• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2018-7

zeszyt-5568-problemy-jakosci-2018-7.html

 
W numerze m.in.:
VARIA
Recenzja monografii "Certyfikaty produktowe i systemowe na rynku B2B" autorstwa dr Anny Wronki.Monografia stanowi interesujące studium literaturowo-badawcze z zakresu szeroko rozumianej komunikacji rynkowej podmiotów przemysłowych. Składa się z pięciu rozdziałów, z czego rozdziały 1-3 mają charakter teoretyczny, rozdział czwarty jest rozdziałem badawczym, natomiast ostatni, piąty, to rozdział aplikacyjno-poznawczy. Analizowana problematyka, związana z rolą certyfikatów (obligatoryjnych i fakultatywnych) w procesie komunikacji przedsiębiorstw, jest relatywnie rzadko opisywana zarówno w międzynarodowych, jak i krajowych opracowaniach, tj. w monografiach oraz czasopiśmiennictwie naukowym. Z tego też względu wybór zagadnienia uznaję za ambitny, trafny i nade wszystko niezmiernie aktualny. Przedstawione w książce dociekania i wywody naukowe zostały oparte na gruntownych przemyśleniach Autorki, pogłębionych umiejętną, krytyczną analizą specjalistycznej literatury, a także opisami ciekawych studiów przypadków (case studies). Badania jakościowe były prowadzone zarówno w Polsce, jak i za granicą. Uważam, że struktura pracy jest przemyślana, logiczna i spójna. W rozdziale pierwszym Autorka dokonała systematyki pojęcia jakości, a także - w sposób uporządkowany - zaprezentowała ewolucję podejścia do jakości, począwszy od starożytności po współczesną interpretację. Ponadto w sposób wnikliwy prz... więcej»

Znaczenie przestrzegania praw pacjenta w szpitalu w ogólnej ocenie placówki medycznej DOI:10.15199/48.2018.7.2
(Sandra KRYSKA, Anna REJ-KIETLA)

Wprowadzenie Rynek usług zdrowotnych jest zespołem procesów zachodzących pomiędzy świadczeniodawcami usług zdrowotnych (podmiotami leczniczymi) a świadczeniobiorcami (pacjentami). Same usługi zdrowotne nie są jednak wprost uznawane za dobra rynkowe, ponieważ popyt na nie zazwyczaj nie stanowi konsekwencji chęci zaspokojenia określonej potrzeby, ale jest koniecznością, której najlepiej unikać. Specyfika sektora usług zdrowotnych wynika z faktu, że opieka zdrowotna stanowi jeden z determinantów zdrowia, a potrzeby opieki zdrowotnej wywodzą się z zapotrzebowania na zdrowie. Nie bez znaczenia w tym kontekście jest także asymetria informacji pomiędzy świadczeniodawcami a świadczeniobiorcami, której efektem może być kreowanie popytu przez dostawcę usług zdrowotnych naruszające założenia klasycznej ekonomii. Ważną rolę odgrywa w tym miejscu również niepewność - tak w sferze popytu, jak również w sferze skuteczności leczenia [13]. Wszystkie wymienione czynniki sprawiają, że rynek ochrony zdrowia stanowi bardzo specyficzny zespół procesów ze specyficznymi potrzebami. Niniejszy artykuł ma na celu określenie znaczenia praw pacjenta oraz ich przestrzegania w podmiotach leczniczych na postrzeganie tych podmiotów 15 2018 L i p i e c jako placówek rzetelnych, godnych polecenia oraz świadczących usługi zdrowotne wysokiej jakości. W artykule podjęto próbę analizy aktów prawnych dotyczących praw pacjenta oraz piśmiennictwa specjalistycznego w zakresie jakości usług zdrowotnych. Dodatkowo wskazano w nim, w jaki sposób wprowadzenie w podmiocie leczniczym drobnych zmian może wpłynąć na zmianę jego postrzegania przez pacjentów oraz ich bliskich. Znaczenie jakości w systemie ochrony zdrowia Współcześnie notuje się istotny wzrost znaczenia jakości we wszystkich sferach życia człowieka. W wielu spośród tych dziedzin jakość świadczonych usług ma kardynalne znaczenie. Analogicznie jest w przypadku opieki zdrowotnej. W tym przypadku jakość ... więcej»

Działania doskonalące w procesie zarządzania ryzykiem organizacyjnym DOI:10.15199/48.2018.7.5
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Zarządzanie ryzykiem jest obecnie obligatoryjne w zakresie wdrożenia standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Jednym z jego elementów są działania doskonalące, mające doprowadzić do poprawy sytuacji określanych jako odstępstwa od przyjętych założeń i ewentualne stanowienie podstaw do kolejnego planowania (wg cyklu PDCA). Organizując proces alokacji zasobów oraz komponując obciążenia, powinno dążyć się do osiągnięcia celów, dla których system produkcyjny został powołany. Ta działalność (organizatorska) związana jest jednak z wieloma czynnikami, które mogą generować powstawanie zakłóceń. W pracy systemu produkcyjnego, chcąc osiągnąć założone efekty końcowe (zrealizować przydzielone zadania), należy przeciwdziałać zakłóceniom lub likwidować ich skutki. W tym celu należy wdrażać działania doskonalące mające eliminować lub minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia bądź zmniejszać dotkliwość i rozmiar jego skutków. Jednakże - dla potrzeb systematyzacji zagadnień ryzyka - zauważono potrzebę wyodrębnienia pojęcia ryzyka organizacyjnego jako specyficznego obszaru warunkującego funkcjonowanie przedsiębiorstwa na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie zarządzania. Doprowadziło to do poszukiwania potencjalnych zakłóceń w działalności systemu produkcyjnego, mogących warunkować powstawanie ryzyka organizacyjnego. Ryzyko i możliwości postępowania z nim Ryzyko - nawet w przypadku, gdy nie jest zauważane - jest obecne w każdej dziedzinie życia jako efekt braku pewności zdarzeń dotyczących przyszłości. W 1974 r. Galbraith sformułował Teorię 33 2018 L i p i e c Przetwarzania Informacji Organizacyjnych (The theory of organizational information processing, TOIP), w ramach której sugeruje się, że podstawowym zadaniem danej organizacji jest przetwarzanie informacji dotyczących niepewności w środowisku oraz podejmowania decyzji i radzenia sobie z nim [18].1 W literaturze ekonomicznej zauważa się dwa podejścia ... więcej»

Architektura obiektów ochrony zdrowia a jakość usług medycznych – na przykładzie lecznictwa psychiatrycznego DOI:10.15199/48.2018.7.1
(Beata ŁABUZ-ROSZAK, Jakub S. BIL, Piotr GORCZYCA, Marek ROSZAK)

Wprowadzenie Jakość świadczonych usług medycznych jest jednym z podstawowych kryteriów oceny w funkcjonowaniu opieki zdrowotnej. Zapewnienie wysokiej jakości usługi przy odpowiednim jej koszcie, to zasadnicze wyzwanie stojące przed jednostkami ochrony zdrowia, które chcą się utrzymać na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług ochrony zdrowia. Surowe wymogi rynku sprawiają, iż coraz więcej jednostek opieki zdrowotnej przystępuje do wdrażania zarządzania poprzez jakość, traktując system ten jako gwarant wzrostu swojej konkurencyjności i wiarygodności. Wśród licznych czynników wpływających na jakość świadczonych usług medycznych znajduje się również wygląd obiektu (infrastruktury), gdzie usługa jest świadczona. Wpływ architektury obiektów ochrony zdrowia na jakość usług medycznych jest aktualnym zagadnieniem, widocznym w trendach ogólnoświatowych, jak również budzącym zainteresowanie w naszym kraju. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie aktualnych poglądów dotyczących architektury obiektów ochrony zdrowia i jej wpływu na jakość usług medycznych, szczególnie w zakresie lecznictwa psychiatrycznego. Dokonano przeglądu literatury z zakresu omawianej tematyki. Jakość usług medycznych Jedną z najpopularniejszych definicji dotyczących jakości usługi medycznej opublikowano w 1990 r. Według autorów American Institute of Medicine jakość to "stopień, w którym usługi medyczne - w odniesieniu do indywidualnych odbiorców, jak i całych populacji - zwiększają prawdopodobieństwo 9 2018 L i p i e c uzyskania pożądanych wyników leczenia i są zgodne z aktualną wiedzą" [13]. Z kolei A. Donabedian napisał, że "jakość to ten rodzaj opieki, w którym maksymalizuje się mierzalne dobro pacjenta, biorąc pod uwagę równowagę oczekiwanych korzyści i strat towarzyszących procesowi opieki we wszystkich jego domenach" [9]. Znaczenie "jakości usługi medycznej" zależy od odbiorcy. Dla pracowników ochrony zdrowia jakość usługi medycznej wiąże ... więcej»

Z prasy zagranicznej
Six Sigma w służbie zdrowia: systematyczny przegląd literatury Jiju Antony, Pruksathorn Palsuk, Sandeep Gupta, Deepa Mishra, Paul Barach. 2018. "Six Sigma in healthcare: a systematic review of the literature", International Journal of Quality & Reliability Management, 5:1075-1092.Jakość służby zdrowia jest wciąż daleka od ideału. Sytuacja ta nie dotyczy wyłącznie polskiej rzeczywistości, gdyż w wielu krajach pomimo wprowadzanych reform oraz licznych projektów doskonalących pacjenci nadal doświadczają nieodpowiedniego traktowania, a ich głosy nie są słyszane przez osoby podejmujące decyzje. Można jednak dostrzec pewien pozytywny trend polegający na coraz większym zainteresowaniu menedżerów z tego sektora rozwiązania... więcej»

2018-6

zeszyt-5531-problemy-jakosci-2018-6.html

 
W numerze m.in.:
ŚRODOWISKA TECHNICZNE W BUDOWIE NIEPODLEGŁEJ (Janusz Mikołaj Kowalski)
"Historia zrzeszeń polskich inżynierów i techników nierozerwalnie wiąże się z walką o niepodległość" - czytamy w przesłaniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy, skierowanym do uczestników uroczystego spotkania inżynierów polskich i polonijnych w Warszawskim Domu Technika NOT, podczas inauguracji (26.04.2018) obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, organizowanych przez FSNT-NOT w ramach Programu Wieloletniego "Niepodległa". Pan Prezydent wyraził też przekonanie, że "nasz kraj musi być nowoczesny, że musi się dynamicznie rozwijać, konkurować z największymi, towarzyszyło polskim inżynierom i technikom walczącym w kolejnych powstaniach i zrywach niepodległościowych. Kształcili się i rozwijali swoje kompetencje, by doczekawszy wymarzonej chwili, zająć się największym projektem swojego życia - projektem, któremu na imię Polska. Gdy jesienią 1918 roku niepodległość stała się faktem, polscy inżynierowie z odwagą i zapałem przystąpili do realizowania pr... więcej»

Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2018.6.4
(Aleksander LOTKO, Łukasz WÓJTOWICZ)

Wprowadzenie W warunkach silnej konkurencji w wielu branżach współczesne organizacje stają się "poszukiwaczami klientów" (Lotko 2015). Dlatego lojalność klientów ma szczególną wartość. Badacze identyfikują modele lojalności bazujące na satysfakcji klientów, ich związkach z marką, wizerunkiem organizacji, czynnikami społecznymi i postawami, oceną jakości (Brogan, Smith 2011; Dejnaka 2007; Bolton, Kannan, Bramlett 2000; Wolniak, Skotnicka 2012). Jednocześnie obserwuje się rosnącą niewrażliwość, wręcz odporność konsumentów na tradycyjne narzędzia promocji (Lotko 2013). Jedną z alternatyw, mogącą pomóc w rozwiązaniu tego problemu, jest koncepcja marketingu szeptanego (word-of-mouth marketing - WoMM) (Rosen 2003). Polega on na wykorzystaniu sieci kontaktów międzyludzkich klientów, ich pozycji społecznej i dostępu do mediów, aby nieformalnymi kanałami rozpowszechnić wiarygodną informację o produkcie lub marce. Takie działania: 1. Z jednej strony przyciągają nowych klientów, dla których opinie użytkowników, znajomych, ekspertów są bardziej przekonujące niż tradycyjne instrumenty promocji, np. reklama. 22 2018 C z e r w i e c W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Jakość marketingu szeptanego uczelni wyższej 2. Z drugiej strony powoduje, że wyjątkowo zadowoleni klienci, poza tym, że są lojalni, są także skłonni polecać produkt lub markę kolejnym potencjalnym klientom - swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Jest to zjawisko, kiedy klienci stają się adwokatami, orędownikami, rzecznikami organizacji, produktu czy marki (Christopher, Payne, Ballantyne 1991) i z własnej woli zaczynają rozpowszechniać pozytywne opinie na ich temat. Wymienione działania marketingowe są szczególnie cenne, bo dla potencjalnych klientów są altruistyczne, szczere i pozbawione wyrachowania, charakterystycznego dla wielu tradycyjnych narzędzi promocji. Jest to też kwestia zaufania do źródła i wiarygodności informacji. Obecnie powszechna jes... więcej»

Dobrowolne systemy jakości - znaczący trend w prawie żywnościowym DOI:10.15199/48.2018.6.2
(Monika ŻUCHOWSKA-GRZYWACZ)

Wprowadzenie Zagadnienie dobrowolnych systemów jakości jest wieloaspektowe i odgrywa coraz większą rolę w stosunkach gospodarczych i społecznych. Systemy te są narzędziami pomocniczymi w produkcji towarów wysokiej jakości. W przemyśle spożywczym zostały wypracowane standardy, które są obligatoryjnie wdrażane i wymagane w określonych sektorach żywności i fakultatywne, stworzone w ramach prywatnych inicjatyw. Obydwa rozwiązania służyć mają przedsiębiorcom - wyróżniając ich na rynku, ale przede wszystkim konsumentom - chroniąc ich bezpieczeństwo i gwarantując jakość towarów. Jednym ze sposobów uzyskiwania coraz wyższego poziomu jakości żywności jest wdrażanie dobrowolnych systemów jakości. Umożliwiają one organizowanie, sterowanie i kierowanie środkami służącymi do osiągnięcia celów jakościowych [7]. Korzyści wynikające z wdrożenia tych systemów pozwalają wysunąć hipotezę, iż jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju prawa żywnościowego. Same systemy, w szczególności obligatoryjne, doczekały się rozlicznych opracowań. W ramach niniejszego - obowiązkowe systemy zostały jedynie 9 2018 C z e r w i e c zasygnalizowane, a dobrowolne systemy jakości ujęte w kontekście roli, jaką mogą odgrywać w systemie prawa. Pojęcie jakości w prawie Z punktu widzenia prawa żywnościowego pojęciami kluczowymi z punktu widzenia zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy są - bezpieczeństwo i jakość. O ile standard bezpieczeństwa jest dla ustawodawcy standardem bezwzględnym, mającym swoje liczne odniesienia i definicje w przepisach prawa, w orzecznictwie czy doktrynie, o tyle pojęcie jakość nie ma w ustawodawstwie definicji legalnej. Z uwagi na swoją specyfikę nie będzie wynikać z istoty obowiązywania przepisów prawa, jest jednak rozpatrywana instytucjonalnie w standardach i przepisach. Według normy ISO 9001 jakość jest to "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości obiektu spełnia wymagania" [3]. Podkreślić należy, ... więcej»

Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski
Jerzy Żuchowski urodził się 10 stycznia 1945 roku w Radomiu w rodzinie inteligenckiej, związanej od pokoleń z przemysłem garbarskim. Studia wyższe odbył w latach 1963-1968 na Wydziale Chemii Politechniki Łódzkiej. Po ukończeniu studiów mgr inż. Jerzy Żuchowski podjął pracę w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów, a po dwóch latach w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej (WSI) w Radomiu jako asystent. Zdobyta akademicka wiedza chemiczna pozwoliła na zintegrowanie zainteresowań Profesora z naukami towaroznawczymi. Wychowanie w rodzinie o tradycjach garbarskich, jak również dobre chemiczne wykształcenie pozwoliło mgr. inż. Jerzemu Żuchowskiemu dość łatwo wkroczyć na towaroznawczą ścieżkę badawczą, związaną z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego. Badania te zaczął prowadzić w Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu pod kierunkiem znakomitego towaroznawcy, ówczesnego Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie - profesora Mieczysława Mysony. Przygotowując swój warsztat badawczy, Profesor zorganizował od podstaw - w 1972 roku - Laboratorium Technologii i Towaroznawstwa, które stało się zaczynem bazy towaroznawczej w Ośrodku Radomskim, później znanej jako Radomska Szkoła Towaroznawcza. Wraz z rozwojem naukowym Profesora wzrastała pozycja towaroznawstwa w radomskim ośrodku naukowym. Jerzy Żuchowski obronił pracę doktorską w 1975 roku w Instytucie Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Krakow... więcej»

Benchmarking narzędziem doskonalenia jakości wybranego produktu DOI:10.15199/48.2018.6.3
(Magdalena PAŹDZIOR)

Udane wprowadzenie na rynek nowego produktu zależy ściśle od jego jakości oraz stopnia spełnienia wymagań potencjalnego odbiorcy. Zdiagnozowanie potrzeb i upodobań konsumentów jest kluczowym zadaniem producenta w fazie opracowania i doskonalenia jakości wyrobu. Identyfikacja konkurentów, w tym wieloaspektowa analiza ich działań, umożliwi określenie możliwych źródeł przewagi konkurencyjnej w danej branży oraz elementów doskonalenia oferowanego lub projektowanego produktu lub usługi. Może też okazać się, że zamiast planowanego - na ogół kosztownego - wdrożenia nowości producent może osiągnąć założone cele poprzez modyfikację dotychczasowego produktu. Zastosowanie benchmarkingu jako procesu doskonalenia przez porównanie się z najlepszymi (konkurencją) jest skutecznym narzędziem służącym pozyskaniu danych odnośnie wprowadzenia ewentualnych ulepszeń produktu. Jednak ważne jest tu znalezienie odpowiedniego wzorcowego konkurenta (lidera), który ma służyć jako model doskonałości i układ odniesienia. Celem artykułu jest zastosowanie metody badawczej służącej identyfikowaniu najlepszych praktyk, tj. benchmarkingu, do określenia elementów doskonalenia jakości wyrobu przemysłu spożywczego - majonezu. Ponieważ według agencji badań rynkowych Consommer Reaserch aż 75% kupujących nabywa regularnie te same produkty, a na nowości w branży artykułów spożywczych oczekuje jedynie 10% konsumentów [12], możliwość wykorzystania metody benchmarkingu w procesie doskonalenia jakości zaprezentowano na przykładzie produktu już dostępnego na rynku, którego producent planuje poszerzyć rynek zbytu i odnieść sukces w skali kraju. Aby ten cel osiągnąć, konieczna 17 2018 C z e r w i e c jest identyfikacja obszarów luk jakości w porównaniu z liderem rynku majonezów i podjęcie działań doskonalących produkt, które pozwolą mu skutecznie rywalizować z konkurencją. Jako przedmiot porównań wytypowano wartości postrzegane przez konsumentów. 1. Benchmarkin... więcej»

2018-5

zeszyt-5500-problemy-jakosci-2018-5.html

 
W numerze m.in.:
Standaryzacja systemów zarządzania zgodnością (compliance): Norma ISO 19600 DOI:10.15199/48.2018.5.2
(Agnieszka BARCIK)

Zarządzanie przedsiębiorstwem we współczesnej, złożonej i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej powinno koncentrować się głównie na budowaniu i rozwijaniu jego zdolności adaptacyjnych, umiejętności minimalizowania niepewności, a co za tym idzie posiadania kompetencji gromadzenia i przetwarzania właściwych informacji i oceny zjawisk [8]. Z powyższego względu, od kilku już lat na świecie i w Polsce rośnie liczba przedsiębiorstw, które decydują się na implementację Compliance Management System (CMS), rozumianego jako ,,całokształt środków i procesów w danej organizacji, które mają na celu wykrycie ryzyka niezgodności i zarządzanie nim w ten sposób, aby żaden z członków organizacji nie dopuścił się naruszenia obowiązujących regulacji" [9]. Jednym z priorytetów CMS jest budowa i rozwijanie szeroko pojętej, długofalowej kultury compliance, opartej na fundamentalnych dla organizacji wartościach, świadomości jej poszczególnych członków w zakresie ryzyka zgodności oraz wysokim stopniu zintegrowania z funkcjonującymi w organizacji systemami zarządzania, głównie systemem zarządzania ryzykiem. Tym samym idea CMS wpisuje się także w aktualnie obowiązujący w strategiach zarządzania trend projakościowego i innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem [7,11,13]. Niewątpliwie rosnące zainteresowanie funkcją compliance związane jest ze wzrostem przestępczości gospodarczej. Według raportu PwC "Global Economic Crime Survey 2018" 49% organizacji na 11 2018 M a j całym świecie padło ofiarą przestępstw gospodarczych (jest to wzrost od 2016 roku o 13%), 64% z nich deklaruje, że poniesione w związku z tym straty bezpośrednie sięgają 1 mld dolarów, równocześnie 52% wszystkich oszustw gospodarczych popełnionych zostało przez osoby wewnątrz organizacji. Obok strat finansowych respondenci wskazują na straty w postaci negatywnego wpływu na reputację i markę, relację z interesariuszami, postawy moralne pracowników, relacje biz... więcej»

Prof. dr hab. inż. Ryszard Barcik
Urodził się 4 lutego 1948 roku w Rychwałdku k/Żywca. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego i zdaniu matury rozpoczął studia na Wydziale Metalurgicznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które ukończył w 1972 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera metalurga w specjalności metaloznawstwo i obróbka cieplna. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę zawodową jako nauczyciel akademicki w nowo organizowanym Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej w Katowicach, gdzie awansował kolejno od stanowiska asystenta stażysty do adiunkta włącznie, po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych. Dwunastoletni okres pracy w Politechnice Śląskiej ukształtował początkową, naukową i zawodową sylwetkę profesora Ryszarda Barcika jako nauczyciela akademickiego o bogatym zasobie ugruntowanej wiedzy w zakresie metaloznawstwa i obróbki cieplnej, materiałoznawstwa, technologii metali, krystalografii oraz metodyki badania materiałów z zastosowaniem nowoczesnych badań strukturalnych, metalograficznych, fizycznych i mechanicznych. W okresie tym rozpoczął również działalność naukową i dydaktyczną z elementów wiedzy o przepływach materiałów, które później stały się podstawą działalności naukowej z zakresu zarządzania logistycznego. Profesor Ryszard Barcik wniósł duży wkład pracy przy wdrażaniu nowej tematyki wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych oraz w projektowanie stanowisk badawczych. Umiejętnie łączył działalność naukowo- -badawczą i dydaktyczną z rozwijaniem współpracy o charakterze technologicznym i ekspertyzowym z zakładami przemysłow... więcej»

Jakość przewozów pasażerskich na przykładzie transportu kolejowego DOI:10.15199/48.2018.5.4
(Mariusz KUBAŃSKI)

Każdy rodzaj transportu stanowi ważny element gospodarki przyczyniający się do wzrostu gospodarczego i odczuwania komfortu społecznego. Pozwala również na zaspokajanie podstawowej potrzeby przemieszczenia się. W szczególności dotyczy to transportu kolejowego, który jest odpowiedzią na rosnące koszty utrzymania, ceny paliw oraz wysoki poziom zanieczyszczenia środowiska generowany w dużej mierze przez inne gałęzie transportu. Zainteresowanie transportem kolejowym jest coraz większe ze względu na jego konkurencyjność. Każda z gałęzi transportu, w tym również kolejowego, wyróżnia się pewnymi cechami decydującymi o jego specyfice. Cechy te można usystematyzować w dwóch grupach. Pierwsza z nich to cechy wpływające pozytywnie na rozwój transportu kolejowego, do których zaliczyć można [9]:  możliwość masowego przewozu pasażerów,  długie dystanse,  niewielkie zapotrzebowanie na energię,  niska emisja szkodliwych substancji,  relatywnie niewielki wpływ warunków atmosferycznych,  wysoki poziom bezpieczeństwa,  liczne stacje i przystanki zlokalizowane w obszarach najbardziej zaludnionych,  niewielka powierzchnia zajmowana przez dobrze rozwinięte linie kolejowe. Cechy te skłaniają potencjalnych klientów do skorzystania z tego rodzaju transportu. Druga grupa to cechy, które stanowią barierę w doskonaleniu i działaniu tej gałęzi transportu, a zalicza się do nich [9]:  wysokie koszty budowy linii kolejowych,  nierównomiernie rozwiniętą infrastrukturę kolejową,  wydłużenie czasu podróży spowodowane pracami modernizacyjnymi,  zmieniające się parametry związane z przewozami kolejowymi (szerokość torów, napięcie w sieci elektrycznej), 23 2018 M a j  dostępność transportu uzależniona od dyspozycyjności infrastruktury,  niewielki stopień elastyczności i możliwości zmian,  konieczność wcześniejszych zmian w rozkładz... więcej»

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a zarządzanie jakością na przykładzie firmy produkcyjnej DOI:10.15199/48.2018.5.1
(Anna JAKUBCZAK, Marcin JAKUBIEC)

Gospodarowanie zasobami odbywa się współcześnie w globalizującym się otoczeniu, którego głównym paradygmatem jest zrównoważony rozwój [17]. Koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga od podmiotów gospodarujących takiego działania, aby zaspokajały one nie tylko swoje potrzeby i oczekiwania ich obecnych klientów, społeczeństwa, ale także uwzględniały potrzeby przyszłych pokoleń [2]. Coraz większa liczba przedsiębiorstw decyduje się podjąć wyzwanie społecznej odpowiedzialności. Powody tej decyzji są różne, np. wymagania kontrahentów, poszukiwanie nowych strategii konkurowania na coraz bardziej homogenicznym rynku czy chęć pozyskania nowych klientów. Niezależnie od motywu podjęcia decyzji w przedsiębiorstwie o wdrożeniu społecznej odpowiedzialności do działalności, takie działanie ma wpływ na szereg istotnych zmian w przedsiębiorstwie, w tym na zarządzanie i jego jakość. Zarządzanie w organizacji biznesowej ma na celu przybliżanie jej do zrealizowania przyjętych celów. Odpowiedzialne i społecznie zorientowane zarządzanie organizacją obejmuje nie tylko cele organizacyjne, ale także, równolegle, cele jej interesariuszy, np.: społeczeństwa, pracowników, środowiska naturalnego itd. Jeśli za cel główny przedsiębiorstwa przyjmie się zysk, efektywność czy też wzrost udziału w rynku, to celem pośrednim będzie tworzenie wartości dla klienta, a ten cel bez wątpienia organizacja uzyska, dbając o jakość. 5 2018 M a j Celem empirycznym - jako głównym do realizacji w ramach niniejszego artykułu - było ustalenie, czy zastosowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie ma związek z zarządzaniem jakością i jaki jest jego charakter. Zadania szczegółowe, które podjęto do realizacji, były następujące: 1. Zarys problematyki społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu oraz zarządzania jakością. 2. Charakterystyka obiektu badawczego i procesu głównego - produkcyjnego. 3. Ustalenie elementów zarządzani... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na lojalność klienta w handlu społecznościowym Chia-Lin Hsu, Mu-Chen Chen, Vikas Kumar. 2018. "How social shopping retains customers? Capturing the essence of website quality and relationship quality", Total Quality Management & Business Excellence, 29: 161-184.Zakupy społecznościowe są stosunkowo nowym, dynamicznie rozwijającym się trendem występującym w ramach e-handlu. Polegają one na połączeniu zakupów z uczestnictwem w różnego rodzaju sieciach społecznościowych. Podmioty umożliwiające dostęp do tego typu handlu przyciągają sprzedawców możliwością zwiększania sprzedaży, klientom zaś oferują możliwość zapoznania się z opiniami ora... więcej»

2018-4

zeszyt-5479-problemy-jakosci-2018-4.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Wpływ zarządzania jakością na innowacje ekologiczne Dayuan Li, Yini Zhao, Lu Zhang, Xiaohong Chen, Cuicui Cao. 2017. "Impact of quality management on green innovation", Journal of Cleaner Production, 170: 426-470.Zarówno jakość produktów, jak i jakość środowiska to czynniki mające bezpośredni wpływ na warunki życia ludzi. Podczas gdy rozwój świadomości dotyczącej zarządzania jakością produktów jest konsekwencją pojawienia się na rynku wysokiej jakości produktów pochodzących z Japonii, to zwrócenie uwagi na kwestie środowiskowe jest pochodną narastających w skali globalnej problemów środowiskowych. Chiny jako największa obecnie rozwijająca... więcej»

Tendencje w badaniach nad normą ISO 14001 DOI:10.15199/48.2018.4.1
(Marcin ŻEMIGAŁA)

Niniejsze analizy dotyczące zarządzania środowiskowego, a dokładnie normy ISO 14001 - Systemy zarządzania środowiskowego wymagania i wytyczne stosowania, są kontynuacją badań nad standardami z zakresu zarządzania (przeprowadzono już badania dotyczące ISO 9001 [30] - w prezentowanych analizach zastosowana została analogiczna procedura badawcza i zestaw pytań badawczych). Popularność systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001 spowodowała, że norma ta stała się tematem analiz naukowych chętnie poruszanym przez badaczy z całego świata. Celem artykułu jest zidentyfikowanie obszarów, wokół jakich skoncentrowane są badania światowe nad normą ISO 14001 i ukazanie głównych tendencji, jakie się w nich rysują. Okazuje się, że wpisując (dnia 19 lipca 2017 roku) w bibliograficznych bazach danych istotnych w naukach o zarządzaniu, czyli w Web of Science i Scopus, frazę "ISO 14001" w najszerszych polach wyszukiwania, uzyskano odpowiednio wyniki 1068 (Web of Science) i 1730 (Scopus) dokumentów. Celem dalszej eksploracji stanu badań nad normą ISO 14001 sformułowano zestaw pytań badawczych (analogicznych jak ten przy analizach ISO 9001 [30]):  PB1. W jaki sposób na przestrzeni lat kształtowała się dynamika badań nad normą ISO 14001?  PB2. Wokół jakich obszarów nauki koncentrują się badania nad normą ISO 14001?  PB3. Które ośrodki naukowo-badawcze są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB4. Którzy autorzy są najistotniejsi, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB5. Które czasopisma są najistotniejsze, jeżeli chodzi o publikowanie wyników badań nad normą ISO 14001? 3 2018 K w i e c i e ń  PB6. Które kraje są najistotniejsze, jeżeli chodzi o badania nad normą ISO 14001?  PB7. Czego dotyczą badania nad normą ISO 14001 odznaczające się największą uwagą środowisk naukowych? Zastosowana procedura analizy Poszukując odpowiedzi na powyższy zes... więcej»

Ocena realizacji strategii na rzecz poprawy jakości zdrowia psychicznego w Polsce (Mira LISIECKABIEŁANOWICZ)
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w Polsce wprowadzono liczne, w tym strategiczne, zmiany w systemie ochrony zdrowia. Strategię rozumiemy jako układ nastawczy sfery zarządzania w wybranym obszarze systemu, obejmujący cele, zadania, środki i sposoby ich realizacji. Natomiast system ochrony zdrowia rozumiemy jako całość, na którą składa się zespół ze sobą współdziałających podmiotów (uczestników) prowadzących grę interesów politycznych, ekonomicznych i społecznych - co może mieć wpływ m.in. na jakość życia polskiego społeczeństwa - realizowanych na podstawie przepisów prawa oraz finansowanych z różnych źródeł (Narodowy Fundusz Zdrowia, budżet państwa, budżety Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), prywatny budżet pacjenta). Struktura tego systemu nakreślona jest w aktach prawnych zawierających programy strategiczne. Zadania w tych programach zostały podzielone między Ministerstwo Zdrowia (MZ), Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) oraz jednostki samorządu terytorialnego (JST) [1]. 25 2018 K w i e c i e ń Ocena realizacji strategii ochrony zdrowia psychicznego poprzez programy ochrony zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 1. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2011-2015 Priorytety zdrowotne określa Minister właściwy ds. zdrowia. Z myślą o pacjentach z zaburzeniami psychicznymi w latach 2011-2015 opracowany został pakiet przepisów prawa, a w nim priorytety, cele i zadania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP). Głównym jego przesłaniem była promocja zdrowia psychicznego oraz zapobieganie, leczenie i rehabilitacja zaburzeń psychicznych, a więc zapewnienie osobom z zaburzeniami tego typu dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im życie w rodzinie i społeczeństwie. W przywołanym Programie założono odejście od dominującego dotychczas izolacyjnego modelu postępowania ... więcej»

Norma ISO 19600:2014 System zarządzania zgodnością. Wytyczne (Antoni KLENIEWSKI)
Wprowadzenie Wszystkie firmy prowadzące działalność gospodarczą lub publiczną muszą brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania wszystkich stron zainteresowanych. Aby zapewnić ciągłość działania i istnienie w przyszłości, muszą utrzymywać zrównoważoną i uczciwą działalność. Oznacza to prowadzenie tej działalności w zgodzie z oczekiwaniami stron zainteresowanych, a w tym w zgodności z wymaganiami prawa i innymi regulacjami, do których przestrzegania organizacja się zobowiązała. Większość zarządzających firmami lub instytucjami publicznymi codziennie, przed podjęciem każdej decyzji, analizuje intuicyjnie ryzyko biznesowe, reputacyjne czy np. ryzyko niespełnienia wymagań prawnych. Liczne badania potwierdzają, że w klasyfikacji zagrożeń przedsiębiorcy stawiają na pierwszych miejscach właśnie kwestie utraty lub pogorszenia reputacji lub ponoszenia odpowiedzialności prawnej. Intuicyjne zarządzanie brakiem zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi warto wesprzeć zarządzaniem systemowym. Zarządzanie systemowe jest bardziej skuteczne - wyraźnie określa i adresuje zadania, odpowiedzialności i uprawnienia. Angażuje nie tylko zarządy, właścicieli, najwyższe kierownictwo, ale także cały podległy personel, w tym szeregowych pracowników. Zapewnia lepszy przepływ informacji w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego identyfikacji wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji firmy, potrzeb i oczekiwań, istniejących zagrożeń i oceny ryzyk, podejmowaniu formalnych działań zapobiegających. Jednocześnie zwiększa się zainteresowanie systemowym wykrywaniem i zapobieganiem działaniom o charakterze korupcyjnym1. Kwestia zarządzania ryzykiem braku zgodności postępowania z wymaganiami prawnymi została usystematyzowana w normie ISO 19600 wydanej w 2014 roku. Norma ta nie jest przeznaczona do certyfikacji i zawiera tylko wytyczne do wdrożenia systemu. Obydwie wspomniane normy zostały 1 ISO 37001:2016 Systemy zarządzania antykorupcyjnego. Wymagania i wytyczn... więcej»

Znaczenie i pomiar nieuprzejmości i mobbingu/bullyingu dla jakości życia w pracy DOI:10.15199/48.2018.4.3
(Dawid SZOSTEK)

Zgodnie z wynikami badania Europejskiej Fundacji na Rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy z 2016 roku1, pracownicy zadeklarowali, że: a) w ostatnim miesiącu doświadczyli: przemocy werbalnej (11% badanych), niepożądanego zainteresowania o podłożu seksualnym (2%), grożenia (4%), poniżania (6%), b) w ostatnim roku doświadczyli: przemocy fizycznej (2%), molestowania seksualnego (1%), bullyingu (5%). Nie każde z tych zachowań jest przejawem mobbingu bądź bullyingu w miejscu pracy, ale może 1 Eurofound (2016), Sixth European Working Conditions Survey - Overview report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ ef_publication/field_ef_document/ef1634en.pdf (05.09.2017). Badanie zrealizowano wśród 44 tys. pracowników z 35 europejskich krajów, w tym 28 państw UE. być rodzajem nieuprzejmości (ang. workplace incivility), która ma o wiele łagodniejszy charakter. Każde z tych zachowań ma charakter kontrproduktywny (ang. Counterproductive Work Behavior; CWB), co oznacza, że ich "wspólną cechą jest to, że mają charakter dobrowolny (w przeciwieństwie do działań przypadkowych bądź zleconych) i szkodzą lub ich zamiarem jest szkodzenie organizacji bądź jej interesariuszom, jak klienci, współpracownicy i kierownictwo" (Spector et al., 2006, s. 447). Zachowania te wpisują się w kategorię nadużyć wobec innych (ang. abuse against others) spośród 5 różnych kategorii CWB wskazanych przez Spectora et al. (2006, s. 448-450) i są ukierunkowane na osobę (ang. personal-focused, CWB-P) (s. 447). Każde z tych zachowań rzutuje negatywnie na jakość życia pracownika i to nie tylko życia zawodowego, ale i prywatnego, które pozostaje pod dużym wpływem środowiska pracy (Glynn & Wrobel, 2009, s. 309). Stopień tego wpływu jest wyższy 19 2018 K w i e c i e ń w przypadku mobbingu/bullyingu, a więc bardziej poważnych form CWB. Stąd też, dla przeciwdziałania tym zachowaniom, ważne jest zrozumie... więcej»

2018-3

zeszyt-5447-problemy-jakosci-2018-3.html

 
W numerze m.in.:
Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym DOI:10.15199/48.2018.3.4
(Bożena GAJDZIK)

Odpowiedzialność producenta podczas wyboru podwykonawców usług wiąże się z ponoszeniem określonych konsekwencji dokonanego wyboru. Konsekwencje te mogą być wynikiem wykonanych prac albo wstrzymania się od ich wykonania. Odpowiedzialność związana ze świadczeniem usług przejawia się w formie odpowiedzialności służbowej, prawnej i moralnej. Odpowiedzialność służbowa jest rezultatem podporządkowania służbowego w trakcie wykonywania usług przez spółki należące do danej grupy kapitałowej. Odpowiedzialność prawna obowiązuje wszystkie podmioty świadczące usługi na rzecz huty. W przypadku odpowiedzialności prawnej opis konsekwencji za skutki działań zawarty jest w umowie, zamówieniu, kontrakcie i obowiązujących przepisach, np.: w kodeksie pracy, w prawie budowlanym, normach technologicznych, normach produktowych [4,9]. Natomiast odpowiedzialność moralna wynika z kwestii etycznych działalności [4,20]. Producenci stosują szczelne procedury zlecania prac, chroniące ich przed negatywnymi konsekwencjami działań wykonawców/podwykonawców, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa prac. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie procedury wyboru wykonawców prac w aspekcie 26 2018 M a r z e c JAKOŚĆ W PRAKTYCE Odpowiedzialny wybór podwykonawców w przedsiębiorstwie hutniczym odpowiedzialnego biznesu. Stosowane praktyki wyłaniania podwykonawców prac w przedsiębiorstwach hutniczych stały się podstawą do opracowania niniejszego artykułu. Za studium przypadku posłużyły przedsiębiorstwa należące do grupy kapitałowej ArcelorMittal działającej w Polsce. Grupę tworzy 14 spółek bezpośrednich i 9 spółek zależnych oraz 1 spółka joint venture [18]. Przedsiębiorstwa hutnicze zlecają szeroki zakres prac firmom zewnętrznym. Są to zarówno usługi ogólnoprzemysłowe, jak i prace związane z utrzymaniem technicznym budynków, maszyn i urządzeń. W 2009 roku na terenie spółki ArcelorMittal Warszawa zatrudnionych było 57 firm... więcej»

Nowatorskie podejście do zarządzania jakością w branży morskiej na przykładzie stoczni Ostróda Yacht DOI:10.15199/48.2018.3.3
(Anna DEMBICKA, Katarzyna Anna MOŁAS, Paweł SZALEWSKI)

Wprowadzenie - nowatorskie podejście do zarządzania jakością Współcześnie, dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa rezygnują z czysto systemowego ujęcia w zarządzaniu firmą na rzecz podejścia procesowego, co znalazło swój wyraz w najnowszym wydaniu normy ISO 9001:2015, kładącej większy nacisk na kompleksowe opisanie procesów organizacji [12]. Ma to na celu wygenerowanie większej spójności w obsłudze, monitorowaniu i udoskonalaniu procesów. Przedmiotem analizy artykułu uczyniono polski przemysł stoczniowy w obszarze produkcji jachtów. Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych - Philip Scott uważa, że jeśli chodzi o produkcję jachtów i żaglówek do 10 metrów, Polska jest numerem dwa na świecie po USA. Ponadto, chociaż wartość eksportu polskich jachtów stanowi jedynie 0,15 proc. wartości całego eksportu Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemysłów dóbr luksusowych [8]. Jednym z polskich producentów jachtów o zasięgu światowym jest Ostróda Yacht. Stocznia 19 2018 M a r z e c Ostróda Yacht zaczęła wprowadzać podejście procesowe w 2000 r. poprzez wdrożenie systemu ISO 9001:2000, następnie w 2011 r. zostały zaimplementowane inne narzędzia zarządzania jakością: CAP, 5S i elementy Lean Production. W 2015 r. na system składały się już: ISO 9001:2015, ISO 14001, CAP, 5S, elementy Lean Production oraz Kaizen. Niniejszy artykuł opisuje zakończoną sukcesem implementację narzędzi Lean Production w Stoczni Ostróda Yacht, potwierdzając tym samym fakt konieczności dostosowania narzędzi pracy do mentalności i kultury danego regionu i kraju. System zarządzania procesami Lean Production znany jest na świecie od początku lat 90. Mimo upływu wielu lat jego pełne wdrożenie i dostosowanie do polskich uwarunkowań społeczno-kulturowych stanowi nadal nie lada wyzwanie [11]. Im bardziej system pracy określonej organizacji zbliżony jest do filozofii produkcji panującej w kraju prekursorów systemu, tym bard... więcej»

Kształtowanie jakości materiałów poliuretanowych (Joanna BRZESKA)
Jakość materiału polimerowego zależy od warunków prowadzenia syntezy - od czystości i stechiometrycznej ilości substratów wyjściowych, odpowiedniego doboru warunków (temperatury, ciśnienia, czasu, zastosowanego katalizatora), prowadzących do całkowitego przereagowania grup funkcyjnych. Otrzymuje się wówczas materiał o żądanej masie cząsteczkowej i właściwościach odpowiednich dla założonego zastosowania. Mówiąc "poliuretany", należy pamiętać, że to polimery zawierające w swojej budowie praktycznie nieograniczony rodzaj wiązań i struktur. Podstawową częścią wszystkich poliuretanów jest powtarzające się ugrupowanie uretanowe (-NHCOO-) w łańcuchu głównym polimeru. Ugrupowania uretanowe są zwykle tworzone w wyniku reakcji bardzo reaktywnych grup izocyjanianowych izocyjanianów (R-(N=C=O)m), z grupami hydroksylowymi oligomeroli (R(OH)n) (tworzącymi segmenty giętkie) lub małocząsteczkowych dioli (HO-R-OH). Segmenty sztywne poliuretanów powstają w wyniku reakcji izocyjanianów z małocząsteczkowymi diolami. Reakcja izocyjanianów z wodą prowadzi do powstania pianek. Na właściwości poliuretanów wpływa się zarówno dobierając substraty wyjściowe, jak i operując ich wzajemnymi stosunkami molowymi. Zachowanie odpowiednich proporcji w ilości segmentów sztywnych i giętkich, budujących poliuretany, pozwala na uporządkowanie segmentów, co prowadzić może do separacji fazowej. Wpływa to w istotnym stopniu na właściwości fizykochemiczne materiałów poliuretanowych. W związku z dostępnością szerokiego wachlarza substratów, z których otrzymać można poliuretany, stanowią one bardzo dużą i zróżnicowaną grupę polimerów. Poliuretany to, m.in. elastomery i termoplasty, pianki i jonomery w wodnych dyspersjach. Tak duża różnorodność materiałów poliuretanowych umożliwiła ich szerokie zastosowanie w budownictwie, opakowalnictwie, inżynierii, przemyśle obuwniczym, motoryzacyjnym, tekstylnym i medycznym. Każda z tych dziedzin wymaga innych właściwości m... więcej»

Czystsza produkcja determinantą sukcesu środowiskowego przedsiębiorstw DOI:10.15199/48.2018.3.2
(Joanna ROSAK-SZYROCKA)

"Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje". R. Ingersoll Wprowadzenie We współczesnym świecie, w którym bardzo dużo mówi się o konkurencji, problem jakości stał się jednym z najważniejszych zagadnień. Nowoczesna organizacja, bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, powinna stawiać na jakość, gdyż to jakość staje się podstawą skutecznego prowadzenia działalności i jest nie tylko czynnikiem sukcesu rynkowego, ale też wyznacznikiem jej kultury (Skrzypek E.). Jak zauważa M. Stankiewicz, w dobie globalizacji konkurencyjność staje się imperatywem kategorycznym istnienia przedsiębiorstw. Ważną pozycję wśród uwarunkowań zewnętrznych wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw zajmują czynniki ekologiczne. W Polsce w 2014 roku wytworzono 142 mln ton odpadów (z czego 7% stanowiły odpady komunalne). Ilość wytworzonych w Polsce odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych) od 2000 r. kształtowała się w granicach 110-130 mln ton. Głównym źródłem odpadów w 2014 r. było górnictwo i wydobywanie (ok. 53% ilości wytworzonych odpadów ogółem), przetwórstwo przemysłowe (22%) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną (17%) (www. stat.gov.pl). Ekologiczne efekty zewnętrzne występują wówczas, gdy decyzje gospodarcze podejmowane przez jeden lub więcej podmiotów powodują takie zmiany w środowiskowych warunkach gospodarowania, które bezpośrednio - negatywnie (koszty) lub pozytywnie (korzyści) - oddziałują na możliwości produkcyjne bądź konsumpcyjne innych podmiotów (Fiedor B., Czaja S., Graczyk A., Jakubczyk Z). W konsekwencji tego wzrasta konkurencyjność przedsiębiorstw, które w procesie wytwarzania wykorzystują technologie o charakterze proekologicznym oraz oferują wyroby spełniające normy ekologiczne (Adamkiewicz-Drwiłło H. G.). Inwestycje związane z ochroną środowiska mogą mieć charakter inwestycji tzw. "końca rury" bądź zintegrowanych. Specyfiką inwestycji "końca rury" jest redukcja lub neutralizac... więcej»

Z prasy zagranicznej
Jakość usług oraz konkurencyjność na globalnym rynku Wenbin Sun, Jing Pang. 2017. "Service quality and global competitiveness: evidence from global service firms", Journal of Service Theory and Practice, 27(6): 1058-1080.W czasopiśmie "Journal of Service Theory and Practice" został opublikowany artykuł analizujący zależności występujące pomiędzy jakością usług oraz konkurencyjnością. Jego autorzy, tj. Wenbin Sun z USA oraz Jing Pang z Chin, zauważyli, że pomimo tego, iż do tej pory przeprowadzono już wiele badań wykazujących istnienie silnych relacji pomiędzy jakością i konkurencyjnością, to bardzo mało uwagi poświęcono specyfice firm działających na rynku globalnym. Aby wypełnić tę lukę informacyjną, autorzy... więcej»

2018-2

zeszyt-5411-problemy-jakosci-2018-2.html

 
W numerze m.in.:
Z prasy zagranicznej
Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstwa Evangelos Psomas, Dimitrios Kafetzopoulos, Katerina Gotzamani. 2018. "Determinants of company innovation and market performance", The TQM Journal, 30(1): 54-73.W wielu publikacjach naukowych dotyczących zarządzania podkreśla się bardzo duże znaczenie innowacyjności. Aby sprostać wymaganiom rynku i zapewnić sobie konkurencyjną pozycję, przedsiębiorstwa powinny przyjmować wprowadzanie innowacji za jeden ze swoich celów strategicznych. Innowacje te nie mogą ograniczać się jedynie do wytwarzanych produktów, ale powinny one dotyczyć również realizowanych w organizacji procesów. Główna odpowiedzialność z... więcej»

Podstawowe pojęcia kwalitologii DOI:10.15199/48.2018.2.1
(Marcin NOWAK, Rafał MIERZWIAK)

Wprowadzenie W literaturze kwalitologicznej można spotkać się zasadniczo z trzema sposobami rozumienia kategorii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu cech (stanów cech) charakteryzujących dany przedmiot i umożliwiających orzekanie o tym, że przedmiot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech danego przedmiotu, spełniających określone wymagania [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wymienionych, a więc deskryptywne rozumienie jakości, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozumienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowaniach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7]. Nawet w obrębie wskazanego rozumienia kategorii jakości pojawia się szereg niezgodności na poziomie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwestie problemowe rozstrzygać można na dwóch powiązanych ze sobą poziomach: - na poziomie ontologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istnienia (egzystencji), - na poziomie epistemologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istoty (esencji). Do najważniejszych szczegółowych kwestii problemowych zaliczyć można: 1. Status ontologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyrealizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, monizm-dualizm. 2. Status epistemologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest również na wielu polach, przykładowo: natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywistości a poznanie języka rzeczywistość opisującego, możliwość poznania istoty rzeczy. Wskazane kategorie niezgodności w założeniach filozoficznych współczesnej kwalitologii skutkują pojawieniem się m.in. następujących pytań: 3 2018 Lu t y 1. Czy cecha jest przymiotem obiektów jednostkowych, klasy obiektów, c... więcej»

Zarządzanie jakością w Polsce na tle pozostałych państw Unii Europejskiej DOI:10.15199/48.2018.2.3
(Tomasz BRZOZOWSKI, Piotr ROGALA)

Praktyka zarządzania jakością charakteryzuje się zróżnicowaniem geograficznym. Na przykład samo miejsce (kraj), w którym dany produkt został wytworzony, często determinuje postrzeganie jego jakości. Wyrobom pochodzącym z niektórych państw, np. z Japonii oraz Niemiec, przypisuje się a priori wysoką jakość, podczas gdy inne wyroby, np. chińskie, uznawane są za produkty o niższej jakości (por. Kauf, Tłuczak, 2016). Ponadto w różnych państwach/regionach obserwuje się odmienne tendencje w zakresie poszczególnych działań z zakresu zarządzania jakością. Dotyczy to, między innymi, popularności konkretnych metod i technik związanych z tą koncepcją zarządzania. Opisywane w literaturze przedmiotu badania porównawcze państw odnoszą się najczęściej do jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju. Przeprowadzane są np. Europejskie badania jakości życia (www.eurofound.europa.eu), tworzone są rankingi jakości życia (np. www.numbeo.com) oraz rankingi zrównoważonego rozwoju (np. Davor i inni, 2017). Projekty te ograniczają się jednak do określenia zadowolenia z życia oraz standardu życia mieszkańców poszczególnych państw. Inny charakter mają badania porównawcze państw dotyczące wybranych aspektów zarządzania jakością. Są one ograniczone do jednej branży lub jednego narzędzia zarządzania jakością itd. Na przykład Bernd wraz z zespołem (2016) opracował ranking państw dotyczący jakości funkcjonowania służby zdrowia. Z kolei Sampaio wspólnie ze współpracownikami (2014) ocenił wybrane kraje pod względem liczby certyfikatów ISO 9001. Tego typu projekty koncentrują się na wąskim wycinku zarządzania jakością i nie zapewniają szerszej pespektywy. Odmiennym podejściem charakteryzował się projekt badawczy "Stan jakości1 na świecie". Oryginalność tego podejścia polegała na tym, że ocenę rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oparto na wskaźnikach związanych z różnymi wymiarami jakości. Jest to nowe ujęcie w stosunku do prezentowanych w literaturze ... więcej»

Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych DOI:10.15199/48.2018.2.2
(Janusz ZĄBEK, Renata ZĄBEK)

Wprowadzenie Zachodzące w Europie procesy integracyjne i globalizacja implikują potrzeby w zakresie znajomości języków obcych. Poza obszarami polityczno- -gospodarczymi potrzeby te mają duże znaczenie na poziomie społeczeństw, gdzie znajomość języków obcych stanowi brzegowy warunek przyjaźni, poznawania innych kultur oraz świadomego rozumienia racji innych ludzi. To oznacza, że jakkolwiek pomiędzy członkami Unii Europejskiej od kilku lat istnieje porozumienie w sprawie wczesnego nauczania co najmniej dwóch języków obcych [4], to jednak względy społeczne są istotnym czynnikiem determinującym potrzebę nauczania języków obcych od najwcześniejszych lat1. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że względy organizacyjne, ekonomiczne oraz polityczne to zwykle źródła problemów w nauczaniu języka obcego w pierwszych latach edukacji szkolnej2 [11]. Problematyka związana z nauczaniem języków obcych dzieci zarówno 1 Autorzy świadomie w swojej pracy zwracają uwagę na użyteczność znajomości języków obcych. Jakkolwiek nie wszyscy ludzie posiadają uzdolnienia w zakresie nauki języków obcych to jednak w epoce komunikowania się za pomocą środków technicznych nieograniczonych granicami państw, większość ludzi zetknie się wcześniej czy później z potrzebą porozumiewania się z zastosowaniem nie ojczystego języka. 2 Przykładem kraju, w którym występują liczne bariery we wdrażaniu tej filozofii jest Szwecja, mimo tego że od wielu lat w tym kraju silnie promowany jest plurilingwalizm. 10 2018 Lu t y KONCEPCJE, METODY, NARZĘDZIA Orientacja na klienta w wybranych koncepcjach wczesnoszkolnego nauczania języków obcych w Polsce, jak i innych krajach Europy jest przedmiotem badań od lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych minionego stulecia [18]. W Polsce w dużej mierze dotyczy ona warunków nauczania języków obcych w przedszkolu i w niższych klasach szkoły podstawowej oraz oznaczania uniwersalnych determinant wpływających na jakość usług edukacyjnych... więcej»

Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT (Witold Pokora)
Zgodnie z obietnicą chciałbym przekazać Państwu kilka informacji dotyczących zmian, szczególnie w certyfikacji systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Najbardziej palącym tematem jest kończący się w tym roku okres przejściowy dotyczący systemu zarządzania jakością oraz środowiskiem. Zgodnie z komunikatem nr 237 z dnia 09.11.2017 r. Polskiego Centrum Akredytacji, od 15.03.2018 r. CCJ będzie przeprowadzało audyty tylko w odniesieniu do nowych wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09. Co to oznacza? Dla nowych firm tylko to, że certyfikacja będzie przeprowadzana na zgodność z tymi wymaganiami. Dla pozostałych firm oznacza to, że już wydane certyfikaty na zgodność z PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 14001:2004 zachowają ważność tylko do 14.09.2018 r. bez względu na wyniki przeprowadzanych audytów, czyli że zostało tylko 6 miesięcy na poddanie się procesowi ce... więcej»

2018-1

zeszyt-5386-problemy-jakosci-2018-1.html

 
W numerze m.in.:
Główne typy marnotrawstw identyfikowane w procesach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2018.1.2
(Damian OSTROWSKI, Agnieszka PIASECKA-GŁUSZAK)

W czasach wysokiej konkurencji klient nie chce ponosić kosztów za złą organizację pracy przedsiębiorcy, nadmierną jego rozrzutność i brak kontroli nad wykonywanymi czynnościami. Klient chce zapłacić tylko za wymaganą przez niego ilość bardzo dobrego jakościowo wyrobu gotowego, a nie za straty zwiększające koszty i czas, niedodające wartości z punktu widzenia klienta. Marnotrawstwa w przypadku firmy produkcyjnej mogą pojawić się na każdym etapie - od momentu pozyskania surowców, materiałów, poprzez proces produkcyjny, a kończąc na dostarczeniu klientowi odpowiedniego produktu. Przedsiębiorstwa, aby sprostać wymaganiom odbiorców i zwiększyć swoją przewagę konkurencyjną, zmniejszają koszty - zaczynają zauważać, identyfikować, ograniczać, czy wręcz eliminować pojawiające się marnotrawstwa w procesach. Aby jednak tak się stało, istotne było i jest to, aby zatrudnieni pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejących strat, umieli rozpoznać straty występujące na ich stanowiskach pracy. Tylko wówczas procesy będą przebiegały sprawnie i efektywnie ekonomicznie, a przedsiębiorstwo będzie mogło sprostać wymaganiom płynącym z rynku i zaoferować jak najlepszej jakości produkty. Głównym celem artykułu jest przedstawienie kluczowych typów marnotrawstwa w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym wśród pracowników produkcyjnych różnych działów. Praca ma pokazać i udowodnić jednocześnie, że straty mogą pojawić się wszędzie, a zatrudnieni, widząc w swoich wykonywanych czynnościach straty, nie boją się ich wskazać. Praca składa się z dwóch części - teoretycznej i empirycznej. Pierwsza przedstawia wybrane klasyfikacje marnotrawstwa według różnych autorów literatury przedmiotu, zaś druga część prezentuje wyniki badań ankietowych na temat typów marnotrawstw w procesach produkcyjnych wskazanych bezpośrednio przez pracowników związanych z produkcją. Wybrane klasyfikacje źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym Według definicji marno... więcej»

Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych DOI:10.15199/48.2018.1.3
(Elwira GROSS-GOŁACKA)

Zastosowanie w praktyce rozwiązań z zakresu nowoczesnych metod zarządzania w administracji publicznej wiąże się z koncepcjami tzw. nowego zarządzania publicznego (NPM - New Public Management) rozpowszechnionymi szczególnie w krajach anglosaskich od około 40 lat. Podstawowe założenia NPM były skierowane na zwiększanie efektywności jednostek sektora finansów publicznych m.in. poprzez nacisk na zarządzanie finansami (efektywność), wyznaczanie celów i monitorowanie wyników oraz wyznaczanie standardów usług. W Polsce powszechną debatę na temat metod i standardów działania administracji publicznej zapoczątkowała reforma samorządowa z 1999 roku. W pierwszych czterech latach wdrożono ok. 80 systemów jakości (Kozera, 2009, s. 75). W 2006 18 2018 S t y c z e ń W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ… Zintegrowany system zarządzania a doskonalenie zarządzania w jednostce sektora finansów publicznych roku 211 urzędów administracji samorządowej posiadało wdrożone systemy zarządzania jakością według norm ISO 9001:2000 (Bugdol, Krawczyk, 2003, s. 4-6). Zauważa się, że z każdym kolejnym rokiem administracja publiczna częściej wykorzystywała modele i metody doskonalenia jakości usług publicznych, biorąc pod uwagę oczekiwania i potrzeby współczesnego odbiorcy. Obecnie wiele urzędów posiada certyfikaty potwierdzające funkcjonowanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001, która określa podstawowe wymogi zarządzania przez jakość. W dzisiejszych czasach zarządzanie jakością to zadanie wszystkich menedżerów, zarówno tych funkcjonujących w sektorze administracji publicznej, jak i tych z sektora prywatnego. Zarządzanie jakością to podejście, w którym jakość jest najważniejszą kwestią w decyzjach kierowniczych i polega na wykonywaniu funkcji zarządzania w stosunku do jakości systemu zarządzanego i jakości jego składników. Działanie to decyduje o polityce jakości, celach i odpowiedzialności oraz realizacji działań w ramach systemu jak... więcej»

VARIA (Elżbieta Skrzypek)
X Jubileuszowa Konferencja Naukowa ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU 9-11 maja 2018 r., Szczyrk.Katedra Zarządzania Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprasza do uczestnictwa w X Jubileuszowej Konferencji Naukowej ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W XXI WIEKU 2018, połączonej z obchodami Jubileuszu 45-lecia pracy naukowo-badawczej prof. dra hab. inż. Ryszarda Barcika. Konferencja, która odbędzie się w dniach 9-11 maja 2018 r. w Hotelu Alpin w Szczyrku, organizowana jest pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Techniczno- -Humanistycznej w Bielsku-Białej - prof. dra hab. Jarosława Janickiego. Zakres tematyczny Konferencji obejmuje problematykę zarządzania, nauk ekonomicznych i społecznych:  zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian,  zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym,  zarządzanie ryzykiem,  zarządzanie logistyczne,  zarządzanie jakością, &#61... więcej»

Jakość usług w transporcie lotniczym - rozważania teoretyczne DOI:10.15199/48.2018.1.4
(Monika STOMA, Agnieszka DUDZIAK)

Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jako organizacji dostarczających usługi bądź wyroby o wysokiej jakości, to znaczy w jak największym stopniu zaspokajających potrzeby oraz spełniających oczekiwania zarówno aktualnych, jak i potencjalnych klientów. Dzisiejszy konsument nie powinien już bowiem dokonywać wyboru pomiędzy jakością a ceną, a przedsiębiorstwa powinny mieć na uwadze, iż konkurencja jakościowa jest nie tylko głównym czynnikiem osiągania zysku, ale niejednokrotnie również warunkiem utrzymania swojej pozycji rynkowej [Dudziak, Stoma 2016]. Powyższe zasady dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw branży usługowej, gdyż to one powinny kłaść silny nacisk na utrzymanie odpowiedniego poziomu świadczenia usług, co w konsekwencji spowoduje wzrost satysfakcji i lojalności klientów, a finalnie - wzrost sprzedaży i osiąganych zysków. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego na całym świecie (m.in. poprzez powstawanie nowych portów lotniczych i pojawianie się nowych przewoźników, w tym niskokosztowych, tzw. LCC - low cost carrier) spowodował wzrost zapotrzebowania na usługi lotnicze, a w konsekwencji na bardziej efektywne procesy obsługi pasażerów, samolotu oraz bagażu, warunkujące zadowolenie klienta. Ono z kolei jest jednym z ważniejszych czynników determinujących sukces w działalności usługowej, w tym także w branży lotniczej. Satysfakcja klientów wynika bowiem z indywidualnej percepcji poziomu wykonania usługi w stosunku do oczekiwań. Klienci mają zasadniczo różne oczekiwania; stąd też wszystkie linie i porty lotnicze, rozumiejąc konieczność zaspokajania potrzeb klientów, starają się funkcjonować w taki sposób, aby dostarczyć pożądaną jakość oraz maksymalizować ich zadowolenie [Sultan, Simpson 2000;Wprowadzenie Jedną z kluczowych determinant osiągania sukcesu rynkowego przez współczesne przedsiębiorstwa jest ich reputacja jak... więcej»

Jakość informacji w konfliktach militarnych DOI:10.15199/48.2018.1.1
(Marek WRZOSEK)

Wprowadzenie Na podstawie wniosków z analizy literatury można postawić tezę, że istnieją dwie zasadnicze koncepcje postrzegania jakości informacji - ilościowa i jakościowa. W artykule rozpatruje się informację w ujęciu jakościowym, czyli w sytuacji, gdzie brany jest pod uwagę użytkownik (odbiorca np.: dowódca, sztab), który wykorzystuje otrzymane informacje podczas konfliktu militarnego. Definiowanie jakości informacji w konfliktach militarnych i wymogi w tym zakresie zmieniają się wraz z rozwojem techniczno-organizacyjnym sił zbrojnych. Armia, podobnie jak funkcjonujące systemy społeczno- gospodarcze, przechodzi metamorfozę w aspekcie poprawy jakości działania. W organizacjach przekłada się to na realizowane strategie obejmujące ich funkcjonowanie, natomiast w siłach zbrojnych powstają nowe doktryny i założenia strategiczno-operacyjne opisujące użycie formacji wojskowych w konfliktach zbrojnych. W procesach biznesowych jakość jest postrzegana jako zdolność do użycia lub zastosowania, która zapewnia spełnienie przez produkt lub usługę pokładanych celów. W kontekście działań militarnych prowadzonych przez siły zbrojne zdolność systemów walki będzie zapewniała realizację zakładanych celów. Natomiast zdolność systemów walki jest warunkowana odpowiedniej jakości informacją. Pozostając w sferze jakości w gospodarce - w powszechnym rozumieniu jakość to zgodność z określonymi wymogami. Istotny problem stanowi zatem wskazanie "wymogów" jakości. W zasadzie można stwierdzić, że nie ma jednolitej specyfikacji wymogów "jakości", bowiem szeroki zakres procesów gospodarczych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych utrudnia standaryzację. W tej sytuacji niemal każda branża ustanawia indywidualne, dostosowane do potrzeb kryteria (wymogi) jakości. Zatem w ujęciu ekonomicznym jakość jest stopniem zgodności produktu z wymaganiami odbiorcy, a te z kolei są opisane wymogami (np.: cena, potrzeba, rozmiar, ilość). 3 2018 S t y c z e... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577