy XIX wieku do ok. 1930 roku [9, s. 20]. Wówczas dla przedsiębiorstw liczyła się ilość wyprodukowanego towaru, a nie jego jakość. Sprzedawane produkty były stosunkowo proste i skierowane do przeciętnego nabywcy. Firmy osiągały przewagę 10 2017 Pa ź d z i e r n i k konkurencyjną przez niski koszt wytwarzania. Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna) trwała natomiast do około 1950 r. Zgodnie z tą koncepcją przedsiębiorstwa dążyły do intensyfikacji zbytu towaru, który był tani i wytworzony dla masowego klienta. Orientacja marketingowa rozpoczęła się po zakończeniu II wojny światowej. Przedsiębiorstwa stanęły wtedy przed wyzwaniem zdobycia i utrzymania więzi z klientem, który posiadał zgromadzone oszczędności. W t... więcej»

Polskie Centrum Akredytacji organizatorem debaty eksperckiej "Akredytacja w obszarze energetyki"
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zorganizowało w dniu 20.09.2017 r. debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w energetyce, która została przeprowadzona w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. W szczególności poruszono tematy dotyczące systemu EMAS, zarządzania energią według normy PN- -EN 50001, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, a także emisji do środowiska, związanych z energetyką. W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, Grupy ... więcej»

Łatwość odnajdowania drogi do celu jako determinanta jakości usługi
Angelo Bonfanti, Vania Vigolo, Jackie Douglas, Claudio Baccarani. 2017. "Servicescape navigation: A customer typology based on the wayfinding ability of Italian hospital visitors". The TQM Journal, 29(4): 546-563.Servicescape to anglojęzyczny termin określający fizyczne warunki (środowisko), w których świadczona jest dana usługa. Pojęcie to odnosi się do zagadnień związanych z bezpośrednim otoczeniem (np. temperaturą, jakością powietrza, hałasem, muzyką, zapachami, kolorami i oświetleniem), przestrzenią i funkcjami (np. kształtem pomieszczeń, wyposażeniem i umeblowaniem), a także oznaczeniami, symbolami i artefaktami (np. znakami i dekoracjami). Im większa, bardziej rozproszona i nieznana jest to przestrzeń, tym bardziej jest prawdopodobne, że l... więcej»

2017-9

zeszyt-5277-problemy-jakosci-2017-9.html

 
W numerze m.in.:
Analysis of the quality of polymeric tubes manufactured by an extrusion process DOI:10.15199/48.2017.9.5
(Adam GNATOWSKI, Mateusz CHYRA)

Polymer extrusion is a dynamically developing method which plays an essential role in production of components made of polymers. This technology has a number of variations, such as e.g. single-, twin- and triple- auger extrusion, authothermal extrusion with blowing and many others. The method is used to manufacture the commonly used products, such as sections, slabs or pipes [6, 8, 9,11]. Quality of finished products made of polymer materials depends on many various factors. In the case of extrusion, these include characteristics of the raw material, quality of the extrusion line and state of the technical services [7, 9]. Apart from the extruder itself, the extrusion line for production of pipes also include: calibrator, cooling bath, receiver and cutting device. The basic parameters that describe the process of extrusion are temperature of polymer material and extrusion rate [1, 8, 9, 11, 12]. However, the substantial effect on the quality of the product is also from the shape of the head and calibrator and the pull-off speed, which has to be synchronized with the extrusion rate [1, 9, 11]. Evaluation of the extrusion process efficiency should take into consideration the quantitative, functional and qualitative criteria which include e.g. the quality of the drawn pieces [3, 9, 10]. The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The tools for quality improvement, such as Pareto chart and Ishikawa diagram were used. 1. Material and methods The technological extrusion process was carried out in the enterprise that manufactures pipes from polymeric materials. The aim of the study was to analyse the quality of polymeric pipes manufactured using extrusion. The quality examinations were conducted using pipes with diameter 63 mm and SDR 11 made of PDPE 3802 YCF. The extrusion process was consistent with processing parameters recommended by the manufact... więcej»

Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych DOI:10.15199/48.2017.9.2
(Aleksandra KOWALSKA)

Wprowadzenie Pojęcie autentyczności żywności kojarzone jest często w literaturze z żywnością, która nie jest zafałszowana. Tymczasem, w Polsce wraz z pojawieniem się gospodarki rynkowej i dynamicznie rosnącą konkurencją na rynku artykułów spożywczych, wartością stała się autentyczność towarów, coraz częściej traktowana w kategoriach źródła przewagi konkurencyjnej [19]. Autentyczność produktu spożywczego w kontekście nazwy, marki, miejsca pochodzenia, rodzaju, składu, sposobu przetworzenia czy wykorzystanej technologii produkcji może wpłynąć na sposób postrzegania przez konsumenta producenta i produktu. Prawdopodobnie wpłynie na wizerunek producenta, postrzeganie marki i ocenę jakości produktu przez konsumenta. Autentyczność to główny atrybut żywności tradycyjnej i regionalnej, która ma niemałe znaczenie dla rozwoju wielu regionów Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza obszarów wiejskich, również polskich [20, 34]. Powstaje pytanie, jak konsumenci postrzegają zagadnienie autentyczności żywności, czy kierują się tą cechą produktów spożywczych, podejmując decyzje zakupowe. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wyników badań własnych w zakresie wiedzy i postawy konsumentów wobec żywności autentycznej na tle teoretycznych rozważań na temat zagadnienia autentyczności żywności prowadzonych z ekonomicznego punktu widzenia. Do realizacji postawionego celu wykorzystano dwie metody badawcze: krytyczny przegląd literatury i badanie ankietowe, które stanowi wstęp do szerszych badań empirycznych dotyczących fałszowania i autentyczności żywności zaplanowanych wzdłuż całego łańcucha dostaw. Zagadnienie autentyczności żywności w literaturze W słowniku W. Kopalińskiego znajdujemy, iż pojęcie "autentyczność" pochodzi z greckiego authentikós, co tłumaczymy jako gwarantowany (od authénte's - sprawca lub morderca) i oznacza "prawdziwy, rzeczywisty, oryginalny, niepodrobiony, wiarygodny" [8]. Autentyczność żywności (food authenti... więcej»

Z prasy zagranicznej
Style kierowania a motywacja pracowników Muhammad Fiaz, Qin Su, Amir Ikram, Aruba Saqib. 2017. “Leadership styles and employees’ motivation: perspective from an emerging economy". The Journal of Developing Areas, 51(4): 143-156.W czasopiśmie "The Journal of Developing Areas" zamieszczony został artykuł poświęcony relacjom zachodzącym pomiędzy stylem kierowania a poziomem zaangażowania pracowników. Opracowanie to przygotował zespół składający się z czterech osób, z czego trzy (tj. Muhammad Fiaz, Qin Su, Amir Ikram) reprezentowały Chiny, a jedna osoba (tj. Aruba Saqib) pochodziła z Pakistanu. Autorzy artykułu wykorzystali jedno z n... więcej»

Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne DOI:10.15199/48.2017.9.1
(Monika ŻUCHOWSKA-GRZYWACZ)

Wprowadzenie W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2017 roku zmiany ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, polscy przedsiębiorcy mają możliwość znakowania swoich produktów oznaczeniem "Produkt polski" [7]. Przepisy te wprowadziły jednolite kryteria dotyczące dobrowolnego umieszczania takiego oznaczenia [17]. Wobec wielości obecnie funkcjonujących oznaczeń podjęta przez ustawodawcę próba ujednolicenia przepisów w tym zakresie wydaję się w pełni uzasadniona. Wprowadzone rozwiązania budzą jednak wątpliwości natury prawnej. Wymagają uzupełnienia, 28 2017 Wr z e s i e ń ASPEKTY PRAWNE Podejście jakościowe do nowego oznaczenia "Produkt polski" - wybrane aspekty prawne aby sprawniej i pełniej realizować założenia promocji polskich produktów - a przede wszystkim - aby krajowy producent nie był zagrożony ponoszeniem negatywnych konsekwencji z tytułu umieszczenia tego oznakowania na swoim towarze. Zasadne wydaje się również wskazanie na wdrożenie podejścia jakościowego do wprowadzonego oznaczenia. Konsument porównuje produkt z innymi, konkurencyjnymi produktami dostępnymi na rynku, odwołuje się do względnej jakości produktu oraz korzyści płynących z wyboru danej oferty. Konsumenci produktów, zwłaszcza tych o wysokiej cenie, są skłonni zapłacić więcej za produkt o lepszej jakości. Nabywcy chcą wybierać również towary rodzimych producentów, jeśli jednak nie będzie szła za tym odpowiednia jakość, samo oznaczanie pochodzenia może okazać się niewystarczające. Zasady przyznawania oznaczenia "Produkt polski" Obowiązek umieszczania oznaczenia na etykiecie miejsca/kraju pochodzenia produktu wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 25 października 2011 r. nr 1169/2011. Jednak w zakresie ustawodawstwa unijnego taki obowiązek istnieje tylko, gdy jego brak mógłby wprowadzać konsumentów w błąd co do kraju lub miejsca rzeczywistego pochodzenia danego produktu, jak też w odniesieniu do niektóry... więcej»

Reforma systemu kontroli żywności jednym z priorytetów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Krystian Popławski)
W Polsce funkcjonuje rozproszony model nadzoru nad żywnością, w którym zadania są podzielone pomiędzy 5 instytucji kontrolnych, takich jak: - Inspekcja Weterynaryjna; - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych; - Państwowa Inspekcja Sanitarna, - Inspekcja Handlowa. Obecnie mamy w kraju do czynienia ze skomplikowanym systemem nadzoru i finansowania inspekcji z uwagi na podległość pięciu Inspekcji dziewiętnastu ośrodkom decyzyjnym, w tym szesnastu wojewodom. Konsolidacja systemu urzędowej kontroli żywności została wskazana jako jeden z celów programowych rządu oraz została uwzględniona w Programie Działań Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Z punktu widzenia rolników i przedsiębiorców koniecz... więcej»

2017-8

zeszyt-5240-problemy-jakosci-2017-8.html

 
W numerze m.in.:
Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi DOI:10.15199/48.2017.8.5
(Daniel KUCHAREK, Agnieszka FOLTYN)

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie powietrznym stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów z jakim spotykają się przewoźnicy. Wśród całej masy ładunków przewożonych statkami powietrznymi właśnie transport materiałów promieniotwórczych zasługuje na szczególną uwagę. Wynika to z ogromnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie może zaistnieć na skutek nieszczęśliwych zdarzeń. Należy zaznaczyć, że następuje bardzo szybki wzrost ilości przewożonych ładunków. Zagrożenia związane z transportem materiałów promieniotwórczych są przedmiotem ciągłych badań i prac legislacyjnych, które mają na celu wypracowanie norm i zalecanych procedur postępowania z niebezpiecznymi substancjami i przedmiotami. W efekcie dąży się do maksymalnego ograniczenia poziomu zagrożeń związanych z powietrznym transportem materiałów promieniotwórczych. Ogromna skala istniejących w tym zakresie zagrożeń powoduje, że pomimo stosowania w praktyce przepisów wynikających z obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz aktów prawnych, proces tworzenia uregulowań dla przewozu materiałów promieniotwórczych nie jest i nigdy nie będzie zakończony. Rozpatrując transport lotniczy materiałów promieniotwórczych, realizowany przez wojskowe statki powietrzne, możemy wyróżnić dwa podstawowe obszary. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę broń jądrową. Stanowi ją kompletny zestaw urządzeń, który w swej ostatecznej, zaplanowanej konfiguracji, po zakończeniu procedury uzbrajania 31 2017 S i e r p i e ń i odpalania prowadzi do zainicjowania niekontrolowanej reakcji jądrowej z uwolnieniem energii1. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie wytworzone ładunki jądrowe, przenoszone przez statki powietrzne, posiadające odpowiednie urządzenia. Drugi rodzaj transportu materiałów promieniotwórczych obejmuje substancje wykorzystywane do badań w wojskowych i cywilnych ośrodkach jądrowych, jak również odpady promieniotwórcze z reakto... więcej»

Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej DOI:10.15199/48.2017.8.4
(Joanna JASIŃSKA, Witold POKORA)

W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Od tego czasu wymagania ISO 9001 zmieniały się cztery razy, tj.: w 1994 r., 2000 r., 2008 r. oraz w 2015 r. Ostatnia zmiana jest szczególnie istotna pod względem spełniania wymagań AQAP. Po raz pierwszy wymaganiem, w systemie zarządzania, jest potrzeba określenia kontekstu związanego z oferowanym wyrobem, który jest bazą do dalszych regulacji systemowych. W tym czasie, w 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w resorcie ON certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP przeniesiona została z polskiej instytucji narodowej ds. jakości w NATO (obecnie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) do instytucji niezależnej od uczestników systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej, wymienionych w decyzji Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Decyzja Nr 67/MON, 2014). Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości, funkcjonujące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w ramach podstawowych zadań statutowych Akademii oraz zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. 25 2017 S i e r p i e ń Głównym zamierzeniem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych posiadają ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP (AQAP 2110:2016), które dają zaufanie zamawiającemu lub jego przedstawicielowi (np. GQAR) w procesie nadzorowania spełniania wymagań kontraktowych. Certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, w ścisłym porozumieniu z uczestnikami systemu zapewnienia jakości na etapie przedkontraktowym, jest niezbędna do budowania bazy potencjalnych dostaw... więcej»

Nowe wymagania NATO dla dostawców - AQAP 2110 wydanie D 2016 DOI:10.15199/48.2017.8.3
(Wiesław KLIMCZAK)

W czerwcu 2003 r. zostały opublikowane pierwsze wydania Publikacji Standaryzacyjnych Zapewnienia Jakości AQAP serii 2000, które zastąpiły AQAP serii 100 opracowane na podstawie podejścia proceduralnego obowiązującego w normach rodziny ISO 9000:1994. Pierwsze wydania AQAP serii 2000 były konsekwencją podejścia procesowego [4] przyjętego przez Komitet Techniczny ISO nr 176 przy konstruowaniu wymagań norm serii ISO 9000:2000. Aktualna nowelizacja AQAP jest również konsekwencją ustanowienia norm ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Norma [9] uporządkowana zgodnie z nową strukturą ramową koncentruje się na skuteczności realizowanych procesów. Twórcy normy przyjęli, że poprawa skuteczności zostanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia procesowego z wykorzystaniem - na wszystkich poziomach organizacji - cyklu PDCA oraz myślenia opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka. Powyższe założenia wymusiły konieczność dostosowania 19 2017 S i e r p i e ń do wymagań [9], ale również stworzyły możliwość nowelizacji publikacji [3]. Inspiracją do opracowania tego artykułu było nowe wydanie natowskiego standardu AQAP 2110 D oraz fakt, że bogata literatura dotycząca wymagań AQAP ([5], [6], [14], [15], [16], [17]) - z uwagi na czas opublikowania - nie uwzględnia wymagań najnowszego wydania [3]. Przedmiot badań stanowi Sojusznicza Publikacja Zapewniania Jakości AQAP 2110 D w odniesieniu do wymagań AQAP 2110 wydanie 3 z 2008 r. Jako problem badawczy postawiono pytanie: "Jakich podmiotów uczestniczących w cyklu życia wyrobu obronnego i jakich elementów ich systemów zarządzania jakością dotyczą nowe wymagania AQAP 2110 D?". Zastosowano pragmatyczną metodę badań i technikę analizy porównawczej. Kursywą wyróżniono cytaty z dokumentów poddanych badaniu. Wyniki badań własnych wymagań ogólnych - AQAP 2110 D rozdziały 3 i 4 W punkcie 3.1 ustanowiono [3] wymaganie stosowania normy ISO 9001:2015, dlatego celowe jest wyjaśnienie podstawowych różnic term... więcej»

Interoperacyjność systemów logistycznych automatycznej identyfikacji na świecie i w praktyce Sił Zbrojnych RP DOI:10.15199/48.2017.8.2
(Anna KOSMACZ- -CHODOROWSKA)

Wprowadzenie - cel, metody i wyniki badań Narzędziem usprawniającym logistykę łańcuchów dostaw jest automatyczna identyfikacja i wymiana danych biznesowych - ADC (ang. Automatic Data Capture). ADC wg globalnych standardów i rozwiązań GS1 jest przykładem cywilnej technologii. Ze względu na wielobranżowość dostaw do wojska uznano, że warto wykorzystać ich synergię i podjęto badania wykazujące celowość i możliwość zastosowania ADC według GS1 również w gospodarce wojskowej, w tym na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości. W oparciu o wyniki prowadzonych badań, ocen eksperckich i ćwierćwiekowego doświadczenia dokonano przeglądu dotychczas wdrażanych systemów ADC w Polsce i na świecie w zakresie wyrobów różnych branż gospodarki cywilnej oraz dostaw do wojska części państw NATO. Wyniki i wnioski wynikają z prac realizowanych na rzecz kilkuset firm cywilnych oraz na rzecz wojska i jego dostawców, realizowanych przez ostatnie 6 lat. Prace badawcze prowadzono na rzecz wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP systemu ADC, usprawniającego logistykę wojskową i całych łańcuchów dostaw, z wykorzystaniem standardów globalnych, które dominują obecnie w gospodarce cywilnej. Siły Zbrojne RP, przystępując do reorganizacji logistyki, wdrażają obecnie ADC zgodnie z wypracowanymi wynikami badań, a dobór standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki z wykorzystaniem ADC obejmuje wszystkie rodzaje przedmiotów wymiany handlowej gospodarki cywilnej i wojskowej i jest autorskim dorobkiem badawczym na rzecz interoperacyjności. Potwierdzono przydatność standardów i rozwiązań GS1, stosowanych dotąd przede wszystkim w obrocie wyrobami konsumenckimi, do ich stosowania również w pozostałych sektorach gospodarczych. Ponadto widzi się potrzebę prowadzenia dalszych badań, szczególnie w kierunku wypracowania dobrych praktyk biznesowych, aby ułatwić wdrażanie w kraju i na świecie zalecanych standardów ... więcej»

Badanie zadowolenia klienta z wykorzystaniem metody Servqual na przykładzie dziekanatu uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2017.8.6
(Anna MAZUR, Marianna KOPEĆ, Aleksandra SOBAŃSKA, Dominika SZREJTER)

Urozmaicone oferty kształcenia oraz dostosowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy nie są już wystarczające do zagwarantowania satysfakcji potencjalnych studentów uczelni wyższych. Obecnie dla studenta istotna jest również jakość obsługi, jaką mogą zagwarantować uczelnie wyższe. Student odbiera od uczelni usługę w postaci kształcenia, a coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu instytucji usługowej [1]. Zmiany, które zaszły w funkcjonowaniu Szkolnictwa Wyższego dobrze odzwierciedla Art.132.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie którego od 2005 roku obowiązkowym elementem podczas przeprowadzania oceny nauczycieli akademickich jest zasięganie opinii studentów w tej sprawie. Opinia studentów jest dla uczelni istotna również w innych aspektach, jak np. funkcjonowanie dziekanatu, czyli miejsca rozwiązywania większości spraw formalnych, z którymi studenci spotykają się w trakcie procesu kształcenia. Sam sposób pozyskiwania informacji od studentów nie został odgórnie narzucony, pozostawiając w tym zakresie autonomię uczelniom wyższym. Zasadniczą kwestią poruszaną w niniejszym opracowaniu jest stwierdzenie, iż orientacja na klienta, będącą pierwszą z siedmiu zasad zarządzania jakością, zwraca uwagę na istotną rolę klienta (w analizowanym przypadku studenta uczelni wyższej) i jego potrzeb jako elementu, który wyznacza cel, kierunek działania organizacji oraz wzmaga potrzebę podnoszenia szeroko rozumianej jakości. 38 2017 S i e r p i e ń Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zadowolenia studenta z wykorzystaniem metody Servqual oraz opracowanych na ich podstawie koncepcji doskonalenia obsługi studenta na przykładzie wybranego dziekanatu uczelni wyższej. Opis metody badawczej Badania jakości usług są skomplikowane ze względu na podstawowe cechy usług, takie jak: niematerialność, nietrwałość cz... więcej»

2017-7

zeszyt-5230-problemy-jakosci-2017-7.html

 
W numerze m.in.:
Ogłoszono zwycięzców 5. dorocznego Manufacturing Excellence Awards 2017
CEO Manufacturing Magazine chciałby podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w 5. edycji CEE Manufacturing Excellence & Industrial Property Awards 2017 roku. Po raz kolejny uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w hotelu Intercontinental w Warszawie, była miejscem spotkania grupy liderów branży z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Gala potwierdziła status jednej z najważniejszych imprez w regionie. Recaro Aircraft Seating, Toyota Motor Europe, Panattoni Europe i Valeo Group byli w tym roku wielkim... więcej»

Czynniki determinujące usługi edukacyjne uczelni wyższych - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.7.4
(Seweryn CICHOŃ)

Do czynników sukcesu organizacji tworzących przewagę nad konkurencją należą: jakość, koszty i zadowolenie klienta. Uczelnia wyższa ma decydujące znaczenie w podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji, w kształtowaniu postaw, które rzutują na jakość i poziom gospodarki kraju. Każda organizacja dążąca do sukcesu powinna zakładać osiąganie celu nadrzędnego działalności, jakim jest ciągła poprawa jakości. Jakość zarządzania szkołą wyższą jest ściśle powiązana z jakością usługi edukacyjnej. Jakość usługi edukacyjnej staje się wyzwaniem dla teorii i praktyki w zarządzaniu organizacją edukacyjną. Zarządzanie jakością szkoły wyższej powinno wnieść konkretne efekty i służyć poprawie przyszłości [3,5,7,8]. Zarządzanie uczelnią wyższą w obecnych czasach nabiera nowego wymiaru. Od uniwersytetu wymaga się już nie tylko pełnego zaangażowania w to, co dzieje się wewnątrz organizacji, ale również żywych relacji z otoczeniem [1]. Zatem szkoła wyższa powinna być innowacyjna, podążać za trendami, podejmować działania przedsiębiorcze, marketingowe, być zorientowana na wiedzę, kapitał ludzki, społeczną odpowiedzialność, rozwój lokalny, regionalny, rynek pracy, potrzeby studentów, firm i instytucji. 24 2017 L i p i e c Uczelnia wyższa jako organizacja działa w oparciu o szereg specyficznych zasobów przy uwzględnieniu prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej [2]. Do zasobów uczelni można zaliczyć m.in.: kadrę, z podziałem na naukowców i pracowników administracyjnych, aparaturę naukowo- -badawczą, zasoby biblioteczne, archiwa, budynki i budowle. Kompleksowe wykorzystywanie zasobów umożliwia uczelni efektywne funkcjonowanie. Zwraca się uwagę na to, że skuteczne zarządzanie uczelnią wyższą wymaga dużego wysiłku i zaangażowania kadry kierowniczej - władz uczelni. Istnieje wiele przyczyn wdrażania zmian w organizacji. Kadra zarządzająca odgrywa istotną rolę w procesie wdrażania zmian w organizacji świadczącej usługi edukacyjne, którą j... więcej»

Wybrane przejawy dysfunkcyjnych zachowań pracowników w sektorze administracji samorządowej - raport z badania DOI:10.15199/48.2017.7.1
(Dawid SZOSTEK)

Zachowania dysfunkcyjne w miejscu pracy można zdefiniować jako takie, które odbiegają od powszechnie przyjętych w organizacji norm i standardów (Misbah, Ambreen, 2012, s. 244), przy czym muszą mieć one charakter wolicjonalny i świadomy oraz powtarzać się. Można tu wskazać na powszechnie uznane za poważne dewiacje, jak kradzieże własności firmowej, defraudacje, łapówkarstwo, przemoc fizyczną bądź psychiczną, molestowanie seksualne czy mobbing (Anjum i Parvez 2013 s. 418-419; Gruys i Sackett 2003, s. 30-42). Mogą to być także pozornie mniej znaczące patologie, jak: załatwianie w godzinach pracy prywatnych spraw, sztuczne wydłużanie przerw, faworyzowanie, nepotyzm, plotkowanie czy oczernianie. W końcu mogą to być też zachowania dysfunkcyjne, które są oceniane niejednoznacznie, a często postrzega się je jako pożyteczne dla organizacji i pracownika (np. pracoholizm wraz z jego częstą pochodną - wypaleniem zawodowym). Dysfunkcje w zachowaniach pracowników nie powinny mieć miejsca w żadnej organizacji, a szczególnie takiej, której celem jest wysoka jakość prowadzonej działalności, jako że ich występowanie utrudnia realizację praktyk składających się na zarządzanie poprzez jakość (Ebrahimi, Sadeghi, 2013, s. 5627-5628; Fu et al., 2015, s. 129). Tymczasem w obecnej, zglobalizowanej i liberalnej gospodarce, podnoszenie jakości funkcjonowania jest jednym z ważniejszych czynników na drodze do osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej (Ashraf, 2016, s. 200). Dużą rolę w tym procesie odgrywają menedżerowie, także jeśli chodzi o łagodzenie/eliminowanie konkretnych rodzajów zachowań dysfunkcyjnych w organizacji (Camisón, 2010, s. 664). Wśród teoretyków nie ma zgodności co do definicji i klasyfikacji zachowań dysfunkcyjnych. Funkcjonuje również wiele terminów określających te zachowania, jak: patologiczne, kontrproduktywne, obraźliwe, niezgodne, omijające, nieetyczne, antysocjalne, odwetowe, niekonwencjonalne, destruktywne, niebez... więcej»

Użyteczność ocen pracowniczych w ograniczeniu marnotrawstwa w administracji publicznej DOI:10.15199/48.2017.7.2
(Bożena GAJDZIK)

W ciągu ostatnich lat większą uwagę zwraca się na efektywne funkcjonowanie administracji publicznej. Można tu przytoczyć publikacje: P. Selfa (1993)2, G. E. Smitha i C. A. Hutsmana (1997)3, G. Stokera (2006)4, J. O’Flynna (2007).5 Wymienieni autorzy efektywność administracji publicznej charakteryzują poprzez: skuteczność, odpowiedzialność, praworządność, sprawiedliwość i wartość społeczną. Uznaje się, że administracja działa dobrze, gdy większość decyzji podejmowanych jest na miejscu przez bezpośrednich wykonawców danej pracy bez marnotrawstwa. Marnotrawstwo oznacza zużycie środków na zbędne lub niewłaściwe czynności administracyjne. Wydawanie zezwoleń, koncesji, wprowadzanie danych do rejestru (bazy danych), wydawanie decyzji w trybie kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) powinno odbywać się sprawnie i "bez zbędnej zwłoki". Artykuł 36 kodeksu postępowania administracyjnego nakłada taki obowiązek na wszelkie organy administracji publicznej. W przypadku opieszałości urzędnika klienci dysponują możliwością złożeniem zażalenia na działania organów. Organy wyższej instancji (Sądy Administracyjne) mogą nałożyć grzywny na urzędników, którzy w sposób przewlekły prowadzą 10 2017 L i p i e c postępowania oraz pozorują czynności administracyjne. Ustawa z 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych jest narzędziem egzekucyjnym powstrzymującym urzędników przed wydawaniem wadliwych decyzji. Rozwiązaniem systemowym na poziomie zarządzania placówką jest implementacja założeń Office Kaizen6. Narzędziem stosowanym w procesie eliminacji strat jest obligatoryjnie stosowana karta oceny pracownika samorządowego. Celem niniejszej publikacji jest ustalenie kategorii marnotrawstwa wraz z podaniem przykładów oraz analiza kart ocen pracowników w aspekcie ich użyteczności dla Office Kaizen. Część pierwsza pracy powstała na podstawie studium literatury oraz odniesień do pracy samorządowców typu whistlebl... więcej»

Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności DOI:10.15199/48.2017.7.5
(Milena DRZEWIECKA-DAHLKE)

Obecne uwarunkowania rynkowe zmuszają przedsiębiorców do radzenia sobie z zagrożeniami, które wynikają z dynamicznych zmian zachodzących w mikro- i makrootoczeniu [2, s. 21; 5, s. 12]. W ostatnich dziesięcioleciach przemiany gospodarcze sprawiły, że popularna stała się orientacja na jakość [11, s. 7]. Niestety współcześnie konkurowanie jakością polegające na spełnianiu wyspecyfikowanych wymagań nie jest już wystarczające. Większego znaczenia nabiera ciągłe doskonalenie, rozumiane jako "przedsięwzięcie podejmowane w celu uzyskania dodatkowych korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla jej klientów" [8, s. 39 za: 6, 9]. Chęć osiągania coraz lepszych wyników powinna być motywatorem do wdrażania rozwiązań ukierunkowanych m.in. na minimalizację ryzyka wystąpienia niezgodności [12, s. 2]. Dążenie do doskonałości wymusza przyjęcie konkretnych strategii postępowania oraz określonych sposobów pomiaru postępu we wdrożonych zmianach [7, s. 7]. Ciągłe doskonalenie powinno być realizowane m.in. poprzez działania korygujące (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżeniu ponownemu wystąpieniu) i zapobiegawcze (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnych niezgodności i zapobieżeniu ich wystąpieniu) [15, s. 33; 18, s. 31]. Konieczne okazuje się podejmowanie działań mających na celu identyfikowanie niezgodności, diagnozowanie ich przyczyn, opracowywanie planu działań korygujących, wdrożenie i ocenę jego skuteczności [1, s. 1002; 3, s. 89]. Niezwykle ważne okazuje się w tym zakresie stosowanie dodatkowych instrumentów jakości1 [17, s. 7]. Ponadto niemożliwe jest doskonalenie systemów projakościowych bez zaangażowania wszystkich pracowników. 1 Instrumentarium doskonalenia jakości obejmuje zasady, metody i narzędzia [13, s. 26]. 28 2017 L i p i e c Dla powyższych wytycznych doskonalenia przeanalizowano wymagania normy ISO 9001 z uwzględnieniem podziału na dwie wersje, tj. z roku 2009 oraz 2015. ... więcej»

2017-6

zeszyt-5121-problemy-jakosci-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
VARIA
Opinia o monografii - "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem" autorstwa Małgorzaty Z. Wiśniewskiej.W roku 2016 na rynku wydawniczym ukazała się monografia profesor Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem". Została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, liczy 356 stron (ISBN: 978-83-7865-367-7). Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia naukowa poświęcona problematyce zarządzania obroną żywności. Jest wynikiem kilkuletnich studiów Autorki nad zjawiskiem zagrożeń żywności, w tym i terroryzmu żywnościowego i w ślad za tym - potrzeby skutecznej obrony żywności. Autorka podniosła aktualne zagadnienie bezpieczeństwa żywności stanowiącej fundamentalne dobro człowieka, bowiem nie jest truizmem stwierdzenie, że bezpieczna, zdrowa żywność jest źródłem podstawowych wartości odżywczych człowieka, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka. Przyjęła założenie, że w sferze zarządzania tkwią możliwości wkomponowania mechanizmów przeciwdziałania terroryzmowi oraz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. W warstwie teoriopoznawczej Autorka dokonała gruntownego r... więcej»

Audit wewnętrzny w doskonaleniu systemu zarządzania - wyniki badań ankietowych DOI:10.15199/48.2017.6.5
(Romana ZAJĄC)

Wprowadzenie Z chwilą wdrożenia systemu zarządzania w organizacji, zasadniczym problemem staje się nie tylko jego utrzymywanie, ale i ocena efektów działania oraz doskonalenie. To z kolei wiąże się z koniecznością modyfikacji zachodzących procesów, w myśl przyjętej przez twórców normy ISO 9001 filozofii ciągłego doskonalenia, że "ciągle należy szukać przyczyn problemów powstających w systemie, a następnie je usuwać, tak aby działania i elementy systemu stawały się coraz lepsze" [2]. Organizacje, doskonaląc systemy zarządzania, koncentrują swoje działania nie tylko na jakości wyrobów czy świadczonych usług, lecz także na ocenie procesów pomocniczych. Działania te uwzględniają: zmiany w oczekiwaniach klientów, nowe warunki ekonomiczne, prawne, zmiany organizacyjne i rynkowe, które mają za zadanie zwiększenie skuteczności i wydajności procesów, a także dostarczenie dodatkowych korzyści zarówno organizacji, jak i jej klientom. Jednym z narzędzi umożliwiających dokonywanie oceny systemu zarządzania w organizacji jest audit wewnętrzny. Zgodnie z nowym wydaniem normy PN-EN ISO 9000:2015-10 audit to "systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów auditu" [6]. Działanie to wspiera organizację w działaniach operacyjnych. Jest również narzędziem doskonalenia organizacji. Audit wewnętrzny często nazywany jest auditem strony pierwszej i jest przeprowadzany samodzielnie przez każdą organizację. Audit wewnętrzny występuje jako wymaganie nie tylko w normie ISO 9001, ale w każdej innej normie traktującej o systemach zarządzania, gdyż na bazie wymagań przytoczonej normy w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstało szereg innych standardów i wciąż powstają nowe. Znaczenie tego elementu można postrzegać w dwóch wymiarach. Z jednej strony audit powinien poszukiwać dowodów inicjatyw oraz udziału kierownictwa w ustalaniu i realizac... więcej»

Jakość usług zdrowotnych na przykładzie usług stomatologicznych DOI:10.15199/48.2017.6.2
(Agnieszka BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA)

Wprowadzenie We współczesnej literaturze z zakresu marketingu dominuje przekonanie, że jakość jest jednym z ważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej - np. K. Cholewicka-Goździk pisze: "Dla wielu klientów wysoka jakość jest źródłem ich lojalności. Lojalność zapewnia utrzymanie klientów, realizację wartości klienta w pełnym cyklu jego życia poprzez dostarczenie mu przekraczającej oczekiwania klienta, propozycji wartości."1 Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących jakość usług zdrowotnych oraz przedstawienie badań własnych w zakresie oczekiwań pacjentów co do parametrów - szeroko pojętej - jakości usługi stomatologicznej i czynników skłaniających ich do powrotu do gabinetu2.Cechy jakości usług V.A. Zeithaml i M.J. Bitner pod pojęciem jakości rozumieją świadczenie wartościowej usługi na poziomie spełniającym oczekiwania klientów lub je przekraczającym. Jakość, którą klient zauważa, jest wynikiem porównania jego oczekiwań w stosunku do jakości usługi z jakością rzeczywiście świadczonej usługi. 3 Obszary, które są oceniane przez nabywcę usługi (również pacjenta) przedstawiono na rysunku 1. W literaturze przedmiotu panuje zgodność co do tego, że zagadnienie jakości w usługach jest nierozerwalnie związane z udzielaniem świadczenia4; np. L.L. Berry, A. Parasuraman, V.A. Zeithaml zaprezentowali szeroką charakterystykę kryteriów stosowanych przez klientów do oceny jakości usług5: 3 Zeithaml Valerie A., Bitner Mary Jo, 2003, Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill, Nowy Jork. 4 Prace poświęcane tej problematyce można znaleźć w dorobku naukowym m. in.: Ch. Grönroosa, E. Gummessona, L.L. Berry’ego, A. Parasuramana, V.A. Zeithml, K. Rogozińskiego. 5 Zeithaml Valerie A., Parasuraman Ananthanarayanan, Berry Leonard L., 1990, Delivering Quality Service - balancing customer perceptions and expectations, "The Free Press", Nowy Jork. 9 2017 C z e r w i e c wiarygodność (credibil... więcej»

Analiza wpływu filozofii TQM na zarządzanie łańcuchem dostaw - przegląd literatury DOI:10.15199/48.2017.6.3
(Dominik ZIMON)

Wprowadzenie Z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, konieczne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, których implementacja wspomaga kompleksową obsługę klienta i pozwala na wytwarzanie produktów spełniających przyjęte standardy1. Wśród różnych metod dedykowanych temu celowi wydaje się, że systemy i koncepcje zarządzania jakością mogą szczególnie skutecznie wspierać procesy zachodzące w łańcuchu dostaw ukierunkowane na doskonalenie obsługi klienta oraz zapewnienie optymalnej jakości produktów2,3. Z poglądem tym zgadzają się H. Kaynak i J. L. Hartley, którzy uznają, że zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje szerokie spektrum zagadnień, koncentruje się bowiem na procesach zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na procesach zewnętrznych obejmujących relacje pomiędzy ogniwami w łańcuchu dostaw, a stosowanie koncepcji zarządzania jakością wspiera i doskonali oba te obszary. Teza ta znajduje swoje uzasadnienie w tym, że nadrzędne cele zarządzania jakością i łańcuchem dostaw są zbieżne. Dodatkowo kon- 2 Foster, S. T. 2008. Towards an understanding of supply chain quality management. Journal of operations management, 26(4), 461-467. 3 Kaynak, H., Hartley, J. L. 2008. A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management, 26(4), 468-489. 21 2017 C z e r w i e c cepcje te wywierają znaczny wpływ na prawidłową realizację procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi klienta4. Należy podkreślić, że doskonalenie tych aspektów jest niezwykle istotne, gdyż efektywny i skuteczny system logistyczny daje gwarancję stabilnego funkcjonowania na rynku5. Ponadto zarządzanie logistyczne oraz TQM są regulatorami procesów przepływu w łańcuchu dostaw i wywołują najczęściej efekt synergiczny przez wzajemne uzupełnianie swego pozytywnego wpływu na skuteczność i efektywność realizacji procesów6. W związku z ... więcej»

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce (Bohdan CZYŻEWSKI)
Podsumowanie Intensywne prace szkoleniowe prowadzone w latach 1959-1989 oraz wydawnictwa Sekcji Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej SIMP i Wielkopolskiego Klubu Jakości, które przyswoiły wielu przedsiębiorstwom oraz osobom indywidualnym (uczestnikom kursów, konferencji, narad i seminariów) szeroko pojęte zasady zapewniania jakości oraz jej procesów najlepiej odzwierciedlają liczby. W tym czasie zorganizowano: - przez Sekcję Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej: - 24 ogólnopolskie konferencje z publikacjami materiałów (w tym 4 statystycznej kontroli jakości), - 64 regionalne narady z materiałami (w tym 5 statystycznej kontroli jakości), sympozja i seminaria (w tym 19 w zakładach przemysłowych; 24 wspólnie z Wielkopolskim Klubem Jakości), - 37 kursów metrologii i ... więcej»

2017-5

zeszyt-5073-problemy-jakosci-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Wymagania ISO 9001:2015 dotyczące podejścia procesowego i ich wpływ na system zarządzania jakością organizacji (Wiesław KLIMCZAK)
Requirements of ISO 9001:2015 on the process approach and their impact on the organization’s quality management system Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy ISO 9001:2015 właściwych dla podejścia procesowego oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania przez organizację zmian w systemie zarządzania jakością. W części teoretycznej artykułu wykorzystano wyniki badań literatury przedmiotu. Porównano wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 pod względem podejścia procesowego. Przedstawiono omówienie wyników porównania nowych i zmienionych wymagań. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością SZJ i AQAP. Przedstawiono propozycję określenia procesów i ich powiązań w formie graficznej oraz zestawienie wejść i oczekiwanych wyjść z procesów dla organizacji generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych. Opracowano wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań i podanych przykładowych rozwiązań. Kluczowy wniosek dotyczy rozszerzenia i uszczegółowienia wymagań. Nowe wydanie normy zwiększa zdefiniowany zakres procesu, od którego wymaga się osiągnięcia zamierzonego wyniku, a ponadto doprecyzowuje i zwiększa wymagania mające zastosowanie do podejścia procesowego. Większość wprowadzonych zmian została podporządkowana osiągnięciu zamierzonego wyniku procesu. Przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to ISO 9001:2015 in relation to process approach requirements as well as to identify possibilities for practical applications by the organization during the implementation changes to quality management system. In the theoretical part of the article research results of the subject literature were used. On these background requirements of ISO 9001 standard publis... więcej»

Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji DOI:10.15199/48.2017.5.4
(Piotr GRUDOWSKI, Magdalena KAŁUŻNA, Mateusz MUCHLADO)

Considerations in application of outsourcing in factory production control systems Streszczenie Outsourcing znajduje coraz częściej zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach jako koncepcja służąca poprawie skuteczności i efektywności procesów, w tym w organizacjach sektora budowlanego stosujących Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja newralgicznych obszarów ZKP narażonych na zagrożenia wynikające z wykorzystania outsourcingu, a także określenie podstawowych sposobów ograniczania ryzyka związanego z outsourcingiem. Przedstawione sugestie są wynikiem badań przeprowadzonych przez Autorów wśród wybranych producentów sektora budowlanego.Summary Outsourcing is increasingly being used in Polish companies, serving as the concept of improving the effectiveness and efficiency of processes, including in the construction sector organizations using Factory Production Control (FPC). The aim of the authors adopted in this study is the identification of key areas of FPC exposed to risks arising from the use of outsourcing, and to identify ways to reduce the risks associated with outsourcing. The suggestions presented in the article are the result of research carried out by the Authors among selected manufacturers in the construction sector.Słowa kluczowe outsourcing, zakładowa kontrola produkcji Keywords outsourcing, factory production control.Wprowadzenie Outsourcing to przedsięwzięcie, mające na celu wydzielenie ze struktur macierzystej organizacji, realizowanych przez nią zadań i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym [1] i oparte na kooperacji organizacji działających na jednym wewnątrzkrajowym rynku, z których jedna zleca innym zadania, dzięki czemu może uzyskać korzyści [2], [3]. Rosnącą popularność outsourcing zawdzięcza korzyściom, które można uzyskać dzięki jego wykorzystaniu. Są nimi: redukcja kosztów, ograniczenie ryzyka, zwiększenie sprawn... więcej»

Norma ISO 16355-1:2015 - standard dla metody QFD DOI:10.15199/48.2017.5.2
(Marek ĆWIKLICKI)

ISO 16355-1:2015 - standard for QFD Streszczenie Celem opracowania jest analiza zapisów normy ISO 16355-1:2015 dedykowanej metodzie QFD i próba określenia wpływu ustanowienia standaryzacji na rozwój tej metody. Na podstawie badania treści normy i literatury dotyczącej QFD omówiono współczesny kształt metody wraz z narzędziami pomocniczymi. Otrzymane wyniki pozwoliły na potwierdzenie dojrzałości metodologicznej i empirycznej ujętej w standardzie metody. W konsekwencji sformułowano wniosek o potencjalnym pozytywnym wpływie ISO 16355-1:2015 na rozwój QFD i na przyspieszenie jej dyfuzji. Summary The aim of the study is to analyze ISO 16355-1:2015 standard dedicated to Quality Function Deployment (QFD) and to undertake an attempt to establish its effect to QFD’s development. Based on the literature review about QFD, the author discusses contemporary version of this approach for new product development with auxiliary tools. The obtained results allowed to conclude that QFD reached its methodological and empirical maturity of QFD. Consequently, the potential positive impact of ISO 16355-1:2015 on the evolution and development of QFD and on acceleration of its diffusion was stated.Słowa kluczowe rozwinięcie funkcji jakości, QFD, ISO 16355-1:2015, standaryzacja, normalizacja.Keywords Quality Function Deployment, QFD, ISO 16355-1:2015, standardization, normalizationWprowadzenie Rodzina norm ISO została powiększona w grudniu 2015 r. o nową normę ISO 16355:2015 zatytułowaną "Zastosowanie statystycznych i pokrewnych metod w procesie rozwoju nowej technologii i produktu"1. Norma ta ma docelowo składać się z ośmiu części. Pierwszą z nich, oznaczoną jako 16355-1:2015, poświęcono "ogólnym zasadom i perspektywom Quality Function Deployment (QFD)", czyli metodzie znanej w Polsce także pod nazwą rozwinięcie funkcji jakości. Wspomniana norma jest przykładem próby normalizacji konkretnego rozwiązania metodycznego powstałego na gruncie ko... więcej»

Prezentacja stosowanych rozwiązań organizacyjnych zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen DOI:10.15199/48.2017.5.3
(Bożena GAJDZIK)

Presentation of applied organizational solutions of collaborative improvement using the concept of Kaizen Streszczenie Publikacja stanowi wprowadzenie do zagadnień zespołowego doskonalenia przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen. Treścią artykułu są rozwiązania organizacyjne stosowane w przedsiębiorstwach. Publikacja powstała na podstawie literatury przedmiotu. Opisane w publikacjach doświadczenia przedsiębiorstw w Polsce stały się podstawą do opracowania struktury organizacyjnej Kaizen. Summary The publication provides an introduction to the issues of collaborative improvement using the concept of Kaizen. The article concentrates on organizational solutions used in enterprises. The publication was based on the literature. The experience of companies in Poland, as described in the article, has become the basis for the presentation of Kaizen organizational structure.Słowa kluczowe zespół pracowniczy, Kaizen, doskonalenie organizacji Keywords group, Kaizen, organization improvementWprowadzenie Doskonalenie funkcjonowania przedsiębiorstw ma istotne znaczenie dla zachowania ich przewagi konkurencyjnej na rynku. Poza wielkimi innowacjami przedsiębiorstwa wprowadzają drobne ulepszenia - koncepcję Kaizen ("Kai" - "trochę", "Zen" "na lepsze")1. Doskonalenie przy wykorzystaniu koncepcji Kaizen przypisuje się zespołom pracowniczym. Przedsiębiorstwa, które realizują Kaizen muszą stworzyć warunki dla twórczego procesu zmian. Celem niniejszej publikacji jest zidentyfikowanie podstawowych elementów struktury organizacyjnej Kaizen. Praca powstała na podstawie przeglądu literatury przedmiotu. Założenia zespołowego doskonalenia w koncepcji Kaizen Zespołowe doskonalenie występuje wówczas, gdy dwie lub trzy albo i więcej osób uczestniczy w usprawnianiu organizacji. Cechą zespołu jest wzajemna zależność wobec celów i zadań, które grupa ma zrealizować w przedsiębiorstwie2. 1 W. Lareau, Filozofia Kaizen w biurze, One Press Power, 2009, s. 14. 2... więcej»

VARIA
Opinia na temat monografii autorstwa Marcina Jakubca pt. "Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem" Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016.opracowała prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek.Praca składa się ze wstępu i sześciu rozdziałów, których zawartość i kolejność w pracy jest poprawna. Autor we wstępie uzasadnia podjęcie problemu naukowego, który obejmuje wskazanie na lukę teoretyczną, empiryczną oraz metodyczną w kwestiach projakościowego podejścia do zarządzania. Praca liczy 188 stron. Percepcję zawartych treści ułatwiają rysunki i tabele. Praca ma charakter naukowy, postawiony problem badawczy został rozwiązany w oparciu o istniejące i zaproponowane przez Autora metody badawcze. Autor dokonał przeglądu literatury i odniósł się do licznych opracowań z zakresu projakościowego zarządzania, przedstawił istotę modeli biznesowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pokazał problematykę kosztów jakości oraz rolę jakości w obsłudze klienta. Wskazał, że zarządzani... więcej»

2017-4

zeszyt-5046-problemy-jakosci-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
Podarunki jako narzędzie budowania wysokiej jakości relacji biznesowych DOI:10.15199/48.2017.4.2
(Dawid SZOSTEK, Paweł BRZUSTEWICZ)

Gifts as a tool to build high quality business relationships Streszczenie Celem artykułu jest opisanie specyfiki wręczania podarunków (prezentów) na rynku B2B w Polsce, a także ocena wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. W rozważaniach autorzy wykorzystali metodę krytycznej analizy literatury, a także wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2016 roku wśród 16 menedżerów z 4 lokalnych przedsiębiorstw. Badanie zrealizowano metodą częściowo standaryzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych.Summary The aim of this article is to describe the specificity of gift giving on the B2B market in Poland, as well as the assessment of their role in building relationships in business. The authors used a method of critical analysis of the literature and the results of a survey conducted in February 2016 of 16 managers from 4 local companies operating in Poland. The research was carried out in the form of semi-structured interviews.Słowa kluczowe relacje biznesowe, prezenty w biznesie, wręczanie prezentów w biznesie Keywords business relationships, business gifts, giving gifts in business. Wprowadzenie Wysokiej jakości relacje na rynku B2B były i są źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Relacje te należy zatem nawiązywać, a także umiejętnie nimi zarządzać. Jednym z działań, które sprzyjają nawiązywaniu, podtrzymywaniu i pogłębianiu relacji w biznesie jest wręczanie podarunków (prezentów). Działanie to, w tym rodzaj wręczanego prezentu, zależy m.in. od kultury danej organizacji, etapu rozwoju relacji, a także oczekiwań partnera biznesowego. Celem artykułu jest opisanie znaczenia i specyfiki wręczania prezentów na rynku B2B w Polsce, a także wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. Należy jednocześnie podkreślić, iż autorzy nie analizują w swych rozważaniach patologicznego i łamiącego prawo wymiaru wręczania podarunków (łapówki/korupcja). Rozważania są o tyle ciekawe, że dotyczą kraju o k... więcej»

Stosowanie Modelu Doskonałości EFQM w administracji publicznej w Polsce DOI:10.15199/48.2017.4.1
(Katarzyna KŁOSOWSKA-LASEK)

Applying the EFQM Excellence Model in public administration in Poland Streszczenie Model Doskonałości EFQM jest najpopularniejszym w Europie modelem doskonałości biznesowej stosowanym przez organizacje prywatne, ale również publiczne. Warto przekonać się, na ile standardy promowane przez ten model są znane i stosowane w polskim sektorze publicznym. Celem badań własnych przeprowadzonych w listopadzie i grudniu 2013 r. było poznanie przyczyn zdecydowania się przez polskie urzędy administracji publicznej, które otrzymały wyróżnienie EFQM, na wybór właśnie tego modelu dla poprawy jakości usług publicznych. Badania prowadzone były metodą wywiadu ustnego i pisemnego. W oparciu o ich wyniki oraz o dostępną literaturę można było podjąć próbę odpowiedzi na postawione pytanie badawcze, jak również przedstawić najczęściej wskazywane korzyści zastosowania Modelu w urzędzie oraz zastanowić się nad istnieniem związku między decyzją o zastosowaniu Modelu a uprzednim wprowadzeniem systemu zarządzania jakością w urzędzie lub korzystaniem z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.Summary The EFQM Excellence Model is the most popular in Europe business excellence model. It is used by private as well as public organizations. It is worth ascertaining how the standards promoted by this model are known and used in the Polish public sector. The aim of my research conducted in November and December 2013, was recognition the reasons why Polish public administration offices that received the EFQM certificate, decided to choose this model to improve the quality of public services. The research was conducted by the method of oral and written interview. Based on its results, and the available literature, it was possible to answer the main question of the research, as well as present most often mentioned benefits of using the Model in the office, and also consider the existence of the relationship between the decision to use the Model and the prio... więcej»

Jakość informacji na rynku nieruchomości w Polsce DOI:10.15199/48.2017.4.3
(Izabela RĄCKA)

The quality of information on the real estate market in Poland Streszczenie Rynek nieruchomości jest rynkiem niedoskonałym, który charakteryzuje się między innymi brakiem dostępności pełnej informacji o popycie, podaży, cenach i cechach nieruchomości. Celem artykułu jest wskazanie przyczyn problemów związanych z pozyskiwaniem danych oraz zaproponowanie sposobów ich rozwiązania. W związku z tym przeprowadzono badania literaturowe oraz analizę danych transakcyjnych, ofertowych oraz katastralnych. W artykule omówiono cechy rynku nieruchomości warunkujące jakość informacji, źródła danych o nieruchomościach i zaproponowano sposób badania rynku. Wskazano także, jakie czynności powinny zostać podjęte, aby poprawić dostępność informacji, a tym samym zredukować różnice pomiędzy cenami transakcyjnymi a wartością i zmniejszyć ryzyko inwestowania w nieruchomości. Rozwiązaniem problemu jakości danych może być utworzenie kompleksowej bazy danych o nieruchomościach w całym kraju.Summary The real estate market is an imperfect market, which is reflected among others in the unavailability of full information about demand, supply, prices and features of real estate. This paper aims to identify the problems connected to data acquisition and suggests ways to resolve them. For this purpose literature research has been conducted and analysis of transactional, offer and cadastral data. Characteristics of the real estate market and the source of data have been indicated and a method of market research has been proposed. Steps which should be taken to improve the availability of information have been identified, and thus to reduce differences between transaction prices and the value and reduce the risk of investing in real estate. To solve the problem a complex database should be set up.Słowa kluczowe rynek nieruchomości, informacja, ceny transakcyjne, jakość Keywords real estate market, information, transaction prices, quality.Wprowadzenie Rynek ... więcej»

Co nowego w klubie Polskie Forum ISO 9000
Jubileusz 25-lecia działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000."Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę" Antoine de Saint-Exupéry 10 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Sali pod Kopułą miało miejsce ważne wydarzenie związane z 25-leciem działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, a także z działalnością wielu podmiotów, w tym będących członkami Klubu - związanymi z działalnością na rzecz idei jakości. W imieniu Zarządu Klubu chcę serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili wydarzenie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten wspólny czas, ale także za czas w wielu przypadkach liczony w długich latach współpracy. Życzę nam wszystkim, aby rysująca się perspektywa kolejnych lat współpracy dla dobra jakości była naznaczona równie życzliwą, jak dotąd, atmosferą. Patronatu honorowego nad konferencją udzieli: - Pan Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Finansów, Wiceprezes Rady Ministrów, - Pan Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Rady Ministrów. Patronatem medialnym wydarzenie objęły Problemy Jakości. Jubileuszową uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Premier Waldemar Pawlak, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji - Pani Lucyna Olborska, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju - Pan Janusz Cieszyński, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - Pani Jolanta Kochańska, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar - Pan Stanisław Dębowski, Prezes Naczelnej Org... więcej»

ZŁOTY INŻYNIER 2016
27 lutego 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII plebiscyt "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki - przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich. Złotymi Inżynierami 2016 zostali: dr inż. Janusz Berdowski - współtwórca Polskie... więcej»

2017-3

zeszyt-5019-problemy-jakosci-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
III Europejski Kongres Jakości - spotkaj się z najlepszymi!
W czym tkwi tajemnica sukcesu firm, jak zainspirować do dalszego działania, w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz skutecznie zadbać o jakość swojego życia - to zagadnienia, które będą poruszane podczas III Europejskiego Kongresu Jakości. To również doskonała okazja, by spotkać się z najlepszymi menedżerami biznesu reprezentującymi najwyższe standardy zarządzania i nawiązać nowe kontakty. Organizatorem wyd... więcej»

Etyka zawodowa audytorów wewnętrznych -studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.3.3
(Piotr ROGALA)

Professional ethics of internal auditors - case study.Streszczenie W artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych.Summary The paper draws attention to the fact that the ethical sphere, including issues of professional responsibility, honesty and reliability has a direct and significant impact on the effectiveness of internal audits. Therefore, special attention should be paid to the preparation and support of internal auditors. This support cannot be limited only to prepare and implement appropriate procedures for internal audits. It should also include issues related to the shaping appropriate internal auditors attitudes (including the introduction of ethical standards).The considerations are illustrated by the results of empirical research. Słowa kluczowe audytor wewnętrzny, etyka zawodowa, system zarządzania jakością Keywords internal auditor, professional ethics, quality management system.Wprowadzenie Funkcjonowanie znormalizowanych systemów zarządzania opartych na takich standardach jak ISO 9001, ISO 14001 oraz PN 18001 jest nierozerwalnie związane z koniecznością przeprowadzania audytów wewnętrznych. Są one narzędziem służącym do określania poziomu zgodności systemu zarządzania z określonymi kryteriami i dostarczają wartościowych informacji dla zrozumienia, analizowania i ciągłego doskonalenia działania organizacji (PN-... więcej»

TOP automotive 2016 - II edycja Konferencji już za nami
3 dni, 17 godzin prelekcji i warsztatów, 10 prezentacji, 13 prelegentów, 160 uczestników z 75 firm - tak w liczbach wyglądała Konferencja TOP automotive 2016, która odbyła się na początku grudnia ub. r. we Wrocławiu. 7 grudnia 2016 r. odbyła się II edycja Konferencji TOP automotive. Wydarzenie otworzył Pan Donat Thomanek, Członek Zarządu Team Prevent Poland, który w swym krótkim wystąpieniu skłonił uczestników do refleksji nad rolą człowieka w dobie automatyzacji, co finalnie było pytaniem nurtującym uczestników podczas drugiego dnia Konferencji. Przemysł motoryzacyjny 2016 Wykład inauguracyjny, który był wprowadzeniem do tematyki związanej z przemysłem motoryzacyjnym, poprowadził Pan Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers. pl. Podczas wystąpienia zaprezentował nowe inwestycje w branży oraz zmiany, jakie dokonały się w przemyśle motoryzacyjnym w 2016 rok... więcej»

Opinie o książce dr n. ekon. Miry Lisieckiej-Biełanowicz pt. "Zarządzanie jakością relacji w organizacjach ochrony zdrowia" Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2016, stron 172
opracowała: prof. zw. dr hab. Elżbieta Skrzypek Monografia składa się z sześciu rozdziałów, które stanowią logiczną całość. Autorka omawia koncepcję zarządzania relacjami, która stanowi zoperacjonalizowaną formę idei zarządzania organizacjami ochrony zdrowia. Treścią zarządzania relacjami są działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów i poprawy konkurencyjności organizacji. W centrum zarządzania relacjami znajduje się kierownictwo i pracownicy oraz podjęte przez nich decyzje dotyczące alokacji zasobów zarówno organizacji, jak i interesariuszy. Podjęta w pracy problematyka relacji, w tym sposobów komunikowania się w organizacjach ochrony zdrowia jest ważna, aktualna i nie do końca rozwiązana. Autorka wskazuje sposoby doskonalenia jakości usług zdrowotnych z wykorzystaniem możliwości tkwiących w komunikacji. W pracy określono w sposób czytelny cele poznawcze i badawcze pracy. Cele te zostały zrealizowane. Autorka przedstawia podstawowe problemy, ważne dla systemu ochrony zdrowia, podkreślając znaczenie zdrowia jako wartości społecznej, udowadnia, że możliwe i potrzebne jest poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez wartości, poddaje analizie i... więcej»

Dualizm zarządzania jakością w szarej strefie DOI:10.15199/48.2017.3.4
(Andrzej BUSZKO)

TQM duality in the shadow economy. Streszczenie Celem artykułu jest identyfikacja uwarunkowań wdrożenia strategii TQM w związku z funkcjonowaniem szarej strefy. Szara strefa jest swoistym fenomenem, istnieje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, formą występowania. W artykule zwrócono uwagę na źródła powstawania szarej strefy i sposoby jej redukcji. Odniesiono się do branży budowlanej, która jest szczególnie podatna na funkcjonowanie szarej strefy. Wskazano główne źródła jej powstania. Szara strefa redukuje znaczenie strategii TQM. W przypadku kiedy szara strefa jest na niskim poziomie rośnie znaczenie TQM.Summary The aim of this paper is to point out the determinants TQM in the shadow economy. The shadow economy is in a way phenomenon of market oriented economy. Each country has its category. The differences come out from the size and category of shadow economy. The shadow economy decreases the role of TQM strategy. When the level of shadow economy is low, the TQM strategy plays more important role. The cases of construction sector in Poland were presented as the industry branch of shadow economy penetration. The main sources of shadow economy were identified. The approach to limitation of shadow economy was presented as well.Słowa kluczowe strategia TQM, szara strefa, implementacja.Keywords TQM strategy, shadow economy, implementation.Wprowadzenie Szara strefa jest swoistym fenomenem. Występuje w każdej gospodarce, różni się jedynie skalą, dynamiką i formą funkcjonowania. Szara strefa rzutuje na wszystkie podmioty rynkowe, w tym zwłaszcza przedsiębiorstwa. Menedżerowie w przyjętych strategiach zarządzania powinni uwzględnić kategorię szarej strefy. Bez niej, obowiązująca strategia może okazać się ułomna. Nawet w krajach o ugruntowanej gospodarce rynkowej, szara strefa ma swoje silne podstawy. Szacuje się, że jej wielkość nie przekracza z reguły 10% PKB. W tych państwach szara strefa jest w znacznym stopniu oparta ... więcej»

2017-2

zeszyt-4997-problemy-jakosci-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Próba oceny jakości innowacyjnych rozwiązań dotyczących reklamacji w ustawie o prawach konsumenta z 2014 roku DOI:10.15199/48.2017.2.3
(Krzysztof ZYMONIK)

An attempt to assess the quality of innovative solutions concerning complaints in the Consumer Rights Act of 2014 Streszczenie Celem artykułu jest ocena jakości funkcjonowania nowych przepisów reklamacyjnych w aktualnej ustawie o prawach konsumenta. Zastosowaną metodą badawczą jest przegląd opinii w bieżących publikacjach, popartych wycinkiem autorskich badań pilotażowych. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie modelu wad i zalet nowego rozwiązania, a także na naszkicowanie kierunków zmian doskonalących. Zdaniem autora, działania doskonalące powinny uwzględnić m.in. roszczenie odpowiedzialności za jakość produktu, uproszczenie i doprecyzowanie procedury roszczeń konsumenckich oraz zwiększenie kompetencji instytucji konsumenckich. Summary - The aim of this article is to assess the quality of the functioning of new complaint regulations in the current law on consumer rights. Applied testing method is a review of opinions in current publications supported by a fragment of author's own introductory studies. The results of research made it possible to create a model of advantages and disadvantages of the new solution and to indicate the direction of improvement changes. According to the author, improvement actions should take into account: extension of responsibility for product quality, simplifying and prevising the procedures for consumer claims and increasing the competence of consumer organizations. Słowa kluczowe jakość, innowacja, ustawa, konsument, reklamacja. Keywords- quality, innovation, law, consumer, complaint... więcej»

Warsztaty studenckie pt. "Modele biznesowe i procesy w zarządzaniu sieciowym" podczas XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Magdalena Oronowicz)
Warsztaty studenckie już od 19 lat są nieodłącznym elementem każdej konferencji odbywającej się w Kazimierzu Dolnym. W tegorocznych warsztatach, których tematem były "Modele biznesowe i procesy w zarządzaniu sieciowym", wzięło udział 15 członków Studenckiego Koła Zarządzania Jakością i Wiedzą z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto uczestnikami byli studenci Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Warsztaty poprow... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czy orientacja na interesariuszy jest odpowiednia dla firm europejskich? (Vijay K. Patel, Scott C. Manley, Joseph F. Hair Jr., O. C. Ferrell, Torsten M. Pieper. 2016. “Is stakeholder orientation relevant for European firms?" European Management Journal, 34: 650-660).Jedną ze zmian wprowadzonych w normach ISO serii 9000 w 2015 roku było uwzględnienie orientacji na interesariuszy. Zarządzanie relacjami z zainteresowanymi stronami jest obecnie jedną z zasad zarządzania jakością. Także wśród wymagań dla systemów zarządzania jakością, zapisanych w normie ISO 9001, znalazły się bezpośrednie odwołania do tej idei. Dotyczy to przede wszystkim podrozdziału... więcej»

Analiza jakości zarządzania projektem Część 2 - Faza wdrażania projektu DOI:10.15199/48.2017.2.5
(Barbara Maria DEJA, Jolanta HARASYMIUK)

Analysis of project management quality Part 2- Project implementation phase Streszczenie - Autorki (które w zrealizowanym w latach 2012 - 2015 projekcie edukacyjnym pełniły funkcje kierownika i asystenta kierownika) w cyklu dwóch artykułów podzieliły się własnym doświadczeniem realizacji przedsięwzięcia w kontekście jego jakości. W niniejszym artykule zawarto analizę jakości zarządzania fazą wdrażania projektu. Przedstawiono zasady wypracowania regulaminów i instrukcji, które wraz z umową ze sponsorem stanowią mapę drogową projektu, podstawy zarządzania budżetem i harmonogramem, zasady monitoringu, ewaluacji oraz promocji projektu. Przeanalizowano działania w zakresie stosowania środków zaradczych i naprawczych wobec pojawiających się w projekcie trudności ujawnionych w procesie ewaluacji on-going. Opisano także zasady ewaluacji ex-post, zaplanowanej po zakończeniu realizacji projektu.Summary - The authors (who occupied the posts of a project manager and a project manager assistant within the educational project carried out in the period 2012-2015) in the cycle of two papers shared their experience in execution of the project, taking into account its quality. This paper includes an analysis of the management quality of the project implementation phase. The authors outlined the principles of elaboration of by-laws and instructions, which - together with a contract with a sponsor - make up for the project roadmap, grounds for the budget and schedule management as well as the rules of monitoring, evaluation and promotion of the project.... więcej»

Bezpieczeństwo - pojęcie, istota, typologia DOI:10.15199/48.2017.2.1
(Małgorzata Z. WIŚNIEWSKA)

Safety - concept, nature, typology Streszczenie - Bezpieczeństwo jako kategoria, należy do najbardziej cenionych i chronionych wartości - zarówno przez jednostki, jak i narody. Badacze od lat próbują je zdefiniować. Nie jest to łatwe, gdyż jest to pojęcie kompleksowe i wielowymiarowe. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie i wyjaśnienie istoty oraz uporządkowanie tej kategorii pojęciowej. Aby osiągnąć ten cel, dokonano przeglądu i analizy literatury przedmiotu. Summary - Safety as the category is the most valued and protected - both by individuals and nations. Ensuring safety belongs to a catalog of basic needs and tasks. Scientists for years have been trying to define what safety is. This is not easy, because the concept of safety is very complex and multidimensional. The objective of this article is to introduce and explain the nature of safety and to arrange its conceptual category. To achieve this objective, an overview and analysis of the literature has been done. Słowa kluczowe bezpieczeństwo, definicje, typologia Keywords safety, definitions, typology... więcej»

2017-1

zeszyt-4951-problemy-jakosci-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
Narzędzie do wartościowania niezgodności w przedsiębiorstwie przemysłowym DOI:10.15199/48.2017.1.2
(Anna Maria HORODECKA, Radosław WOLNIAK)

A tool for evaluation of inconsistencies in an industrial enterprise Streszczenie Celem nieniejszej publikacji jest prezentacja możliwości zastosowania nowego, zaproponowanego narzędzia służącego wartościowaniu przykładowych kategorii przyczyn – Arkusz Wartościowania Przyczyn, który można wykorzystać podczas przeprowadzania metody Ishikawy. Następnie przedstawiono przykład zastosowania tego narzędzia w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w którym analizie zostały poddane zarejestrowane niezgodności. Scharakteryzowano również jego zastosowanie w połączeniu z innymi metodami i narzędziami mającymi powszechne zastosowanie. Przykład został opracowany na podstawie włoskiego przedsiębiorstwa. Z uwagi na fakt, iż przedsiębiorstwo nie zgodziło się na umieszczenie jego danych, w publikacji zastosowano zapis: przedsiębiorstwo X. Summary The aim of the publication is the presentation of capabilities of the new tool used to evaluate sample categories of causes – Cause Valuation Sheet that can be used when carrying out the methods of Ishikawa. Next, there is an example of using this tool in the manufacturing company. In the example registered inconsistencies have been analyzed. Also we characterized its use in combination with other methods and tools often used. The example is based on the Italian company. Due to the fact that the company did not agree to put his data in the publication we used the term: Company X. Słowa kluczowe zarządzanie jakością, narzędzie wartościowania, niezgodności w procesie produkcyjnym, kategorie przyczyn niezgodności. Keywords quality management, evaluation tool, inconsistencies in the manufacturing process, categories of reasons for non-comp ... więcej»

25 lat jakości w Polsce w obszarze bezpieczeństwa żywności w ramach Klubu "POLSKIE FORUM ISO 9000"
"Certyfikat zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności jest swoistego rodzaju paszportem dla wyrobu spożywczego przemieszczającego się do poszczególnych państw świata w dobie gospodarki rynkowej" (Janusz B. Berdowski) Rozwój współczesnego systemu kontroli i certyfikacji żywności w Polsce i wypracowana w tym zakresie norma opiera się w dużym stopniu na normach i standardach opracowanych i przyjętych w niektórych rozwiniętych krajach Europy Zachodniej oraz przez odpowiednie międzynarodowe instytucje i organizacje w ostatnich 25 latach. Polskie Forum ISO 9000, które opiera się na najważniejszych normach systemu zarządzania jakością na świecie, powstało 6 grudnia 1991 roku, natomiast Polskie Centrum Badań i Certyfikacji powstało na bazie Ustawy Sejmowej z dnia 3 kwietnia 1993 roku i rozpoczęło swoją działalność od 1 stycznia 1994 roku. Początki rozwoju tego systemu w Polsce sięgają jednak o wiele wcześniej. 1. Początki systemu kontroli i certyfikacji żywności w Polsce: BZJ i CBJW Mówiąc o początkach kontroli i certyfikacji żywności w Polsce, trzeba najpierw wymienić Biuro Znaku Jakości (BZJ), które zostało powołane z dniem 1 stycznia 1959 roku przy Polskim Komitecie Normalizacji Miar i Jakości. W 1974 roku Biuro Znaku Jakości zostało przekształcone w Centralne Biuro Jakości Wyrobów (CBJW), stanowiąc samodzielną organizację zajmującą się badaniami i certyfikacją. W ramach CBJW zostały powołane komitety branżowe, w tym komitet branżowy ds. przemysłu spożywczego, który zajmował się przyznawaniem dwóch znaków jakości: znak "Q" - dla wyrobów spożywczych odpowiadających najwyższemu poziomowi światowemu i znak "1" - dla wyrobów reprezentujących wysoki poziom krajowy. Zainteresowanie producentów otrzymaniem znaków jakości wyrobów wynikało ze stosowania ulg podatkowych: 6% dla znaku "Q" i 3% dla znaku "1". Pierwsze zezwolenie na oznakowanie państwowym znakiem jakości przyznano 1 września 1959 roku dla makaronu 4-jajeczn... więcej»

Wkład Polski w nauczanie o jakości
Potrzeba niniejszego opracowania wynika z doświadczenia 25-lecia istnienia Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000 i kontaktu z wieloma wspaniałymi osobowościami świata nauki, współtworzącymi, wspierającymi i sympatyzującymi z ideą, jaka przyświeca działalności Klubu, a stanowi okres dynamicznego wdrażania jej w życie, w tym również w wymiarze naukowo-dydaktycznym. Bogactwo i różnorodność w zakresie naukowego poznania problematyki jakości jest na tyle obszerne, a wkład polskich naukowców tak bogaty i różnorodny, iż nie jest możliwe umieścić w tak zwięzłym opracowaniu całościowego spojrzenia na ten problem. Jakość jest wszędzie "Jakość jest wszędzie" - jak pisze Profesor Tadeusz Borys i dalej stwierdza "Wśród wielu specjalistycznych teorii jakości z pewnością za klasyczny nurt badań należy uznać kwalitologię obiektów użytkowych - dziedzinę teorii jakości zajmującą się niemal wyłącznie obiektami użytkowymi, głównie efektami procesu produkcyjnego (wyrobami, towarami) i usługami. Ta dominacja jest obecnie cechą charakterystyczną dla prowadzonych badań jakościowych. Klasyczna teoria jakości, jako wiedza wybitnie interdyscyplinarna, wykorzystuje od lat dorobek wielu dziedzin i dyscyplin nauki. Dotyczy to zwłaszcza nauk ekonomicznych, a w szczególności trzech dyscyplin: towaroznawstwa, ekonomii oraz nauk o zarządzaniu i w mniejszym stopniu, nauk o finansach" [1]. Zdecydowanie jakość dotyczy także aspektów (pozostając w nurcie odniesienia do procesów wytwórczych), które dotyczą jakości projektowania materiałowego, konstrukcyjnego, technologicznego, jakości procesu wytwarzania. Odniesienie do jakości współcześnie jest tak ... więcej»

Klub POLSKIE FORUM ISO 9000 w kreowaniu świadomości jakościowej
Trochę historii Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia zaobserwowano na całym świecie rosnące zainteresowanie znormalizowanymi systemami zapewnienia jakości. Konsekwencją tego było wydanie w 1987 roku norm międzynarodowych ISO serii 9000. Rozpoczęły się w Polsce szkolenia poświęcone jakości i systemom jakości, prowadzone przez ekspertów z różnych krajów europejskich. Podstawą wszystkich szkoleń, także podstawą norm dotyczących systemów jakości, a w ślad za tym podstawą wszelkich podejmowanych działań, było zrozumienie, wyjaśnianie i kreowanie świadomości projakościowej jako ważnego aspektu zarządzania przedsiębiorstwem, aspektu prowadzącego do sukcesu w dłuższym okresie oraz efektów biznesowych. Coraz większe zainteresowanie tymi zagadnieniami zarówno w kraju, jak i na świecie zainicjowało spontaniczne dążenia do działań ułatwiających pozyskiwanie informacji i wiedzy o normach międzynarodowych dotyczących systemów jakości, wdrażaniu tych norm do praktyki przedsiębiorstw. Ważnym elementem w tych działaniach stawała się potrzeba wymiany doświadczeń na ten temat. W wielu krajach na świecie, także w Japonii, tworzyły się w sposób spontaniczny ruchy społeczne skoncentrowane na zagadnieniach związanych z wdrażaniem norm ISO serii 9000 - początkowo tylko w przedsiębiorstwach przemysłowych, stopniowo w organizacjach usługowych różnego typu. Powstawały na całym świecie organizacje społeczne o różnym statusie pod ogólnym hasłem "FORUM ISO 9000". Coraz bardziej rozszerzające się podejście projakościowe, chęć uzyskiwania certyfikatu potwierdzającego zgodność systemu jakości przedsiębiorstwa z wybranym modelem normy ISO 9001/ISO 9002 i w początkowym okresie także ISO 9003 zaowocowała w Polsce chęcią wspólnych działań: wspólnego uzyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń na temat wdrażania norm ISO serii 9000. Zorganizowane zostało spotk... więcej»

Trzy makroprocesy w Systemach Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Jakub SYTA)
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) powinien zapewniać skuteczne funkcjonowanie w trakcie trzech głównych makroprocesów: bieżącej eksploatacji, doskonalenia oraz reagowania na incydenty. Każdy z nich ma trochę inną charakterystykę, wymaga realizacji czynności pod inną presją czasu, ale równocześnie wszystkie są ze sobą powiązane. Dodam od razu, że przez skuteczne rozumiem stopień, w jakim planowane działania zostały wykonane, a planowane wyniki osiągnięte. Jej wyznacznikiem jest więc osiąganie wcześniej postawionych celów. Gdy skutki działań będą zgodne z zamierzonymi, wtedy samo działanie będzie skuteczne. Eksploatacja SZBI polega w znacznej mierze na zapewnianiu, że przygotowan... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577