• Problemy Jakości

    Dorobek teorii i praktyki w dziedzinie jakości. Problemy związane z podejmowaniem wdrożenia, realizacją i funkcjonowaniem systemów zapewnienia jakości, a także ich certyfikacją w przedsiębiorstwach polskich.

2017-12

zeszyt-5379-problemy-jakosci-2017-12.html

 
W numerze m.in.:
Wybrane aspekty zwinności organizacyjnej DOI:10.15199/48.2017.12.2
(Elżbieta SKRZYPEK)

Wszystkie przedsiębiorstwa funkcjonują w zmiennym otoczeniu [23], co powiązane jest z wysokim poziomem ryzyka. Muszą one posiąść zdolność adaptacji do zmieniającego się rynku [20]. Konieczne są zmiany zachowań i postaw biznesowych, które wyrażają się: otwartością powiązaną z relacjami, kompleksowością w rozwiązywaniu problemów, orientacją na przyszłość oraz kreatywnością i współdziałaniem. Ponadto konieczne jest efektywne zarządzanie zmianą i ryzykiem poprzez stałe monitorowanie otoczenia, standaryzację zarządzania zmianami oraz dostosowanie organizacji do wymogów związanych z zarządzaniem zmianami i ryzykiem. Funkcjonowanie w turbulentnym otoczeniu powiązane 11 2017 G r u d z i e ń jest z wysokim poziomem ryzyka i wymaga umiejętności z zakresu zarządzania zmianą oraz elastyczności i zdolności przystosowawczych organizacji w różnych obszarach jej działalności. Zdolności te stanowią potencjał organizacji umożliwiający systematyczne i efektywne rozwiązywanie problemów i zdolności do wyczuwania szans i zagrożeń, umożliwiających podejmowanie odpowiednich decyzji w odpowiednim czasie [17]. Zwinność to pojęcie, które pojawiło się w produkcji, jego uniwersalność spowodowała przekonanie o przydatności zwinności w realizacji wszystkich funkcji przedsiębiorstwa, co umożliwiło powstanie terminu zwinne przedsiębiorstwo [10] oraz zwinna produkcja, która oznacza łączenie elastycznych technologii oraz umiejętności, będących efektem doświadczenia zdobytego w procesie zarządzania. Zwinność (agility) wywodzi się z zarządzania projektami i związana jest z elastycznością i szybkością działania zespołu. Zwinność może oznaczać:  połączenie wykorzystania technologii i odpowiednich metod produkcji,  umiejętność efektywnej, czyli przynoszącej zysk, odpowiedzi na wymagania klienta [9],  umiejętność szybkiej adaptacji do zmian otoczenia biznesowego oraz nagłych zmian rynkowych,  umiejętność reagowania i dostos... więcej»

Wyzwania i sukcesy PRS Certyfikacja w 2017 roku - rozmowa z Jackiem Papińskim, Dyrektorem Pionu Certyfikacji PRS S.A.
Małgorzata Wierzbicka: Jakim wyzwaniom musiała sprostać Państwa jednostka certyfikująca w kończącym się 2017 roku? Jacek Papiński: Rok 2017 to dla naszej jednostki przede wszystkim czas wytężonej pracy nad rozszerzeniem akredytacji EMAS w zakresie prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe. Rok 2017 to dla nas także czas wzmożonej konkurencji oraz częsta niepewność zmian rynkowych. Wyzwaniem jest narzucone tempo oraz umiejętność dostosowywania się do nowych sytuacji. Efektywność działań zależy w dużej mierze od wizerunku naszej jednostki. Nie chodzi jednak o odróżnienie, a o wyróżnienie się na rynku. Jednostki certyfikujące zmuszone są do coraz efektywniejszego zarządzania jakością świadczonych usług i ciągłym poszerzaniem swojej oferty oraz szybkimi reakcjami na potrzeby rynku. Dlatego w 2017 roku ważna była dla nas też inwestycja w instrumenty zapewniające ciągły monitoring jakości świadczonych usług oraz wdrożenie działań, dzięki którym osiągniemy maksymalny, świadomy wpływ na kształtowanie nastawienia do naszych inicjatyw. M.W.: Czas wzmożonej i intensywnej pracy opłacił się i jako pierwsza jednostka w Polsce uzyskaliście Państwo akredytację w zakresie prowadzenia audytów przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe. Gratuluję! J.P.: Mieszanka wiedzy i doświadczeń naszych pracowników okazała się świetnym sposobem na osiągnięcie zakładanych celów. Oczywiście staramy się, aby były one zawsze realne, skonkretyzowane oraz mierzalne. Tworząc i rozwijając nasze produkty, zawsze przygotowujemy plan adaptacji zawierający niezbędne elementy do działania, nie idąc przy tym na żadne ustępstwa. W przypadku realizacji nowych projektów ważne ... więcej»

Centrum Certyfi kacji Jakości (Witold Pokora)
Z działalności CENTRUM CERTYFIKACJI JAKOŚCI WLO WAT."Drogo za skrzydła się płaci, ale bądźmy skrzydlaci..." [Jan Izydor Sztaudynger ,,Apel"].To już, a może dopiero, 18 lat certyfikacji systemów zarządzania przez WBS, BWSN, ZSJZ, a dzisiaj CCJ. Jesteśmy już pełnoletni, co zobowiązuje do dojrzałego doskonalenia. Od nowego roku zamierzam cyklicznie, chociażby raz w kwartale, informować Państwa o wydarzeniach związanych z naszą działalnością. Oczywiście dotyczącą przede wszystkim jakości, ale również innych systemów. Pozwólcie, że za pierwszym razem kilka słów o dojrzewaniu…. Korzenie naszej działalności sięgają 1992 roku, kiedy to w Wojskowym Biurze Standaryzacji (WBS), kierowanym przez płk. doc. dr. inż. Władysława Wielowskiego, rozpoczęto prace z projektem ustawy o badaniach i certyfikacji, co w konsekwencji przyczyniło się do powołania Zespołu ds. Certyfikacji w WBS, którego kierownikiem został kpt. mgr inż. Andrzej Świderski, a pierwszym pracownikiem - kpt. mgr inż. Witold Pokora. Skrzydła rozwinęliśmy w 1996 roku w strukturach Biura Wojskowej Służby Normalizacyjnej, powstałego z przekształcenia WBS, którego Dyrektorem został płk mgr inż. Marian Pławiak, jako Zespół Zapewniani... więcej»

Z prasy zagranicznej
Zaangażowanie pracowników jako kluczowa zasada zarządzania jakością Danica Bakotić, Andrijana Rogošić, "Employee involvement as a key determinant of core management pracitces". 2017. Total Quality Management & Business Excellence, 28(11): 1209 -1226.Artykuł pt. "Employee involvement as a key determinant of core management pracitces" poświęcony został relacjom zachodzącym pomiędzy poszczególnymi zasadami zarządzania jakością. W literaturze przedmiotu prezentowanych jest wiele różnych zestawów takich reguł. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej znany jest zbiór zasad opublikowany przez Międzynarodową ... więcej»

Organizacja turkusowa - szansa na nową jakość zarządzania czy utopia? DOI:10.15199/48.2017.12.1
(Adam SKRZYPEK)

Nigdy nie zmieniaj rzeczy, walcząc z istniejącą rzeczywistością. Jeżeli chcesz coś zmienić, zbuduj nowy model, który zdezaktualizuje istniejący" Richard Buckminster Fuller Nowe podejście do zarządzania dowodzi, że trwała przewaga konkurencyjna coraz mniej wynika z produktu bądź modelu biznesowego, a coraz bardziej z kultury organizacyjnej, która pozwala seryjnie tworzyć innowacyjne procedury czy błyskawicznie zmieniać modele biznesowe [11]. Organizacja to 3 2017 G r u d z i e ń nośnik ludzkiej współpracy. W warunkach zmian otoczenia konieczna jest zmiana mentalności i świadomości. Rozwijanie nowej formy świadomości jest procesem wysoce osobistym, niepowtarzalnym i nieco tajemniczym [3]. Einstein powiedział kiedyś, że problemy nie mogą być rozwiązywane z tego samego poziomu świadomości, który je spowodował. Wzrost świadomości ludzkiej powoduje, że dziś szuka się bardziej autentycznego, harmonijnego i zdrowego sposobu życia. W 2012 roku firma Tower Watson przeprowadziła sondaż wśród 32 tys. osób zatrudnionych w sektorze korporacyjnym w 29 krajach, by zbadać zaangażowanie pracowników i kluczowe czynniki mające wpływ na zaangażowanie, takie jak: zaufanie do kadry kierowniczej i widoczne zainteresowanie kadry kierowniczej dobrobytem zatrudnionych [3]. Z przeprowadzonych badań wynika, że: 35% wykazuje zaangażowanie w pracy, 43% to zdystansowani lub aktywnie niezaangażowani, 22% badanych twierdzi, iż nie czuje wsparcia. Rozwiązaniem problemów, które pojawiają się w obszarze zarządzania w XXI wieku, może okazać się, między innymi, organizacja turkusowa, zaproponowana przez Frederica Laloux [3] i przenoszona na polski grunt, między innymi przez prof. A. Bliklego [1]. F. Laloux nazywa turskusową nową, nadchodzącą erę postmodernizmu. Uważa, że nastąpi pewna korekta w obecnym pojmowaniu rzeczywistości. Polegać ona będzie na uwzględnieniu w analizie rzeczywistości w większym zakresie czynników związanych z obiektywnymi uwarunko... więcej»

2017-11

zeszyt-5325-problemy-jakosci-2017-11.html

 
W numerze m.in.:
Wartości jako element kontekstu wewnętrznego w systemie zarządzania jakością DOI:10.15199/48.2017.11.3
(Marek BUGDOL)

Zgodnie z nową normą ISO 9001:2015 organizacja powinna badać kontekst wewnętrzny organizacji oraz kontekst zewnętrzny. Do elementów kontekstu wewnętrznego zaliczono wiedzę, wartości, kulturę organizacyjną [35]. Problem w tym, że o ile organizacje stosunkowo dobrze radzą sobie w wyznaczaniu kontekstu zewnętrznego (o ile przeprowadzają badania rynkowe, badania konkurencji), o tyle określanie kontekstu wewnętrznego stanowi duże wyzwanie. W niniejszym artykule ukazana zostanie rola wybranych wartości organizacyjnych w zarządzaniu jakością oraz sformułowane zostaną postulaty dotyczące możliwości badania i kształtowania wybranych wartości organizacyjnych. Metoda i cele Podstawową metodą badań były studia literaturowe. Autor najpierw dokonał szczegółowej analizy literatury i wydzielił kilkanaście zagadnień tematycznych obejmujących m.in. rolę i znaczenie wartości organizacyjnych w zarządzaniu oraz porady dotyczące kształtowania wartości organizacyjnych. Na podstawie tej całościowej analizy najpierw zweryfikowano zebrany materiał, odrzucając te opracowania, których wartość naukowa była niewielka. Kolejnym krokiem była klasyfikacja i kategoryzacja. Uporządkowano większość zagadnień, przypisując poszczególne treści do ustalonych zagadnień badawczych. W artykule posłużono się podejściem systemowym, a pośrednio - interpretacją hermeneutyczną. Celami artykułu są:  identyfikacja i charakterystyka najważniejszych wartości organizacyjnych w zarządzaniu jakością,  ukazanie możliwości kształtowania wartości organizacyjnych,  ukazanie możliwości diagnostycznych. Definicja wartości W literaturze dotyczącej zarządzania zawarto kilka propozycji definicyjnych (por. tabela 1). Wartości w zarządzaniu jakością Wszelkie wartości autoteliczne, instrumentalne, indywidualne, społeczne i etyczne odgrywają bardzo dużą rolę w zarządzaniu. Wyznaczają cele działalności, sposoby realizacji celów, zachowania i postawy wobec p... więcej»

Nowe projekty w zakładzie w Mirkowie
Zakład produkcyjny Robert Bosch Sp. z o.o., zlokalizowany w Mirkowie pod Wrocławiem, jest jednym z głównych oddziałów Grupy Bosch w Polsce. W liczącej niemal 1000 pracowników fabryce produkowane są tak zwane zespoły mocy, czyli części do układów hamulcowych. Do niedawna fabryka produkowała jedynie konwencjonalne zespoły mocy. Jednak wychodząc naprzeciw dynamicznemu rozwojowi branży motoryzacyjnej, a także postępującej elektryfikacji, w 2016 w zakładzie w Mirkowie rozpoczęto produkcję zespołów mocy dla silników elektrycznych i hybrydowych iBooster Generacji Pierwszej. Dzięki temu fabryka ... więcej»

Zastosowanie drzew klasyfikacyjnych w segmentacji rynku ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych do samochodów osobowych DOI:10.15199/48.2017.11.2
(Aleksander LOTKO)

W ostatnich latach przemysł motoryzacyjny zmagał się ze spadkiem sprzedaży wywołanym kryzysem finansowym i ograniczeniami technologicznymi, wynikającymi z konieczności ochrony środowiska. Równolegle obserwowano skracanie cyklu rozwoju i obecności na rynku produktów branży motoryzacyjnej, przy jednoczesnym wzroście ich złożoności. Problematyka jakości w przemyśle motoryzacyjnym ma szczególne znaczenie ze względu na (Lotko, Lotko 2016a): złożoność produktu, zaawansowanie technologiczne produktu i procesu jego wytwarzania, wielkoseryjność i masowość produkcji, konfigurowalność i modularyzację produktu, a także konieczność ścisłej współpracy w ramach łańcuchów dostaw. Rosnąca liczba samochodów jest trwałym elementem rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Ich eksploatacja obejmuje konieczność wykonywania wielu czynności obsługowych i naprawczych, które wymagają odpowiedniej jakości części zamiennych w miejsce zużytych lub uszkodzonych. Relacja koszt - jakość ma istotne znaczenie gospodarcze oraz ważny społecznie wymiar indywidualny. W tym znaczeniu widoczne są oczekiwania 12 2017 L i s t o p a d użytkowników samochodów, które należy w sensie ogólnym wiązać z relacją koszt - efekt, a w opisywanym obszarze: cena usługi (naprawy) - jakość części i jakość naprawy (Gidlewski i inni 2015). Pełna satysfakcja klienta jest możliwa wówczas, gdy kształtowanie jakości produktów będzie realizowane na płaszczyźnie projektowania funkcji jakości, jak i dopasowania odpowiednich narzędzi marketingowych (Urbaniak 1999). Jest to ważne zagadnienie z pogranicza marketingu i towaroznawstwa. W związku z tym w artykule podjęto się zbadania, jaka jest struktura użytkowników samochodów ze względu na wagę przypisywaną jakości części zamiennych, czyli ich przypisanie do możliwie jednorodnych klas (segmentów). Wskazano, które cechy użytkowników samochodów, samych pojazdów oraz sposobu ich eksploatacji najlepiej charakteryzują ogólną wagę przywiązyw... więcej»

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w relacjach z dostawcami - cz. 2 DOI:10.15199/48.2017.11.4
(Grażyna WIETESKA)

Wprowadzenie Według modelu GSCF (ang. Global Supply Chain Forum) jednym z głównych procesów biznesowych łańcucha dostaw jest zarządzanie relacjami z dostawcami (ang. Supplier Relationship Management, SRM) [9]. Realizowany jest on poprzez różnego rodzaju działania zarówno na poziomie strategicznym, jak i operacyjnym łańcucha dostaw [19]. SRM to cały szereg interakcji z dostawcami, mających na celu usprawnienie przepływów towaru i informacji oraz skuteczniejsze osiąganie celów finansowych i niefinansowych współpracujących stron, poprzez wykorzystanie efektu synergii. Relacje z dostawcami występują na każdym etapie łańcucha dostaw. W większości są to relacje na rynku przedsiębiorstw. 29 2017 L i s t o p a d Relację B2B opisywać można w kontekście jej treści i funkcji. Treść to działania i zasoby zaangażowane ze strony dostawcy oraz nabywcy. Natomiast funkcje relacji oznaczają powiązania pomiędzy tymi elementami w ujęciu ich wpływu na wyniki obu stron, jak też oddziaływania na inne podmioty łańcucha dostaw [5]. Organizacje podejmują wiele działań ukierunkowanych na swoich dostawców. Wchodzą one między innymi w proces zakupów, który składa się z kilku etapów, w tym [17]: określenie specyfikacji zakupu, wybór dostawcy i podpisanie umowy (działania na poziomie taktycznym, tzw. sourcing), a także wysyłka zamówienia, nadzór nad realizacją zamówienia, przyjęcie i kontrola dostawy oraz feedback do dostawcy (działania na poziomie operacyjnym, tzw. supply). Zarządzanie relacjami z dostawcami to nie tylko planowanie i organizowanie współpracy, ale również jej doskonalenie, najczęściej z wykorzystaniem oceny okresowej dostawców. Na podstawie wyników tej oceny, organizacje coraz częściej decydują się na działania w ramach koncepcji rozwoju dostawców (ang. Supplier Development) [6] oraz koncepcji wczesnego włączania dostawców w rozwój produktów (ang. Early Supplier Involvement) [11]. W obliczu wzrastającej niepewności otoczenia bi... więcej»

Koncepcja myślenia opartego na ryzyku w świetle wymagań standardu IATF 16949:2016 (Marta GRUSZKA)
Rozwój w przemyśle samochodowym wymaga zmian w standardach obowiązujących w świecie motoryzacji. Jedną z najbardziej kluczowych na przestrzeni ostatniego roku była publikacja IATF 16949:2016. Jednak wydanie nowego standardu to dopiero "trigger", wywołujący ciąg zdarzeń z perspektywy wielu organizacji, które muszą spełnić określone warunki zgodnie ze strategią przejścia z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 (patrz: www.iatfglobaloversight.org). Zarówno przed certyfikowanymi organizacjami, jak i przed jednostkami certyfikującymi oraz auditorami, rozciąga się perspektywa konieczności dostosowania funkcjonujących procesów do wymagań nowego standardu. Proces uzyskiwania i aktualizacji uprawnień oraz kompetencji przez auditorów trzeciej strony wciąż trwa, a wizja utraty ważności certyfikatu na zgodność z wymaganiami ISO/TS 16949:2009 we wrześniu 2018 roku powoduje, że organizacje motoryzacyjne podejmują szereg działań. Biorąc pod uwagę swojego rodzaju presję czasową, ilość oraz znaczenie nowych i rozszerzonych wymagań nowego standardu, można śmiało stwierdzić, że wysoce rekomendowane jest, aby organizacje jak najszybciej zainteresowały się zapoznaniem się z nowym standardem poprzez uzyskanie odpowiedniego przeszkolenia pracowników oraz zdefiniowały strategię przejścia wraz z uwzględnieniem ram czasowych. Omawiając zagadnienia standardu ISO 9001:2015, nie sposób pominąć niezwykle istotnej kwestii związanej z zastosowaniem podejścia opartego na ryzyku w organizacji. Koncepcja ta ma na celu implementację w organizacjach myślenia opartego na analizie ryzyka poprzez podejmowanie działań, mających na celu osiągnięcie najlepszego rezultatu. Konieczność przeprowadzania analizy ryzyka od zawsze znajdowała się w normie ISO 9001, jednakże nowa rewizja podwyższa poprzeczkę, podkreśla rangę i odwołuje się do konieczności implementacji tego podejścia w całym systemie zarządzania jakością. Myślenie oparte na analizie ryzyka sprawia, że... więcej»

2017-10

zeszyt-5314-problemy-jakosci-2017-10.html

 
W numerze m.in.:
Zarządzanie jakością i ryzykiem w procesie obsługi klienta DOI:10.15199/48.2017.10.2
(Roma MARCZEWSKA-KUŹMA)

Zmieniającym się uwarunkowaniom gospodarczym zachodzącym w Polsce na przestrzeni XIX-XXI wieku towarzyszyła ewolucja w przyjmowanej przez przedsiębiorstwa orientacji. Niedostatek dóbr konsumpcyjnych, jakim charakteryzował się w gospodarce polskiej okres przedmarketingowy, umożliwiał stosowanie przez przedsiębiorstwa odmiennego od obecnego podejścia do zarządzania produkcją i dystrybucją. Rynek był chłonny, w związku z czym przedsiębiorstwa osiągały zadowalające dochody i zyski, skupiając się początkowo wyłącznie na produkcji, następnie na sprzedaży produktu i tuż przez zakończeniem okresu przedmarketingowego na produkcie, a zwłaszcza na jego ciągłym doskonaleniu. Przedsiębiorstwa nie dostrzegały powodów analizowania wymagań klienta. W konsekwencji takiego podejścia to wyłącznie przedsiębiorstwo określało standardy jakości dla wytwarzanych produktów, które ostatecznie wynikały z założonej wydajności procesu produkcyjnego. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa "uwzględniał przede wszystkim zasoby tego przedsiębiorstwa oraz wiodące kompetencje całego układu zarządczego" [15, s. 87]. Okres przedmarketingowy można podzielić na dwie następujące po sobie orientacje. Orientacja produkcyjna trwała w Polsce od drugiej połowy XIX wieku do ok. 1930 roku [9, s. 20]. Wówczas dla przedsiębiorstw liczyła się ilość wyprodukowanego towaru, a nie jego jakość. Sprzedawane produkty były stosunkowo proste i skierowane do przeciętnego nabywcy. Firmy osiągały przewagę 10 2017 Pa ź d z i e r n i k konkurencyjną przez niski koszt wytwarzania. Orientacja sprzedażowa (dystrybucyjna) trwała natomiast do około 1950 r. Zgodnie z tą koncepcją przedsiębiorstwa dążyły do intensyfikacji zbytu towaru, który był tani i wytworzony dla masowego klienta. Orientacja marketingowa rozpoczęła się po zakończeniu II wojny światowej. Przedsiębiorstwa stanęły wtedy przed wyzwaniem zdobycia i utrzymania więzi z klientem, który posiadał zgromadzone oszczędności. W t... więcej»

Łatwość odnajdowania drogi do celu jako determinanta jakości usługi
Angelo Bonfanti, Vania Vigolo, Jackie Douglas, Claudio Baccarani. 2017. "Servicescape navigation: A customer typology based on the wayfinding ability of Italian hospital visitors". The TQM Journal, 29(4): 546-563.Servicescape to anglojęzyczny termin określający fizyczne warunki (środowisko), w których świadczona jest dana usługa. Pojęcie to odnosi się do zagadnień związanych z bezpośrednim otoczeniem (np. temperaturą, jakością powietrza, hałasem, muzyką, zapachami, kolorami i oświetleniem), przestrzenią i funkcjami (np. kształtem pomieszczeń, wyposażeniem i umeblowaniem), a także oznaczeniami, symbolami i artefaktami (np. znakami i dekoracjami). Im większa, bardziej rozproszona i nieznana jest to przestrzeń, tym bardziej jest prawdopodobne, że l... więcej»

Rozwiązania zarządcze poprawiające jakość obsługi w Jednostkach Samorządu Terytorialnego DOI:10.15199/48.2017.10.3
(Rafał DREWNIAK, Robert KARASZEWSKI, Monika KLEMKE-PITEK)

Wprowadzenie Dbałość o zadowolenie obywateli z obsługi oraz świadczonych usług przez urzędy skłania Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) do podejmowania działań służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia satysfakcji ich Klientów. Biorąc pod uwagę fakt, że zagadnienie to stanowi kluczowy element zarządzania jakością zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i instytucji usługowych, organizacje tego typu w coraz większym stopniu wdrażają systemy zarządzania jakością zgodne z wymaganiami norm ISO - Satysfakcja klienta i jej pomiar są tematem dyskusji instytucji europejskich, jak też elementem wymagań normy ISO 9001:2008 [19, s. 262]. Specyfika zapewnienia jakości obsługi Klientów JST wraz z postrzeganą przez nich wartością (a więc sumą korzyści, jakich oczekuje od usługi) stanowią istotną przesłankę do prowadzenia badań satysfakcji z obsługi instytucji tego typu. Administracja publiczna, wdrażając plan doskonalenia, powinna usprawniać funkcjonowanie przede wszystkim poprzez podnoszenie jakości w obszarach, które zapewniają wzrost efektywności działania oraz poprawę obsługi [2, s. 39-41]. W JST badanie satysfakcji klienta nie jest łatwe ze względu na specyfikę świadczonych usług oraz różnorodne oczekiwania Klientów, które często są inaczej postrzegane przez kierownictwo urzędów w stosunku do percepcji obywateli. Oczekiwania takiego Klienta mogą nie być wyraźnie sprecyzowane lub określone; dla wielu usług publicznych czynniki satysfakcji Klienta są trudne do zdefiniowania, zwłaszcza w przypadku decyzji administracyjnych, których wykonywanie zależne jest od ograniczonych środków publicznych. Jednakże korzyści wynikające ze zrozumiałych i transparentnych procedur, czytelności formularzy, szybkości obsługi czy postrzegania przez Klientów JST sposobu obsługi w urzędzie z pewnością przekładają się na stopień ich satysfakcji. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych aspektów związanych z zapewnieniem jakości obsługi ... więcej»

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw - kierunki zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie - cz. 1 DOI:10.15199/48.2017.10.4
(Grażyna WIETESKA)

Wprowadzenie W ostatniej dekadzie problematyka występujących zakłóceń w procesach operacyjnych stała się niezwykle popularna. W literaturze przedmiotu pojawiły się liczne, bardzo interesujące publikacje na temat ryzyka w łańcuchu dostaw. Również praktyka biznesowa kładzie dziś szczególny nacisk na to zagadnienie, czego dowodem są wdrażane przez firmy systemy zarządzania zgodne z wymaganiami 25 2017 Pa ź d z i e r n i k międzynarodowych norm dotyczących zarządzania ryzykiem (ISO 31000), zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw (ISO 28000) i zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Także aktualna norma ISO 9001, stanowiąca wytyczne w zakresie systemu zarządzania jakością (SZJ), zwraca szczególną uwagę na aspekt pojawiającego się ryzyka w relacjach z dostawcami i klientami, którym należy zarządzać. Norma opiera się na podejściu do ryzyka. Jednym z podstawowych celów SZJ jest zapobieganie zdarzeniom niepożądanym, które mogą powodować odchylenia od planowanych wyników dotyczących procesów i systemu. Wśród korzyści z wdrożenia systemu wymienia się m.in. uwzględnienie ryzyka i szans, których źródłem są czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Wymaganie 6.1. zaleca, aby organizacja planowała z uwzględnieniem ryzyka. Organizacja może stosować w tym zakresie również inne wytyczne i normy. Jak pokazują najnowsze wyniki badań [23], kluczowe zagrożenia identyfikowane przez polskie przedsiębiorstwa to w kolejności: wzrost konkurencji, osłabienie tempa wzrostu gospodarczego oraz zmiany regulacji prawnych. Interesujący jest fakt, iż zagrożenie, jakim jest utrata reputacji, znajduje się na pierwszym miejscu, w opinii firm funkcjonujących na prawie wszystkich kontynentach. W Europie zagrożenie to jest natomiast na trzecim miejscu. Firmy na całym świecie coraz chętniej publikują raporty Sustainability, które odnoszą się do tematyki ryzyka dla celów pozafinansowych firmy (ang. tripple bottom line). Jak wskazuje dobra praktyka, skut... więcej»

Polskie Centrum Akredytacji organizatorem debaty eksperckiej "Akredytacja w obszarze energetyki"
Polskie Centrum Akredytacji (PCA) zorganizowało w dniu 20.09.2017 r. debatę ekspercką poświęconą zagadnieniom dotyczącym akredytacji jednostek oceniających zgodność w energetyce, która została przeprowadzona w Centrum im. Adama Smitha w Warszawie. W szczególności poruszono tematy dotyczące systemu EMAS, zarządzania energią według normy PN- -EN 50001, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, a także emisji do środowiska, związanych z energetyką. W debacie wzięli udział przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych, Grupy ... więcej»

2017-9

zeszyt-5277-problemy-jakosci-2017-9.html

 
W numerze m.in.:
"Chodzi o to, aby człowiek robił chętnie to, co robić musi"
Rozmowa z prof. nadzw. dr. inż. Januszem Bronisławem Berdowskim o jakości i bezpieczeństwie żywności Małgorzata Wierzbicka: Szanowny Panie Profesorze, jest Pan osobą niezmiernie zaangażowaną w wiele aktywności zawodowych: dziekan i wykładowca Europejskiej Uczelni Informatyczno-Ekonomicznej, przewodniczący Sekcji Przemysłu Spożywczego Klubu PF ISO 9000, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Przedsiębiorczości, auditor EOQ, PCBC, DQS. Jak Pan godzi tyle obowiązków? Janusz B. Berdowski: Pozwoli Pani, że na to pytanie odpowiem cytatem z "Traktatu o dobrej robocie" Tadeusza Kotarbińskiego: "Chodzi o to, aby człowiek robił chętnie to, co robić musi, by tego, co robić musi, nie robił dlatego, że musi, by w robieniu tego co musi, znalazł upodobanie i dzięki temu pracę swą usprawnił wielokrotnie, okazując hojność w oddawaniu się jej." Przytoczona myśl odegrała i nadal odgrywa w moim życiu ogromną rolę i proszę mi wierzyć - dzięki pełnemu zaangażowaniu w pracę i dobrej organizacji nie czuję się maksymalnie obciążony pomimo wielu obowiązków. M.W.: Jak rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? J.B.: Z jakością zaprzyjaźniłem się już na studiach podczas wykonywania pracy magisterskiej polegającej na badaniach wpływu procesu fermentacji na zawartość kwasu askorbinowego - witaminy C podczas procesu kiszenia kapusty w pojemnikach o pojemności 20 ton w warunkach przemysłowych. Wyniki pracy były na tyle interesujące, że ukazały się w Zeszytach Naukowych SGGW. Po obronie pracy magisterskiej, zgodnie z decyzją Zjednoczenia Przemysłu Owocowo-Warzywnego, odbywałem praktyki i staże w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach spożywczych. Przez rok pracowałem w zakładach spożywczych we Włocławku przy uruchomieniu bardzo nowoczesnej w pełni zautomatyzowanej pierwszej w Polsce linii jugosłowiańskiej AC-200 do produkcji koncentratu pomidorowego, przerabiającej 200 ton pomidorów na dobę. Następnie podjąłem pracę w zakładach przemysłu ow... więcej»

Postawy konsumentów wobec autentyczności produktów żywnościowych DOI:10.15199/48.2017.9.2
(Aleksandra KOWALSKA)

Wprowadzenie Pojęcie autentyczności żywności kojarzone jest często w literaturze z żywnością, która nie jest zafałszowana. Tymczasem, w Polsce wraz z pojawieniem się gospodarki rynkowej i dynamicznie rosnącą konkurencją na rynku artykułów spożywczych, wartością stała się autentyczność towarów, coraz częściej traktowana w kategoriach źródła przewagi konkurencyjnej [19]. Autentyczność produktu spożywczego w kontekście nazwy, marki, miejsca pochodzenia, rodzaju, składu, sposobu przetworzenia czy wykorzystanej technologii produkcji może wpłynąć na sposób postrzegania przez konsumenta producenta i produktu. Prawdopodobnie wpłynie na wizerunek producenta, postrzeganie marki i ocenę jakości produktu przez konsumenta. Autentyczność to główny atrybut żywności tradycyjnej i regionalnej, która ma niemałe znaczenie dla rozwoju wielu regionów Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza obszarów wiejskich, również polskich [20, 34]. Powstaje pytanie, jak konsumenci postrzegają zagadnienie autentyczności żywności, czy kierują się tą cechą produktów spożywczych, podejmując decyzje zakupowe. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wyników badań własnych w zakresie wiedzy i postawy konsumentów wobec żywności autentycznej na tle teoretycznych rozważań na temat zagadnienia autentyczności żywności prowadzonych z ekonomicznego punktu widzenia. Do realizacji postawionego celu wykorzystano dwie metody badawcze: krytyczny przegląd literatury i badanie ankietowe, które stanowi wstęp do szerszych badań empirycznych dotyczących fałszowania i autentyczności żywności zaplanowanych wzdłuż całego łańcucha dostaw. Zagadnienie autentyczności żywności w literaturze W słowniku W. Kopalińskiego znajdujemy, iż pojęcie "autentyczność" pochodzi z greckiego authentikós, co tłumaczymy jako gwarantowany (od authénte's - sprawca lub morderca) i oznacza "prawdziwy, rzeczywisty, oryginalny, niepodrobiony, wiarygodny" [8]. Autentyczność żywności (food authenti... więcej»

VARIA (Elżbieta Skrzypek)
Jubileuszowa XV Konferencja poświęcona jakości w UMCS w Lublinie.XV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Jakość w teorii i praktyce zarządzania" odbyła się w UMCS w Lublinie w dniach 8-9 VI 2017 r. Efektem konferencji jest monografia pod tytułem "Zarządzanie jakością w nowoczesnej organizacji - uwarunkowania i konsekwencje". Organizatorem konferencji, która skupia od lat przedstawicieli środowisk naukowych i kół naukowych zajmujących się problematyką jakości z całego kraju, jest Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie. Refer... więcej»

Rynek wina w Polsce (Witold Franczak)
Polski rynek wina jest bardzo dynamiczny, na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat systematycznie rośnie, zbliżając się do światowej czołówki (choć bardzo powoli, bowiem przeciętny Francuz wypija rocznie ok. 50 l, Polak zaś jedynie 5 l). Jednak wraz ze wzrostem spożycia pojawiają się także nowe potrzeby i ambicje rynku, co w konsekwencji prowadzi do zmian jakości spożywanego wina. Zmiany te są wielopłaszczyznowe, dotykają całej branży i nie można ich ujednolicić. Branża winiarska generalnie wyróżnia trzy kategorie: wina owocowe (w tym cydry), wina rozlewane i butelkowane poza miejscem produkcji oraz wina importowane (czyli butelkowane w miejscu pochodzenia - winnicy). Lata 80. i 90. to rozkwit segmentu win owocowych (popularnych jabłkowych lub quasi jabłkowych), jednak u schyłku lat 90. ich sprzedaż się załamała. Przyczyną tego załamania była agresywna strategia sprzedażowo- -marketingowa producentów piwa i zmia... więcej»

Z prasy zagranicznej
Style kierowania a motywacja pracowników Muhammad Fiaz, Qin Su, Amir Ikram, Aruba Saqib. 2017. “Leadership styles and employees’ motivation: perspective from an emerging economy". The Journal of Developing Areas, 51(4): 143-156.W czasopiśmie "The Journal of Developing Areas" zamieszczony został artykuł poświęcony relacjom zachodzącym pomiędzy stylem kierowania a poziomem zaangażowania pracowników. Opracowanie to przygotował zespół składający się z czterech osób, z czego trzy (tj. Muhammad Fiaz, Qin Su, Amir Ikram) reprezentowały Chiny, a jedna osoba (tj. Aruba Saqib) pochodziła z Pakistanu. Autorzy artykułu wykorzystali jedno z n... więcej»

2017-8

zeszyt-5240-problemy-jakosci-2017-8.html

 
W numerze m.in.:
Badanie zadowolenia klienta z wykorzystaniem metody Servqual na przykładzie dziekanatu uczelni wyższej DOI:10.15199/48.2017.8.6
(Anna MAZUR, Marianna KOPEĆ, Aleksandra SOBAŃSKA, Dominika SZREJTER)

Urozmaicone oferty kształcenia oraz dostosowanie programów kształcenia do wymagań rynku pracy nie są już wystarczające do zagwarantowania satysfakcji potencjalnych studentów uczelni wyższych. Obecnie dla studenta istotna jest również jakość obsługi, jaką mogą zagwarantować uczelnie wyższe. Student odbiera od uczelni usługę w postaci kształcenia, a coraz większa świadomość konsumentów, a także troska o zapewnienie najlepszej jakości, spowodowała, że jakość umożliwia osiągnięcie sukcesu instytucji usługowej [1]. Zmiany, które zaszły w funkcjonowaniu Szkolnictwa Wyższego dobrze odzwierciedla Art.132.3 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, na podstawie którego od 2005 roku obowiązkowym elementem podczas przeprowadzania oceny nauczycieli akademickich jest zasięganie opinii studentów w tej sprawie. Opinia studentów jest dla uczelni istotna również w innych aspektach, jak np. funkcjonowanie dziekanatu, czyli miejsca rozwiązywania większości spraw formalnych, z którymi studenci spotykają się w trakcie procesu kształcenia. Sam sposób pozyskiwania informacji od studentów nie został odgórnie narzucony, pozostawiając w tym zakresie autonomię uczelniom wyższym. Zasadniczą kwestią poruszaną w niniejszym opracowaniu jest stwierdzenie, iż orientacja na klienta, będącą pierwszą z siedmiu zasad zarządzania jakością, zwraca uwagę na istotną rolę klienta (w analizowanym przypadku studenta uczelni wyższej) i jego potrzeb jako elementu, który wyznacza cel, kierunek działania organizacji oraz wzmaga potrzebę podnoszenia szeroko rozumianej jakości. 38 2017 S i e r p i e ń Celem artykułu jest przedstawienie wyników badań zadowolenia studenta z wykorzystaniem metody Servqual oraz opracowanych na ich podstawie koncepcji doskonalenia obsługi studenta na przykładzie wybranego dziekanatu uczelni wyższej. Opis metody badawczej Badania jakości usług są skomplikowane ze względu na podstawowe cechy usług, takie jak: niematerialność, nietrwałość cz... więcej»

Interoperacyjność systemów logistycznych automatycznej identyfikacji na świecie i w praktyce Sił Zbrojnych RP DOI:10.15199/48.2017.8.2
(Anna KOSMACZ- -CHODOROWSKA)

Wprowadzenie - cel, metody i wyniki badań Narzędziem usprawniającym logistykę łańcuchów dostaw jest automatyczna identyfikacja i wymiana danych biznesowych - ADC (ang. Automatic Data Capture). ADC wg globalnych standardów i rozwiązań GS1 jest przykładem cywilnej technologii. Ze względu na wielobranżowość dostaw do wojska uznano, że warto wykorzystać ich synergię i podjęto badania wykazujące celowość i możliwość zastosowania ADC według GS1 również w gospodarce wojskowej, w tym na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i jakości. W oparciu o wyniki prowadzonych badań, ocen eksperckich i ćwierćwiekowego doświadczenia dokonano przeglądu dotychczas wdrażanych systemów ADC w Polsce i na świecie w zakresie wyrobów różnych branż gospodarki cywilnej oraz dostaw do wojska części państw NATO. Wyniki i wnioski wynikają z prac realizowanych na rzecz kilkuset firm cywilnych oraz na rzecz wojska i jego dostawców, realizowanych przez ostatnie 6 lat. Prace badawcze prowadzono na rzecz wypracowania efektywnych rozwiązań w zakresie wdrożenia w Siłach Zbrojnych RP systemu ADC, usprawniającego logistykę wojskową i całych łańcuchów dostaw, z wykorzystaniem standardów globalnych, które dominują obecnie w gospodarce cywilnej. Siły Zbrojne RP, przystępując do reorganizacji logistyki, wdrażają obecnie ADC zgodnie z wypracowanymi wynikami badań, a dobór standardów i rozwiązań w zakresie usprawniania logistyki z wykorzystaniem ADC obejmuje wszystkie rodzaje przedmiotów wymiany handlowej gospodarki cywilnej i wojskowej i jest autorskim dorobkiem badawczym na rzecz interoperacyjności. Potwierdzono przydatność standardów i rozwiązań GS1, stosowanych dotąd przede wszystkim w obrocie wyrobami konsumenckimi, do ich stosowania również w pozostałych sektorach gospodarczych. Ponadto widzi się potrzebę prowadzenia dalszych badań, szczególnie w kierunku wypracowania dobrych praktyk biznesowych, aby ułatwić wdrażanie w kraju i na świecie zalecanych standardów ... więcej»

Problematyka doskonalenia procesu certyfikacji AQAP w resorcie obrony narodowej DOI:10.15199/48.2017.8.4
(Joanna JASIŃSKA, Witold POKORA)

W resorcie obrony narodowej (ON) potwierdzanie zgodności z wymaganiami publikacji standaryzacyjnych NATO dotyczącymi jakości, typu AQAP realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Od tego czasu wymagania ISO 9001 zmieniały się cztery razy, tj.: w 1994 r., 2000 r., 2008 r. oraz w 2015 r. Ostatnia zmiana jest szczególnie istotna pod względem spełniania wymagań AQAP. Po raz pierwszy wymaganiem, w systemie zarządzania, jest potrzeba określenia kontekstu związanego z oferowanym wyrobem, który jest bazą do dalszych regulacji systemowych. W tym czasie, w 2002 r. na mocy decyzji Ministra Obrony Narodowej, w resorcie ON certyfikacja na zgodność z wymaganiami AQAP przeniesiona została z polskiej instytucji narodowej ds. jakości w NATO (obecnie Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji) do instytucji niezależnej od uczestników systemu zapewnienia jakości wyrobów obronnych w resorcie obrony narodowej, wymienionych w decyzji Nr 67/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2014 r. (Decyzja Nr 67/MON, 2014). Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości, funkcjonujące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej (CCJ WAT) w ramach podstawowych zadań statutowych Akademii oraz zleconych przez Ministra Obrony Narodowej. 25 2017 S i e r p i e ń Głównym zamierzeniem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych posiadają ciągle doskonalone systemy zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami AQAP (AQAP 2110:2016), które dają zaufanie zamawiającemu lub jego przedstawicielowi (np. GQAR) w procesie nadzorowania spełniania wymagań kontraktowych. Certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, w ścisłym porozumieniu z uczestnikami systemu zapewnienia jakości na etapie przedkontraktowym, jest niezbędna do budowania bazy potencjalnych dostaw... więcej»

Nowe wymagania NATO dla dostawców - AQAP 2110 wydanie D 2016 DOI:10.15199/48.2017.8.3
(Wiesław KLIMCZAK)

W czerwcu 2003 r. zostały opublikowane pierwsze wydania Publikacji Standaryzacyjnych Zapewnienia Jakości AQAP serii 2000, które zastąpiły AQAP serii 100 opracowane na podstawie podejścia proceduralnego obowiązującego w normach rodziny ISO 9000:1994. Pierwsze wydania AQAP serii 2000 były konsekwencją podejścia procesowego [4] przyjętego przez Komitet Techniczny ISO nr 176 przy konstruowaniu wymagań norm serii ISO 9000:2000. Aktualna nowelizacja AQAP jest również konsekwencją ustanowienia norm ISO 9000:2015 i ISO 9001:2015. Norma [9] uporządkowana zgodnie z nową strukturą ramową koncentruje się na skuteczności realizowanych procesów. Twórcy normy przyjęli, że poprawa skuteczności zostanie osiągnięta dzięki połączeniu podejścia procesowego z wykorzystaniem - na wszystkich poziomach organizacji - cyklu PDCA oraz myślenia opartego na identyfikacji i ocenie ryzyka. Powyższe założenia wymusiły konieczność dostosowania 19 2017 S i e r p i e ń do wymagań [9], ale również stworzyły możliwość nowelizacji publikacji [3]. Inspiracją do opracowania tego artykułu było nowe wydanie natowskiego standardu AQAP 2110 D oraz fakt, że bogata literatura dotycząca wymagań AQAP ([5], [6], [14], [15], [16], [17]) - z uwagi na czas opublikowania - nie uwzględnia wymagań najnowszego wydania [3]. Przedmiot badań stanowi Sojusznicza Publikacja Zapewniania Jakości AQAP 2110 D w odniesieniu do wymagań AQAP 2110 wydanie 3 z 2008 r. Jako problem badawczy postawiono pytanie: "Jakich podmiotów uczestniczących w cyklu życia wyrobu obronnego i jakich elementów ich systemów zarządzania jakością dotyczą nowe wymagania AQAP 2110 D?". Zastosowano pragmatyczną metodę badań i technikę analizy porównawczej. Kursywą wyróżniono cytaty z dokumentów poddanych badaniu. Wyniki badań własnych wymagań ogólnych - AQAP 2110 D rozdziały 3 i 4 W punkcie 3.1 ustanowiono [3] wymaganie stosowania normy ISO 9001:2015, dlatego celowe jest wyjaśnienie podstawowych różnic term... więcej»

Wymagania konstrukcyjne opakowań wykorzystywanych do przewozu materiałów promieniotwórczych wojskowymi statkami powietrznymi DOI:10.15199/48.2017.8.5
(Daniel KUCHAREK, Agnieszka FOLTYN)

Zapewnienie bezpieczeństwa w transporcie powietrznym stanowi obecnie jeden z podstawowych problemów z jakim spotykają się przewoźnicy. Wśród całej masy ładunków przewożonych statkami powietrznymi właśnie transport materiałów promieniotwórczych zasługuje na szczególną uwagę. Wynika to z ogromnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, jakie może zaistnieć na skutek nieszczęśliwych zdarzeń. Należy zaznaczyć, że następuje bardzo szybki wzrost ilości przewożonych ładunków. Zagrożenia związane z transportem materiałów promieniotwórczych są przedmiotem ciągłych badań i prac legislacyjnych, które mają na celu wypracowanie norm i zalecanych procedur postępowania z niebezpiecznymi substancjami i przedmiotami. W efekcie dąży się do maksymalnego ograniczenia poziomu zagrożeń związanych z powietrznym transportem materiałów promieniotwórczych. Ogromna skala istniejących w tym zakresie zagrożeń powoduje, że pomimo stosowania w praktyce przepisów wynikających z obowiązujących regulaminów, instrukcji oraz aktów prawnych, proces tworzenia uregulowań dla przewozu materiałów promieniotwórczych nie jest i nigdy nie będzie zakończony. Rozpatrując transport lotniczy materiałów promieniotwórczych, realizowany przez wojskowe statki powietrzne, możemy wyróżnić dwa podstawowe obszary. W pierwszym przypadku należy wziąć pod uwagę broń jądrową. Stanowi ją kompletny zestaw urządzeń, który w swej ostatecznej, zaplanowanej konfiguracji, po zakończeniu procedury uzbrajania 31 2017 S i e r p i e ń i odpalania prowadzi do zainicjowania niekontrolowanej reakcji jądrowej z uwolnieniem energii1. Do tego celu wykorzystywane są specjalnie wytworzone ładunki jądrowe, przenoszone przez statki powietrzne, posiadające odpowiednie urządzenia. Drugi rodzaj transportu materiałów promieniotwórczych obejmuje substancje wykorzystywane do badań w wojskowych i cywilnych ośrodkach jądrowych, jak również odpady promieniotwórcze z reakto... więcej»

2017-7

zeszyt-5230-problemy-jakosci-2017-7.html

 
W numerze m.in.:
Optymalizacja jakości życia w pracy (Urszula BUKOWSKA)
Ludzie od zawsze dążyli do poprawy jakości życia. Dlatego doskonalili funkcjonalność i estetykę swoich domów, przyswajali coraz bardziej zaawansowane sposoby dbania o zdrowie, usprawniali środki służące do komunikacji i komunikowania się. Ponieważ istotna część życia przeznaczona jest na pracę zawodową, również i poprawa jakości życia w pracy stała się przedmiotem zainteresowania człowieka. Celem niniejszego artykułu jest określenie sposobów optymalizacji jakości życia w pracy. W związku z tak określonym celem podjęto próbę wskazania cech pracy ważnych dla jakości życia, określenia roli pracodawcy w optymalizowaniu jej oraz zidentyfikowania narzędzi służących tej optymalizacji. Przyjęto następującą hipotezę badawczą: skuteczność optymalizacji jakości życia w pracy zależy od przeprowadzenia sondażu opinii pracowników na temat tej jakości. Badania prowadzono w oparciu o analizę literatury przedmiotu, obejmującej publikacje z zakresu jakości i zarządzania nią, zarządzania zasobami ludzkimi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Przeprowadzono również badania sondażowe z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety. Istota jakości życia w pracy Człowiek nieustannie dokonuje oceny tego, czego doświadcza. Ocenia też swoje życie i jego jakość. Romuald Kolman, jeden z najważniejszych badaczy jakości, zauważył, że "Zasięg rzeczowy problematyki jakości życia dotyczy tego wszystkiego z czym człowiek styka się na co dzień" [6, s. 142]. Oznacza to, że można wskazać wiele sfer życia konstytuujących jego jakość. Dla dorosłego człowieka jedną z nich jest sfera pracy zawodowej. Niektórzy autorzy piszą w związku z tym o jakości życia funkcjonalnego [6, s. 160], inni - o jakości życia zawodowego [10, s. 221]. W niniejszym opracowaniu wykorzystano pojęcie jakości życia w pracy, 34 2017 L i p i e c z zastrzeżeniem, że nie jest ono tożsame z jakością życia zawodowego. Jakość ta rozumiana jest jako stopień spełnienia stawianych życiu w pracy wy... więcej»

Ogłoszono zwycięzców 5. dorocznego Manufacturing Excellence Awards 2017
CEO Manufacturing Magazine chciałby podziękować wszystkim tym, którzy wzięli udział w 5. edycji CEE Manufacturing Excellence & Industrial Property Awards 2017 roku. Po raz kolejny uroczystość wręczenia nagród, która odbyła się w hotelu Intercontinental w Warszawie, była miejscem spotkania grupy liderów branży z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. Gala potwierdziła status jednej z najważniejszych imprez w regionie. Recaro Aircraft Seating, Toyota Motor Europe, Panattoni Europe i Valeo Group byli w tym roku wielkim... więcej»

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Zintegrowane systemy zarządzania - interpretacje, wyniki, możliwości Gunnar Dahlin, Raine Isaksson. 2017. “Integrated management systems - interpretations, results, opportunities". The TQM Journal, 29 (3): 528-542.Opublikowanie, w 1996 roku, normy ISO 14001 zainicjowało proces integrowania znormalizowanych systemów zarządzania. Obecnie najczęściej wdrażane i jednocześnie integrowane ze sobą są trzy takie systemy, tj. system zarządzania jakością (zgodny z wymaganiami normy ISO 9001), system zarządzania środowiskowego (oparty na wymaganiach normy ISO 14001) oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (zgodny z wymaganiami normy OHSAS 18001). W praktyce integracja przebiega w... więcej»

Czynniki determinujące usługi edukacyjne uczelni wyższych - wyniki badań DOI:10.15199/48.2017.7.4
(Seweryn CICHOŃ)

Do czynników sukcesu organizacji tworzących przewagę nad konkurencją należą: jakość, koszty i zadowolenie klienta. Uczelnia wyższa ma decydujące znaczenie w podnoszeniu i doskonaleniu kwalifikacji, w kształtowaniu postaw, które rzutują na jakość i poziom gospodarki kraju. Każda organizacja dążąca do sukcesu powinna zakładać osiąganie celu nadrzędnego działalności, jakim jest ciągła poprawa jakości. Jakość zarządzania szkołą wyższą jest ściśle powiązana z jakością usługi edukacyjnej. Jakość usługi edukacyjnej staje się wyzwaniem dla teorii i praktyki w zarządzaniu organizacją edukacyjną. Zarządzanie jakością szkoły wyższej powinno wnieść konkretne efekty i służyć poprawie przyszłości [3,5,7,8]. Zarządzanie uczelnią wyższą w obecnych czasach nabiera nowego wymiaru. Od uniwersytetu wymaga się już nie tylko pełnego zaangażowania w to, co dzieje się wewnątrz organizacji, ale również żywych relacji z otoczeniem [1]. Zatem szkoła wyższa powinna być innowacyjna, podążać za trendami, podejmować działania przedsiębiorcze, marketingowe, być zorientowana na wiedzę, kapitał ludzki, społeczną odpowiedzialność, rozwój lokalny, regionalny, rynek pracy, potrzeby studentów, firm i instytucji. 24 2017 L i p i e c Uczelnia wyższa jako organizacja działa w oparciu o szereg specyficznych zasobów przy uwzględnieniu prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej [2]. Do zasobów uczelni można zaliczyć m.in.: kadrę, z podziałem na naukowców i pracowników administracyjnych, aparaturę naukowo- -badawczą, zasoby biblioteczne, archiwa, budynki i budowle. Kompleksowe wykorzystywanie zasobów umożliwia uczelni efektywne funkcjonowanie. Zwraca się uwagę na to, że skuteczne zarządzanie uczelnią wyższą wymaga dużego wysiłku i zaangażowania kadry kierowniczej - władz uczelni. Istnieje wiele przyczyn wdrażania zmian w organizacji. Kadra zarządzająca odgrywa istotną rolę w procesie wdrażania zmian w organizacji świadczącej usługi edukacyjne, którą j... więcej»

Badanie zależności między długotrwałością systemowego zarządzania jakością a podejściem do identyfikacji i oceny niezgodności DOI:10.15199/48.2017.7.5
(Milena DRZEWIECKA-DAHLKE)

Obecne uwarunkowania rynkowe zmuszają przedsiębiorców do radzenia sobie z zagrożeniami, które wynikają z dynamicznych zmian zachodzących w mikro- i makrootoczeniu [2, s. 21; 5, s. 12]. W ostatnich dziesięcioleciach przemiany gospodarcze sprawiły, że popularna stała się orientacja na jakość [11, s. 7]. Niestety współcześnie konkurowanie jakością polegające na spełnianiu wyspecyfikowanych wymagań nie jest już wystarczające. Większego znaczenia nabiera ciągłe doskonalenie, rozumiane jako "przedsięwzięcie podejmowane w celu uzyskania dodatkowych korzyści zarówno dla organizacji, jak i dla jej klientów" [8, s. 39 za: 6, 9]. Chęć osiągania coraz lepszych wyników powinna być motywatorem do wdrażania rozwiązań ukierunkowanych m.in. na minimalizację ryzyka wystąpienia niezgodności [12, s. 2]. Dążenie do doskonałości wymusza przyjęcie konkretnych strategii postępowania oraz określonych sposobów pomiaru postępu we wdrożonych zmianach [7, s. 7]. Ciągłe doskonalenie powinno być realizowane m.in. poprzez działania korygujące (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny niezgodności i zapobieżeniu ponownemu wystąpieniu) i zapobiegawcze (podejmowane w celu wyeliminowania przyczyny potencjalnych niezgodności i zapobieżeniu ich wystąpieniu) [15, s. 33; 18, s. 31]. Konieczne okazuje się podejmowanie działań mających na celu identyfikowanie niezgodności, diagnozowanie ich przyczyn, opracowywanie planu działań korygujących, wdrożenie i ocenę jego skuteczności [1, s. 1002; 3, s. 89]. Niezwykle ważne okazuje się w tym zakresie stosowanie dodatkowych instrumentów jakości1 [17, s. 7]. Ponadto niemożliwe jest doskonalenie systemów projakościowych bez zaangażowania wszystkich pracowników. 1 Instrumentarium doskonalenia jakości obejmuje zasady, metody i narzędzia [13, s. 26]. 28 2017 L i p i e c Dla powyższych wytycznych doskonalenia przeanalizowano wymagania normy ISO 9001 z uwzględnieniem podziału na dwie wersje, tj. z roku 2009 oraz 2015. ... więcej»

2017-6

zeszyt-5121-problemy-jakosci-2017-6.html

 
W numerze m.in.:
Innowacyjne wykorzystanie założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2017.6.4
(Anna STASIUK-PIEKARSKA)

Wprowadzenie Przedsiębiorstwa działając w globalnej gospodarce muszą wykazywać się wysokim poziomem konkurencyjności. P. Kotler i J. Caslione twierdzą, że związane jest to z przepływem informacji nawet z prędkością światła. Powoduje to, że dążenie do ekspresowo realizowanych dostaw oraz jeszcze szybszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku stwarzają możliwości zaistnienia zakłóceń, które kilka lub kilkanaście lat temu były nieznane. Obecnie dostrzega się także dążenie do ciągłego obniżania kosztów oraz zwiększania tempa produkcji i krótkich cykli dostaw zarówno towarów, jak i usług. Efektem jest presja ciągłego wzrostu efektywności działań tak, aby posiadać zdolność funkcjonowania w obszarze prowadzonego biznesu. W tym celu powinno się zarządzać produkcją w sposób świadomy i ukierunkowany na zmieniające się preferencje klientów [8]. Działalność systemu produkcyjnego związana jest z produkowaniem wyrobów dla klientów (wypracowywaniem zysku). Dla potrzeb właściwego wykonania zlecenia niezbędne jest ustalenie potrzeb klienta, w tym określenie jego rozumienia jakości produktu. To właśnie działalność operacyjna kształtuje finalny wyrób. Z tego powodu należy w sposób właściwy organizować procesy związane z działalnością systemu produkcyjnego. Ponadto, dążąc do bycia konkurencyjnym, przedsiębiorstwa podejmują decyzję o spełnieniu wymagań różnych standardów, np. ISO 9001 czy ISO 14001, potwierdzając to stosownymi certyfikatami. Wymagania nałożone na organizacje chcące funkcjonować w zakresie zarządzania jakością czy środowiska w oparciu o wspomniane standardy, spowodowały konieczność identyfikacji potencjalnych 27 2017 C z e r w i e c zakłóceń (zagrożeń), a także opracowywania planów reagowania na nie. Powoduje to dodatkowy wzrost zainteresowania proaktywnym zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach [11; 13; 14]. Dążąc do przewidywania możliwych do zaistnienia problemów, można w nowoczesny sposób wykorzystać ... więcej»

Analiza wpływu filozofii TQM na zarządzanie łańcuchem dostaw - przegląd literatury DOI:10.15199/48.2017.6.3
(Dominik ZIMON)

Wprowadzenie Z punktu widzenia przedsiębiorstw oraz całych łańcuchów dostaw, w obecnych uwarunkowaniach rynkowych, konieczne jest wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, których implementacja wspomaga kompleksową obsługę klienta i pozwala na wytwarzanie produktów spełniających przyjęte standardy1. Wśród różnych metod dedykowanych temu celowi wydaje się, że systemy i koncepcje zarządzania jakością mogą szczególnie skutecznie wspierać procesy zachodzące w łańcuchu dostaw ukierunkowane na doskonalenie obsługi klienta oraz zapewnienie optymalnej jakości produktów2,3. Z poglądem tym zgadzają się H. Kaynak i J. L. Hartley, którzy uznają, że zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje szerokie spektrum zagadnień, koncentruje się bowiem na procesach zachodzących zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i na procesach zewnętrznych obejmujących relacje pomiędzy ogniwami w łańcuchu dostaw, a stosowanie koncepcji zarządzania jakością wspiera i doskonali oba te obszary. Teza ta znajduje swoje uzasadnienie w tym, że nadrzędne cele zarządzania jakością i łańcuchem dostaw są zbieżne. Dodatkowo kon- 2 Foster, S. T. 2008. Towards an understanding of supply chain quality management. Journal of operations management, 26(4), 461-467. 3 Kaynak, H., Hartley, J. L. 2008. A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management, 26(4), 468-489. 21 2017 C z e r w i e c cepcje te wywierają znaczny wpływ na prawidłową realizację procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i obsługi klienta4. Należy podkreślić, że doskonalenie tych aspektów jest niezwykle istotne, gdyż efektywny i skuteczny system logistyczny daje gwarancję stabilnego funkcjonowania na rynku5. Ponadto zarządzanie logistyczne oraz TQM są regulatorami procesów przepływu w łańcuchu dostaw i wywołują najczęściej efekt synergiczny przez wzajemne uzupełnianie swego pozytywnego wpływu na skuteczność i efektywność realizacji procesów6. W związku z ... więcej»

VARIA
Opinia o monografii - "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem" autorstwa Małgorzaty Z. Wiśniewskiej.W roku 2016 na rynku wydawniczym ukazała się monografia profesor Małgorzaty Z. Wiśniewskiej, pt. "Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem". Została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku, liczy 356 stron (ISBN: 978-83-7865-367-7). Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym monografia naukowa poświęcona problematyce zarządzania obroną żywności. Jest wynikiem kilkuletnich studiów Autorki nad zjawiskiem zagrożeń żywności, w tym i terroryzmu żywnościowego i w ślad za tym - potrzeby skutecznej obrony żywności. Autorka podniosła aktualne zagadnienie bezpieczeństwa żywności stanowiącej fundamentalne dobro człowieka, bowiem nie jest truizmem stwierdzenie, że bezpieczna, zdrowa żywność jest źródłem podstawowych wartości odżywczych człowieka, jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania człowieka. Przyjęła założenie, że w sferze zarządzania tkwią możliwości wkomponowania mechanizmów przeciwdziałania terroryzmowi oraz wzmocnienia stanu bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw produktów spożywczych. W warstwie teoriopoznawczej Autorka dokonała gruntownego r... więcej»

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce (Bohdan CZYŻEWSKI)
Podsumowanie Intensywne prace szkoleniowe prowadzone w latach 1959-1989 oraz wydawnictwa Sekcji Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej SIMP i Wielkopolskiego Klubu Jakości, które przyswoiły wielu przedsiębiorstwom oraz osobom indywidualnym (uczestnikom kursów, konferencji, narad i seminariów) szeroko pojęte zasady zapewniania jakości oraz jej procesów najlepiej odzwierciedlają liczby. W tym czasie zorganizowano: - przez Sekcję Metrologii, Automatyki i Mechaniki Precyzyjnej: - 24 ogólnopolskie konferencje z publikacjami materiałów (w tym 4 statystycznej kontroli jakości), - 64 regionalne narady z materiałami (w tym 5 statystycznej kontroli jakości), sympozja i seminaria (w tym 19 w zakładach przemysłowych; 24 wspólnie z Wielkopolskim Klubem Jakości), - 37 kursów metrologii i ... więcej»

Jakość usług zdrowotnych na przykładzie usług stomatologicznych DOI:10.15199/48.2017.6.2
(Agnieszka BUKOWSKA-PIESTRZYŃSKA)

Wprowadzenie We współczesnej literaturze z zakresu marketingu dominuje przekonanie, że jakość jest jednym z ważniejszych źródeł przewagi konkurencyjnej - np. K. Cholewicka-Goździk pisze: "Dla wielu klientów wysoka jakość jest źródłem ich lojalności. Lojalność zapewnia utrzymanie klientów, realizację wartości klienta w pełnym cyklu jego życia poprzez dostarczenie mu przekraczającej oczekiwania klienta, propozycji wartości."1 Celem artykułu jest wskazanie czynników determinujących jakość usług zdrowotnych oraz przedstawienie badań własnych w zakresie oczekiwań pacjentów co do parametrów - szeroko pojętej - jakości usługi stomatologicznej i czynników skłaniających ich do powrotu do gabinetu2.Cechy jakości usług V.A. Zeithaml i M.J. Bitner pod pojęciem jakości rozumieją świadczenie wartościowej usługi na poziomie spełniającym oczekiwania klientów lub je przekraczającym. Jakość, którą klient zauważa, jest wynikiem porównania jego oczekiwań w stosunku do jakości usługi z jakością rzeczywiście świadczonej usługi. 3 Obszary, które są oceniane przez nabywcę usługi (również pacjenta) przedstawiono na rysunku 1. W literaturze przedmiotu panuje zgodność co do tego, że zagadnienie jakości w usługach jest nierozerwalnie związane z udzielaniem świadczenia4; np. L.L. Berry, A. Parasuraman, V.A. Zeithaml zaprezentowali szeroką charakterystykę kryteriów stosowanych przez klientów do oceny jakości usług5: 3 Zeithaml Valerie A., Bitner Mary Jo, 2003, Services Marketing: Integrating Customer Focus across the Firm, McGraw-Hill, Nowy Jork. 4 Prace poświęcane tej problematyce można znaleźć w dorobku naukowym m. in.: Ch. Grönroosa, E. Gummessona, L.L. Berry’ego, A. Parasuramana, V.A. Zeithml, K. Rogozińskiego. 5 Zeithaml Valerie A., Parasuraman Ananthanarayanan, Berry Leonard L., 1990, Delivering Quality Service - balancing customer perceptions and expectations, "The Free Press", Nowy Jork. 9 2017 C z e r w i e c wiarygodność (credibil... więcej»

2017-5

zeszyt-5073-problemy-jakosci-2017-5.html

 
W numerze m.in.:
Norma ISO 16355-1:2015 - standard dla metody QFD DOI:10.15199/48.2017.5.2
(Marek ĆWIKLICKI)

ISO 16355-1:2015 - standard for QFD Streszczenie Celem opracowania jest analiza zapisów normy ISO 16355-1:2015 dedykowanej metodzie QFD i próba określenia wpływu ustanowienia standaryzacji na rozwój tej metody. Na podstawie badania treści normy i literatury dotyczącej QFD omówiono współczesny kształt metody wraz z narzędziami pomocniczymi. Otrzymane wyniki pozwoliły na potwierdzenie dojrzałości metodologicznej i empirycznej ujętej w standardzie metody. W konsekwencji sformułowano wniosek o potencjalnym pozytywnym wpływie ISO 16355-1:2015 na rozwój QFD i na przyspieszenie jej dyfuzji. Summary The aim of the study is to analyze ISO 16355-1:2015 standard dedicated to Quality Function Deployment (QFD) and to undertake an attempt to establish its effect to QFD’s development. Based on the literature review about QFD, the author discusses contemporary version of this approach for new product development with auxiliary tools. The obtained results allowed to conclude that QFD reached its methodological and empirical maturity of QFD. Consequently, the potential positive impact of ISO 16355-1:2015 on the evolution and development of QFD and on acceleration of its diffusion was stated.Słowa kluczowe rozwinięcie funkcji jakości, QFD, ISO 16355-1:2015, standaryzacja, normalizacja.Keywords Quality Function Deployment, QFD, ISO 16355-1:2015, standardization, normalizationWprowadzenie Rodzina norm ISO została powiększona w grudniu 2015 r. o nową normę ISO 16355:2015 zatytułowaną "Zastosowanie statystycznych i pokrewnych metod w procesie rozwoju nowej technologii i produktu"1. Norma ta ma docelowo składać się z ośmiu części. Pierwszą z nich, oznaczoną jako 16355-1:2015, poświęcono "ogólnym zasadom i perspektywom Quality Function Deployment (QFD)", czyli metodzie znanej w Polsce także pod nazwą rozwinięcie funkcji jakości. Wspomniana norma jest przykładem próby normalizacji konkretnego rozwiązania metodycznego powstałego na gruncie ko... więcej»

Projakościowe działania organizacji technicznych w Wielkopolsce (Bohdan CZYŻEWSKI)
Lata 70. XX wieku Przełom lat 1960/70 charakteryzuje działania Centralnego Urzędu Miar i Jakości na rzecz systematycznej poprawy jakości przez realizacje w przedsiębiorstwach przemysłowych systemów sterowania jakością. Sekcja aktywnie, już w roku 1968, włącza się w propagowanie tej metody przez szkolenia, narady i konferencje. Te ostatnie o zasięgu krajowym cieszyły się ogromnym powodzeniem. W każdej z nich uczestniczyło średnio ponad 200 osób. W największych zakładach Poznania członkowie Sekcji, przy poparciu dyrekcji, organizowali Zespoły Jakości, które prowadziły programy organizacyjne i szkoleniowe. Dało to zakładom wymierne korzyści w postaci nagród i wyróżnień w kolejnych Konkursach Dobrej Roboty. W 1974 r. z inicjatywy Naczelnej Organizacji Technicznej w Poznaniu został powołany przez 21 czołowych przedsiębiorstw (wielkopolskich laureatów i uczestników III Ogólnopolskiego Konkursu Dobrej Roboty) Wielkopolski Klub Jakości (pierwotna nazwa - Wielkopolski Klub DoRo). Celem Klubu było połączenie rozproszonych działań społecznego oddziaływania na jakość przez branżowe, inżynierskie stowarzyszenia naukowo-techniczne. Cele były rozszerzane w miarę zachodzących innowacyjności w b... więcej»

Wymagania ISO 9001:2015 dotyczące podejścia procesowego i ich wpływ na system zarządzania jakością organizacji (Wiesław KLIMCZAK)
Requirements of ISO 9001:2015 on the process approach and their impact on the organization’s quality management system Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy ISO 9001:2015 właściwych dla podejścia procesowego oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania przez organizację zmian w systemie zarządzania jakością. W części teoretycznej artykułu wykorzystano wyniki badań literatury przedmiotu. Porównano wymagania norm ISO 9001:2008 i ISO 9001:2015 pod względem podejścia procesowego. Przedstawiono omówienie wyników porównania nowych i zmienionych wymagań. W części empirycznej wykorzystano wyniki badań własnych, przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów zarządzania jakością SZJ i AQAP. Przedstawiono propozycję określenia procesów i ich powiązań w formie graficznej oraz zestawienie wejść i oczekiwanych wyjść z procesów dla organizacji generalnego wykonawcy inwestycji budowlanych. Opracowano wnioski wynikające z przeprowadzonych porównań i podanych przykładowych rozwiązań. Kluczowy wniosek dotyczy rozszerzenia i uszczegółowienia wymagań. Nowe wydanie normy zwiększa zdefiniowany zakres procesu, od którego wymaga się osiągnięcia zamierzonego wyniku, a ponadto doprecyzowuje i zwiększa wymagania mające zastosowanie do podejścia procesowego. Większość wprowadzonych zmian została podporządkowana osiągnięciu zamierzonego wyniku procesu. Przedstawiono przykłady praktycznych rozwiązań.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to ISO 9001:2015 in relation to process approach requirements as well as to identify possibilities for practical applications by the organization during the implementation changes to quality management system. In the theoretical part of the article research results of the subject literature were used. On these background requirements of ISO 9001 standard publis... więcej»

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w doskonaleniu warunków produkcji – implikacyjne aspekty wymagań normy ISO 45001 DOI:10.15199/48.2017.5.1
(Adam GÓRNY)

Occupational health and safety management in improving production conditions - implicit aspect of ISO 45001 standard requirements Streszczenie Warunkiem uzyskania przez przedsiębiorstwo wysokiej pozycji rynkowej jest prowadzenie produkcji w warunkach odpowiednich do potrzeb zatrudnionych oraz wymagań produkcyjnych. Ich częścią są warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, które mogą być rozpatrywane w odniesieniu do charakterystyki stanowiska pracy oraz całej organizacji. Jednym ze sposobów zapewnienia wymaganego stanu bezpieczeństwa jest realizacja systemowych zasad kształtowania środowiska pracy. Można w tym celu zastosować rozwiązania oparte na wytycznych międzynarodowej normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. W opracowaniu wskazano podstawowe wymagania normy ISO 45001 pozwalające ujednolicić sposób realizacji działań systemowych. W oparciu o źródła literaturowe zidentyfikowano postęp prac związanych z opracowaniem normy, wskazując na potencjalny wpływ zastosowanych rozwiązań na doskonalenie warunków produkcji.Summary The condition for a company to obtain a high market position is to run production in the conditions appropriate to the needs of its employees and production requirements. Their part are occupational health and safety conditions. They may be considered in relation to both the characteristics of the workstation and the whole organization. One of the ways to ensure the required state of safety is a realization of systematic principles of shaping the working environment. For this purpose, solutions based on guidelines of the international standard for occupational health and safety management can be used. The paper outlines the basic requirements of the ISO 45001 standard which will allow to harmonize the way in which systemic actions are implemented. Based on the literature sources, progress has been identified in the development of the standard, indicating the potential impact on the improvement of... więcej»

Jakość imperatywem myślenia i działania
Rozmowa z prof. dr hab. Krystyną Lisiecką, wieloletnim Kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.Małgorzata Wierzbicka: Pani Profesor, w środowisku uważana jest Pani za eksperta zagadnień zarządzania jakością produktów. Co spowodowało, że jakość Panią uwiodła? Krystyna Lisiecka: Problematyka uwarunkowań dobrej jakości działań i ich efektów absorbuje moje myśli od lat. Jeszcze jako studentka 1-go roku ówczesnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Katowicach byłam zafascynowana książką Tadeusza Kotarbińskiego "Traktat o dobrej robocie", napisaną w sposób prosty i jasny. Problematyka tej książki mnie uwiodła. Gdy rozejrzałam się wokół, zrozumiałam, że zajmę się problematyką zarządzania w organizacjach w powiązaniu z intrygującą mnie już wówczas koncepcją Dobrej Roboty i kategorią jakości, przymiotem wyrobów i usług. Stąd w pracy naukowo-badawczej i w praktyce gospodarczej od lat zajmuję się identyfikacją możliwości istniejących w sferze zarządzania w organizacjach dla uruchomienia potencjału poprawy i udoskonalenia procesów kształtowania jakości produktów. M.W.: Pani Profesor, co legło u podstaw Pani zainteresowania tym obszarem nauki i praktyki gospodarczej? K.L.: Prawie czterdzieści pięć lat temu obroniłam pracę doktorską o roli instrumentów ekonomicznych w podnoszeniu jakości produkcji przemysłu wełnianego w przedsiębiorstwach zgrupowanych w Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego Południe w Bielsku Białej. Nie ma już silnego, dynamicznego przemysłu branży wełniarskiej i wielu przedsiębiorstw wytwarzających wysokiej jakości tkaniny czesankowe, eksportowane w latach 70. m.in. do Niemiec, Włoch, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Interesy organizacyjne i ekonomiczne tych przedsiębiorstw - pracujących z powodzeniem na rynkach międzynarodowych - reprezentowało Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego Południe. W Zjednoczeniu tym odbyłam półroczny staż. Tam zbierałam dane źródłowe do swego doktoratu, pr... więcej»

2017-4

zeszyt-5046-problemy-jakosci-2017-4.html

 
W numerze m.in.:
Wdrażanie i funkcjonowanie systemu zarządzania jakością w szkole wyższej DOI:10.15199/48.2017.4.4
(Bartosz SPYCHALSKI)

The implementation and functioning of the quality management system at the higher education institution Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie doświadczeń z wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2008 w szkole wyższej, na przykładzie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, jak i prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród pracowników uczelni podczas jego implementacji. W pierwszej części artykułu skupiono się na podstawowych założeniach systemu, głównych zasadach, jakimi kierowano się podczas prac wdrożeniowych oraz działaniach wykorzystanych do zminimalizowania najczęściej towarzyszących temu problemów. W drugiej części artykułu zaprezentowano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych techniką ankiety internetowej, skierowanej do ogółu pracowników uczelni. Zebrane w wyniku ich realizacji dane dowiodły wysokiej świadomości ogólnych zalet systemu zarządzania jakością, jak i poparcia dla jego wdrożenia w uczelni. Wskazały jednocześnie na bezwzględną konieczność połączenia prac wdrożeniowych z realizacją szkoleń na jego temat, czego wagę podkreślała zdecydowana większość pracowników.Summary The aim of the article is to present the experiences of implementing and functioning of the quality management system according to ISO 9001:2008 standard at the higher education institutionth on the example of The President Stanisław Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz, as well as to present the results of survey conducted among university employees during its implementation. In the first part of the article, the author presents the basic assumptions of the system, the main principles, which guided the course of its implementation and the activities used to minimize the most often problems accompanying the implementation. The second part of the paper presents the results of empirical research conducte... więcej»

ZŁOTY INŻYNIER 2016
27 lutego 2017 r. w Warszawskim Domu Technika NOT na uroczystej Gali podsumowano XXIII plebiscyt "Przeglądu Technicznego" o tytuł Złotego Inżyniera. Tytuł Diamentowego Inżyniera otrzymał dr inż. Tadeusz Rzepecki - przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągów Polskich. Złotymi Inżynierami 2016 zostali: dr inż. Janusz Berdowski - współtwórca Polskie... więcej»

Podarunki jako narzędzie budowania wysokiej jakości relacji biznesowych DOI:10.15199/48.2017.4.2
(Dawid SZOSTEK, Paweł BRZUSTEWICZ)

Gifts as a tool to build high quality business relationships Streszczenie Celem artykułu jest opisanie specyfiki wręczania podarunków (prezentów) na rynku B2B w Polsce, a także ocena wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. W rozważaniach autorzy wykorzystali metodę krytycznej analizy literatury, a także wyniki badania przeprowadzonego w lutym 2016 roku wśród 16 menedżerów z 4 lokalnych przedsiębiorstw. Badanie zrealizowano metodą częściowo standaryzowanych, indywidualnych wywiadów pogłębionych.Summary The aim of this article is to describe the specificity of gift giving on the B2B market in Poland, as well as the assessment of their role in building relationships in business. The authors used a method of critical analysis of the literature and the results of a survey conducted in February 2016 of 16 managers from 4 local companies operating in Poland. The research was carried out in the form of semi-structured interviews.Słowa kluczowe relacje biznesowe, prezenty w biznesie, wręczanie prezentów w biznesie Keywords business relationships, business gifts, giving gifts in business. Wprowadzenie Wysokiej jakości relacje na rynku B2B były i są źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej. Relacje te należy zatem nawiązywać, a także umiejętnie nimi zarządzać. Jednym z działań, które sprzyjają nawiązywaniu, podtrzymywaniu i pogłębianiu relacji w biznesie jest wręczanie podarunków (prezentów). Działanie to, w tym rodzaj wręczanego prezentu, zależy m.in. od kultury danej organizacji, etapu rozwoju relacji, a także oczekiwań partnera biznesowego. Celem artykułu jest opisanie znaczenia i specyfiki wręczania prezentów na rynku B2B w Polsce, a także wpływu takiego działania na kształtowanie relacji w biznesie. Należy jednocześnie podkreślić, iż autorzy nie analizują w swych rozważaniach patologicznego i łamiącego prawo wymiaru wręczania podarunków (łapówki/korupcja). Rozważania są o tyle ciekawe, że dotyczą kraju o k... więcej»

Co nowego w klubie Polskie Forum ISO 9000
Jubileusz 25-lecia działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000."Żeby widzieć jasno, wystarczy zmienić perspektywę" Antoine de Saint-Exupéry 10 marca 2017 r. w Ministerstwie Rozwoju w Sali pod Kopułą miało miejsce ważne wydarzenie związane z 25-leciem działalności Klubu POLSKIE FORUM ISO 9000, a także z działalnością wielu podmiotów, w tym będących członkami Klubu - związanymi z działalnością na rzecz idei jakości. W imieniu Zarządu Klubu chcę serdecznie podziękować wszystkim przybyłym gościom, którzy swoją obecnością uświetnili wydarzenie. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za ten wspólny czas, ale także za czas w wielu przypadkach liczony w długich latach współpracy. Życzę nam wszystkim, aby rysująca się perspektywa kolejnych lat współpracy dla dobra jakości była naznaczona równie życzliwą, jak dotąd, atmosferą. Patronatu honorowego nad konferencją udzieli: - Pan Mateusz Morawiecki - Minister Rozwoju i Finansów, Wiceprezes Rady Ministrów, - Pan Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Rady Ministrów. Patronatem medialnym wydarzenie objęły Problemy Jakości. Jubileuszową uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Pan Premier Waldemar Pawlak, Dyrektor Polskiego Centrum Akredytacji - Pani Lucyna Olborska, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju - Pan Janusz Cieszyński, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego - Pani Jolanta Kochańska, Dyrektor Generalny Głównego Urzędu Miar - Pan Stanisław Dębowski, Prezes Naczelnej Org... więcej»

O innowacjach w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
rozmowa z prof. dr. hab. inż. Jarosławem Wołejszo, płk. rez Małgorzata Wierzbicka: Panie Profesorze, w jakich okolicznościach rozpoczęła się Pana przygoda z jakością? Jarosław Wołejszo: Moja przygoda z jakością kształcenia w poważnym wymiarze rozpoczęła się, kiedy zostałem dziekanem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia jeszcze w Akademii Obrony Narodowej (obecnej Akademii Sztuki Wojennej). Wówczas wdrażałem tam pierwsze zarządzenia dotyczące jakości kształcenia i dostosowywałem wydział do wymagań ustawy cywilnej o szkolnictwie wyższym. Największą pomoc w tym zakresie otrzymałem od prof. dr hab. Elżbiety Skrzypek i prof. dr. hab. inż. Stanisława Tkaczyka, których poznałem na konferencji "Management and quality", organizowanej przez UMCS w Kazimierzu Dolnym od 2008 r. Pomoc tych profesorów umożliwiła mi wdrożenie zasad jakości kształcenia w wydziale, który podczas kategoryzacji uzyskał kategorię "A". Swoje doświadczenie jakościowe zdobyte w AON wykorzystuję obecnie w Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, gdzie pełnię funkcję Kierownika Katedry Zarządzania i Dowodzenia. M.W.: Od przeszło trzech lat jest Pan związany z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu. Co zmieniło się w kaliskiej uczelni w ciągu tych ostatnich trzech l... więcej»

2017-3

zeszyt-5019-problemy-jakosci-2017-3.html

 
W numerze m.in.:
Etyka zawodowa audytorów wewnętrznych -studium przypadku DOI:10.15199/48.2017.3.3
(Piotr ROGALA)

Professional ethics of internal auditors - case study.Streszczenie W artykule zwrócono uwagę na to, iż sfera etyczna, obejmująca zagadnienia z zakresu odpowiedzialności, uczciwości oraz rzetelności zawodowej ma bezpośredni i znaczący wpływ na skuteczność wewnętrznych audytów jakości. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie przygotowanie i wspieranie audytorów wewnętrznych. Wsparcie to nie może ograniczyć się wyłącznie do przygotowania i wdrożenia odpowiedniej procedury audytów wewnętrznych. Powinno ono obejmować także zagadnienia związane z kształtowaniem odpowiednich postaw audytorów wewnętrznych, w tym wprowadzania standardów etycznych. Rozważania zostały zilustrowane wynikami badań empirycznych.Summary The paper draws attention to the fact that the ethical sphere, including issues of professional responsibility, honesty and reliability has a direct and significant impact on the effectiveness of internal audits. Therefore, special attention should be paid to the preparation and support of internal auditors. This support cannot be limited only to prepare and implement appropriate procedures for internal audits. It should also include issues related to the shaping appropriate internal auditors attitudes (including the introduction of ethical standards).The considerations are illustrated by the results of empirical research. Słowa kluczowe audytor wewnętrzny, etyka zawodowa, system zarządzania jakością Keywords internal auditor, professional ethics, quality management system.Wprowadzenie Funkcjonowanie znormalizowanych systemów zarządzania opartych na takich standardach jak ISO 9001, ISO 14001 oraz PN 18001 jest nierozerwalnie związane z koniecznością przeprowadzania audytów wewnętrznych. Są one narzędziem służącym do określania poziomu zgodności systemu zarządzania z określonymi kryteriami i dostarczają wartościowych informacji dla zrozumienia, analizowania i ciągłego doskonalenia działania organizacji (PN-... więcej»

Z PRASY ZAGRANICZNEJ
Wynagrodzenia specjalistów z zakresu zarządzania jakością (Quality Progress, 2016, 12).ASQ to amerykańska organizacja zrzeszająca osoby zajmujące się zarządzaniem jakością. Jej działalność obejmuje, m.in. przeprowadzanie szkoleń, wydawanie certyfikatów, organizowanie konferencji, a także publikowanie czasopism i książek. Spośród 6 wydawanych cyklicznie... więcej»

TOP automotive 2016 - II edycja Konferencji już za nami
3 dni, 17 godzin prelekcji i warsztatów, 10 prezentacji, 13 prelegentów, 160 uczestników z 75 firm - tak w liczbach wyglądała Konferencja TOP automotive 2016, która odbyła się na początku grudnia ub. r. we Wrocławiu. 7 grudnia 2016 r. odbyła się II edycja Konferencji TOP automotive. Wydarzenie otworzył Pan Donat Thomanek, Członek Zarządu Team Prevent Poland, który w swym krótkim wystąpieniu skłonił uczestników do refleksji nad rolą człowieka w dobie automatyzacji, co finalnie było pytaniem nurtującym uczestników podczas drugiego dnia Konferencji. Przemysł motoryzacyjny 2016 Wykład inauguracyjny, który był wprowadzeniem do tematyki związanej z przemysłem motoryzacyjnym, poprowadził Pan Rafał Orłowski z AutomotiveSuppliers. pl. Podczas wystąpienia zaprezentował nowe inwestycje w branży oraz zmiany, jakie dokonały się w przemyśle motoryzacyjnym w 2016 rok... więcej»

Ryzyko w wymaganiach PN-EN ISO 9001:2015-10 i możliwości ich implementacji w organizacji DOI:10.15199/48.2017.3.5
(Wiesław KLIMCZAK )

The risk in the requirements of PN-EN ISO 9001:2015-10 and the possibility of their implementation in an organization. Streszczenie Celem artykułu jest przedstawienie w ujęciu pragmatycznym wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015- 10 mających zastosowanie do ryzyka i szans oraz wskazanie możliwości zastosowań praktycznych podczas wdrażania metodyki zarządzania ryzykiem w systemie zarządzania jakością organizacji. W części teoretycznej artykułu zaprezentowano analizę terminologii oraz wprowadzonych przez normę wymagań dotyczących ryzyka. W części empirycznej przedstawiono propozycję prostej metodyki zarządzania ryzykiem, opracowanej na podstawie doświadczeń wynikających z badań własnych przeprowadzonych w polskich organizacjach prowadzących działalność zgodnie z wymaganiami systemów AQAP1 i WSK2, w których zarządzanie ryzykiem jest obligatoryjne. Metodykę opracowano dla procesów funkcjonujących w większości małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem podejścia procesowego przyjętego w normie.Summary The purpose of the article is to present a pragmatic approach to PN-EN ISO 9001:2015-10 requirements applicable to risk and opportunities as well as to identify possibilities for practical applications during the implementation of risk management methodology in the organization’s quality management system. The article presents an analysis of terminology and requirements applicable to risk introduced by the standard in the theoretical part and a simple risk management methodology in the empirical part. It was developed based on experience with own research conducted in Polish organizations operating in accordance with the requirements of AQAP and WSK systems, where risk management is mandatory. The methodology was developed for processes operating in most small and medium-sized enterprises with the use of a process approach adopted in the standard.Słowa kluczowe jakość, proces, wymagania jakościowe, ryzyko, szanse, podej... więcej»

III Europejski Kongres Jakości - spotkaj się z najlepszymi!
W czym tkwi tajemnica sukcesu firm, jak zainspirować do dalszego działania, w jaki sposób zarządzać ryzykiem oraz skutecznie zadbać o jakość swojego życia - to zagadnienia, które będą poruszane podczas III Europejskiego Kongresu Jakości. To również doskonała okazja, by spotkać się z najlepszymi menedżerami biznesu reprezentującymi najwyższe standardy zarządzania i nawiązać nowe kontakty. Organizatorem wyd... więcej»

2017-2

zeszyt-4997-problemy-jakosci-2017-2.html

 
W numerze m.in.:
Sprawozdanie z XIX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics" (Elżbieta Skrzypek)
XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Jakość i logistyka w procesach zarządzania organizacją w gospodarce sieciowej Quality&Logistics" odbyła się w dniach 25-28 XI 2016 r. w Kazimierzu Dolnym. Zorganizowana została przez Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą i Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą UMCS w Lublinie. Konferencja stanowiła szerokie, naukowe forum służące wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych dylematów, dotyczących problematyki kompleksowo rozumianej jakości i logistyki w sferze naukowo-badawczej oraz praktycznych zastosowań. Konferencja trwała trzy dni, zrealizowano 12 sesji naukowych. Obejmowały one następującą problematykę: 1. Jakość i logistyka w społeczeństwie sieciowym, przedstawiono takie zagadnienia, jak: społeczeństwo sieciowe - uwarunkowania i konsekwencje, wpływ kapitału intelektualnego na innowacyjność organizacji, towards the 4th industrial revolution: networks, virtuality, experience based collective computational intelligence, and deep learning, logistyka w zarządzaniu umiędzynarodowionym uniwersytetem w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, paradygmat nauki i studiowania. 2. Pomiar i doskonalenie jakości w organizacji sieciowej, w tym: zarządzanie ryzykiem - identyfikacja ryzyka w wybranym obszarze działalności leczniczej, zarządzanie logistyczne w sytuacja... więcej»

Doskonalenie procesu oceny zgodności z wymaganiami AQAP w resorcie ON (Witold POKORA)
Potwierdzanie zgodności z wymaganiami AQAP [1] w resorcie obrony narodowej realizowane jest od 1999 r. w ramach certyfikacji systemów zarządzania jakością. Obecnie procesem certyfikacji na zgodność z wymaganiami standaryzacyjnymi NATO zajmuje się Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ WAT), będące w strukturze Wojskowej Akademii Technicznej [7]. Celem tego procesu jest potwierdzenie, że potencjalni dostawcy wyrobów obronnych (sprzętu wojskowego - SpW) posiadają systemy zarządzania jakością funkcjonujące zgodnie z wymaganiami AQAP. Ponadto certyfikacja prowadzona przez jednostkę certyfikującą, nadzorowaną przez Ministra Obrony Narodowej, jest niezbędna do budowania bazy dostawców dla systemu pozyskiwania SpW oraz zapewnienia jakości wyrobów obronnych zgodnych z decyzjami MON [2,3,4]. Certyfikacja z właściwymi AQAP... więcej»

Z prasy zagranicznej
Czy orientacja na interesariuszy jest odpowiednia dla firm europejskich? (Vijay K. Patel, Scott C. Manley, Joseph F. Hair Jr., O. C. Ferrell, Torsten M. Pieper. 2016. “Is stakeholder orientation relevant for European firms?" European Management Journal, 34: 650-660).Jedną ze zmian wprowadzonych w normach ISO serii 9000 w 2015 roku było uwzględnienie orientacji na interesariuszy. Zarządzanie relacjami z zainteresowanymi stronami jest obecnie jedną z zasad zarządzania jakością. Także wśród wymagań dla systemów zarządzania jakością, zapisanych w normie ISO 9001, znalazły się bezpośrednie odwołania do tej idei. Dotyczy to przede wszystkim podrozdziału... więcej»

Rola działów biznesowych podczas tworzenia wymagań dla systemów teleinformatycznych (Jakub SYTA)
Organizacje podlegają nieustannym zmianom, by jeszcze lepiej/taniej/szybciej oferować klientom swoje usługi lub wyroby. Podobnie, w ramach procesu zarządzania zmianą, należy rozwijać systemy informatyczne: uzupełniać je o nowe funkcjonalności, pisać od początku, czy też kupować od producentów i dostosowywać do specyficznych potrzeb organizacji. Wbrew często spotykanym opiniom, wdrażanie zmian w systemach informatycznych to przede wszystkim odpowiedzialność działów biznesowych. To one powinny zidentyfikować potrzebę zmiany, określić swoje potrzeby oraz upewnić się, że dostarczone rozwiązanie spełnia wymagania. A także ponieść koszt przygotowania, wdrożenia oraz utrzymywania dostarczonego rozwiązania. Działy IT powinny pełnić przede wszystkim rolę usługową - dostarczać rozwiązania zgodnie ze s... więcej»

Korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych DOI:10.15199/48.2017.2.4
(Marek BUGDOL, Grzegorz PAKUŁA)

Benefits resulting from the use of the process approach in accordance with the new ISO 9001 standard in the implementation of administrative services Streszczenie Artykuł omawia korzyści wynikające ze stosowania podejścia procesowego zgodnego z nową normą ISO 9001 w realizacji usług administracyjnych. Przedstawiano dotychczasowe doświadczenia urzędów stosujących systemy zarządzania jakością (w tym pozytywne przemiany oraz bariery towarzyszące wdrażaniu podejścia procesowego). Wskazano na możliwości doskonalenia procesów realizacji usług administracyjnych.Summary - The article discusses the benefits resulting from the use of the process approach in accordance with the new ISO 9001 standard in the implementation of administrative services. Previous experiences of offices applying quality management systems (including positive changes and barriers associated with the implementation of the process approach) have been presented in this paper. The article also identifies further scope for perfecting the processes of administrative services realization. Słowa kluczowe - norma ISO 9001, proces, administracja samorządowa ISO 9001.Keywords - process, self-government administration... więcej»

2017-1

zeszyt-4951-problemy-jakosci-2017-1.html

 
W numerze m.in.:
Łańcuch żywnościowy to bardzo wrażliwy i podatny cel ataku terrorystycznego
Rozmowa z dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, Laureatką Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości w kategorii Nauka.M.W.: Pani Profesor, proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji zdobycia Polskiej Indywidualnej Nagrody Jakości im. prof. Edwarda Kindlarskiego w kategorii Nauka. M.Z.W.: Bardzo dziękuję. To dla mnie wielki zaszczyt oraz wyróżnienie, iż mogłam dołączyć do tak znakomitego grona dotychczasowych Laureatów tej Nagrody. Jestem jednak przekonana, iż fakt ten zobowiązuje mnie do dalszej, dobrej pracy na rzecz zarządzania jakością, a także do popularyzowania wiedzy na temat tej dyscypliny, co, wbrew pozorom, jest nadal bardzo potrzebne, zarówno w obszarze szkolenia akademickiego, jak i praktyki. Cieszę się przy tym, iż wydarzenie to zbiega się z jubileuszem mojej pracy zawodowej. M.W.: Pani praca naukowa jest niemal od samego początku silnie związana z obszarem przemysłu rolno-spożywczego. To trudny, ale jakże ciekawy obszar badawczy. M.Z.W.: Tak. Pewien wpływ na to ma moje podstawowe, chemiczne wykształcenie. Jestem bowiem absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto, od zawsze interesowały mnie mechanizmy i systemowe uwarunkowania zarządzania w podmiotach spożywczych, mające wpływ na jakość produktu finalnego. Jak wiadomo, wiele z tych uwarunkowań ma ugruntowanie prawne, a trudność, o jakiej Pani wspomina, łączy się, między innymi, z potrzebą śledzenia zmian w prawie żywnościowym. Dodatkowo, jakość żywności jest zagadnieniem wielowymiarowym, dynamicznym, co wynika z rosnących wymagań rynku oraz zmieniających się potrzeb różnych interesariuszy, z konsumentem na czele. W ślad za tym idą zmiany w sposobach systemowego zarządzania jakością w przedsiębiorstwach spożywczych. M.W.: Jakie czynniki wpływają na wzrost wymagań wobec żywności oraz względem jej producentów i dystrybutorów? M.Z.W.: Przede wszystkim obserwuje się rosnącą świadomość konsum... więcej»

Wpływ jakości na przeobrażenia gospodarcze, doświadczenia praktyczne w przemyśle maszynowym - studium przypadku (Andrzej SAJNAGA, Józef WIERZBICKI)
Firmę ASmet Andrzej Sajnaga założył w 1986 r., w garażu domu jednorodzinnego w Malichach, dzielnicy Pruszkowa i na początku zatrudniał 4 osoby. Firma zajmowała się odlewnictwem oraz obróbką skrawaniem. Po kilku latach ASmet rozpoczął dodatkowo działalność handlową - sprzedaż elementów złącznych, przenosząc swoją siedzibę do Reguł, Aleje Jerozolimskie 280. Do dnia dzisiejszego właśnie pod tym adresem mieści się główna siedziba firmy. W kolejnych latach firma dynamicznie rozwijała się. Aktualnie ASmet zatrudnia ponad 500 osób. Firma posiada zakład produkcyjny - Fabrykę Śrub BISPOL w Bielsku Białej, Odlewnię Metali Nieżelaznych i Zakład Nakładania Powłok w Ursusie, magazyny wysokiego składowania oraz Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe (CIW) w Regułach. Od początku istnienia zakładu właściciele postawili na jakość oraz sprawną obsługę klienta. Już w 1997 r. ASmet wdrożył SZJ i certyfikował go na zgodność z wymaganiami normy ISO 9002. Kolejny certyfikat ASmet otrzymał po wdrożeniu norm z zakresu zarządzania środowiskiem. Aktualnie ASmet posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem, certyfikowany przez UDT. Oprócz tego może pochwalić się wieloma certyfikatami branżowymi. W 2010 r. ASmet został laureatem Polskiej Nagrody Jakości, a tytuł Znakomitego Pełnomocnika otrzymał Janusz Onyszczuk. W 2015 r. Andrzej Sajnaga, ... więcej»

Powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE DOI:10.15199/48.2017.1.1
(Jerzy BARUK)

The commonness of the introduction of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union Streszczenie Celem publikacji jest próba odpowiedzi na postawione we wstępie opracowania pytania oraz weryfikacja tezy, że powszechność wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach funkcjonujących w państwach członkowskich UE jest zmienna i zróżnicowana. Podstawę do takiej weryfikacji stanowi analiza statystyczno-porównawcza wyników badań empirycznych na temat innowacyjnych trendów w przedsiębiorstwach unijnych. Badania zostały przeprowadzone w lutym 2015 r. przez TNS Political & Social w 28 państwach członkowskich oraz w Szwajcarii i USA. Analizy powszechności wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach dokonano w trzech przekrojach: 1) według przedsiębiorstw, które wdrożyły przynajmniej jedną innowację, 2) według kategorii wdrożonych innowacji, 3) według kategorii przedsiębiorstw. Do opracowania tekstu wykorzystano dwie metody badawcze: analizę krytycznopoznawczą piśmiennictwa oraz analizę statystycznoporównawczą materiału empirycznego. Prezentowane wyniki badań potwierdziły przyjętą tezę badawczą. Summary The purpose of the publication is an attempt to answer the questions which are put in the introduction of the elaboration and verification of the thesis that the commonness of the implementation of innovations in enterprises operating in the Member States of the European Union is variable and diverse. The basis for such verification is the statistical-comparative analysis of the results of the empirical researches on innovative trends in EU companies. The study was conducted in February 2015 by TNS Political & Social in 28 Member States of the European Union, Switzerland and the United States. Analysis of the commonness of the introduction of innovations in enterprises was carried out in the following 3 dimensions: 1) according to enterprises that have introduced at least one innovation, 2) according to the category of introduced innovations,... więcej»

Z prasy zagranicznej
Model biznesowy organizacji powiązanych z mafią (G. Faldetta, C. Provenzano. 2016. “Criminal business model and the governance of seized and confiscated businesses". Measuring Business Excellence, 20(4)).Ostatnie w 2016 roku wydanie kwartalnika "Measuring Business Excellence" poświęcone zostało modelom biznesowym. Znalazło się w nim sześć artykułów prezentujących różne zagadnienia związane z tym tematem. W opracowaniu pt. “Revisiting business models: contributions from the field" zdefiniowano pojęcie, a następnie omówiono najważniejsze trendy związane z modelami biznesowymi1. Autorzy artykułu pt. “Reconsi... więcej»

25 lat jakości w Polsce w obszarze certyfikacji wyrobów
Pojęcie dotyczące jakości wyrobów w powojennej Polsce pojawiło się dość wcześnie, bo już w 1958 roku, z chwilą opublikowania uchwały Rady Ministrów w sprawie zapewnienia właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności (M.P. nr 77 poz. 450). Celem wprowadzenia uchwały było zapewnienie właściwej jakości towarów przeznaczonych na zaopatrzenie ludności. W ślad za tą uchwałą wydana została kolejna uchwała RM (M.P. nr 97 z 1958 r.) w sprawie oznaczania wyrobów znakiem jakości. W efekcie wprowadzono dwa państwowe znaki jakości. Znak "Q" - najwyższy poziom jakości i znak "1" - wysoki poziom jakości. Bardzo ważny był zapis o zachętach ekonomicznych dla producentów. W efekcie wprowadzono ulgi podatkowe. Dla produkcji oznaczonej znakiem "Q" - 6%, a znakiem "1" - 3%. Powołane Biuro Znaku Jakości koordynowało krajowy system oceny wyrobów. Badania i ocenę przeprowadzały wyznaczone organizacje. Taki system, mimo kolejnych ustaw, zmiany nazwy koordynującej organizacji na CBJW, wprowadzenia znaku "B" i wprowadzenia kontroli na zgodność z wymaganiami norm tzw. Świadectwo Kontroli Jakości (SKJ) (Ustawa z 8 lutego 1979 r. o jakości wyrobów i usług), funkcjonował praktycznie do 1990 r., kiedy wprowadzona została akredytacja do oceny kompetencji jednostek oceniających zgodność (laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących (CAB)). W tym miejscu należy wspomnieć o próbie stworzenia międzynarodowego systemu wzajemnego uznawania wyników badań i certyfikatów w ramach ówczesnej Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej na wzór stworzonego europejskiego systemu oceny zgodności w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej w 1985 roku. System opierał się o Konwencję o systemi... więcej»

Redakcja:
Ratuszowa 11, pok. 730
00-950, skr. poczt. 1004 Warszawa
tel.: 22 654 96 89
faks: 22 6192187
e-mail: problemyjakosci@sigma-not.pl
www: http://www.problemyjakosci.com.pl/

Czasopisma Wydawnictwa SIGMA-NOT można zaprenumerować w jednym z następujących wariantów: 

· Prenumerata roczna, półroczna i kwartalna czasopism w wersji papierowej,

· Prenumerata roczna w wersji PLUS (wersja papierowa i dostęp do Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl w ramach zaprenumerowanego tytułu),

· Prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych),

· Prenumerata ciągła w wersji PLUS – z 10% rabatem na każdy zaprenumerowany tytuł uzyskiwanym po podpisaniu umowy z Wydawnictwem SIGMA-NOT, przedłużanej automatycznie z roku na rok aż do momentu złożenia rezygnacji,

· Prenumerata zagraniczna – wysyłka czasopisma za granicę za dopłatą 100% do ceny prenumeraty krajowej.

 

Cennik prenumeraty 30 tytułów Wydawnictwa SIGMA-NOT (2015 rok)

 

Prenumeratę można zamówić bezpośrednio w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT:

telefonicznie: (22) 840 30 86 lub 840 35 89 lub faksem: (22) 891 13 74, 840 35 89, 840 59 49

mailem: prenumerata@sigma-not.pl lub na stronie: www.sigma-not.pl

listownie: Zakład Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o., ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa

oraz dokonując wpłaty na konto Wydawnictwa SIGMA-NOT Sp. z o.o.:
ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004,
nr konta 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577

 

Ogólne warunki prenumeraty czasopism fachowych Wydawnictwa SIGMA-NOT

 

Prenumeratorzy, którzy mają wykupioną prenumeratę u innego kolportera, mogą dokupić dostęp do Portalu w cenie 90 zł (netto) na rok, po przedstawieniu dowodu wpłaty na prenumeratę. Należy go przesłać do Zakładu Kolportażu wraz z zamówieniem na dostęp do Portalu Informacji Technicznej: mailem: kolportaz@sigma-not.pl lub faksem 22 891 13 74 

 

Informacja

Jeżeli zamawiana prenumerata, obejmuje numery na przełomie roku 2015/2016, to otrzymają Państwo dwie faktury. Jedna faktura na numery z 2015 roku, natomiast druga na numery z 2016 roku wg cennika na 2015 rok.

Formularze zamówienia na prenumeratę czasopism Wydawnictwa SIGMA-NOT dostępne są  na stronach poszczególnych tytułów, a formularz zbiorczy (umożliwiający zaprenumerowanie od razu kilku tytułów) – po kliknięciu w pole poniżej. 

·  FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA WYDAWNICTWA SIGMA-NOT

 

Prenumerata ciągła

Ta oferta, wprowadzona została z myślą o Państwa wygodzie, to tak zwana Prenumerata ciągła w wersji PLUS. Państwo zamawiacie nasze czasopisma tylko raz, a prenumerata przedłużana jest przez nas automatycznie z roku na rok, aż do momentu złożenia przez Państwa rezygnacji. Korzystając z tej oferty, nie musicie Państwo pamiętać pod koniec każdego roku o odnowieniu prenumeraty na rok następny, a ponadto Wydawnictwo SIGMA-NOT udzieli Państwu 10% bonifikaty na prenumerowane tytuły oraz na dostęp do Portalu Informacji Technicznej.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prenumeraty Ciągłej (plik .pdf)

 

Po jego wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu prosimy o przesłanie umowy (w dwóch egzemplarzach), do Zakładu Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT, ul. Ku Wiśle 7, 00-707 Warszawa.

 

Czasopisma innych wydawców można zaprenumerować w Zakładzie Kolportażu Wydawnictwa SIGMA-NOT w wariantach

· prenumerata roczna w wersji papierowej,

· prenumerata ulgowa – z rabatem wg cennika (przysługuje osobom fizycznym, należącym do stowarzyszeń naukowo-technicznych oraz studentom i uczniom szkół zawodowych.

· FORMULARZ ZAMÓWIENIA - CZASOPISMA INNYCH WYDAWCÓW

Wydawnictwo SIGMA-NOT proponuje Państwu usługi w zakresie publikacji reklam, ogłoszeń lub artykułów sponsorowanych na łamach wszystkich wydawanych przez siebie czasopism. Nie ograniczamy jednak naszych usług do jedynie papierowej formy. Oferujemy Państwu również możliwość emisji na naszym Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl oraz stronach redakcyjnych poszczególnych tytułów. Służymy pomocą edytorską przy tworzeniu materiałów promocyjnych.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

KONTAKT:

Dział Reklamy i Marketingu
ul. Ratuszowa 11
00-950 Warszawa skr. poczt. 1004
tel./faks: 22 827 43 65 
e-mail: reklama@sigma-not.pl

Pliki do pobrania:

Druk zamówienia wraz z warunkami zamieszczania reklam.

Cennik ogłoszeń i reklam kolorowych oraz czarno-białych w czasopismach Wydawnictwa

Cennik e-reklam na stronach Portalu Informacji Technicznej

Warunki techniczne umieszczania e-reklamy na stronach Portalu Informacji Technicznej

Wydawnictwo SIGMA-NOT, należące do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Naczelnej Organizacji Technicznej, to największy polski wydawca prasy fachowej o ukierunkowaniu technicznym. Jako zorganizowana oficyna działa od 1949 r., a najstarszy wydawany tytuł - „Przegląd Techniczny” - liczy sobie 150 lat.

W portfolio Wydawnictwa SIGMA-NOT znajdują się obecnie 32 unikalne tytuły prasy fachowej. Czasopisma te działają na wielu płaszczyznach i są skierowane do wszystkich zainteresowanych tematami naukowo-technicznymi zarówno zawodowo, jak i czysto hobbystycznie, poszerzając ich kulturę techniczną. Czyta je miesięcznie ponad 200 tys. osób, które mogą w nich odnaleźć interesujące ich artykuły o nowinkach technicznych, najświeższych osiągnięciach naukowych, popularnych problemach w danej dziedzinie, a także analizy rynku, komentarze do bieżących wydarzeń gospodarczych oraz relacje z imprez i konferencji naukowo-technicznych.

Ofertę Wydawnictwa poszerzają publikacje książkowe; obecnie w sprzedaży jest pozycja książkowa „22 zadania służby BHP – standardy działania” autorstwa Lesława Zielińskiego oraz "ADR, REACH, CLP Niebezpieczne Chemikalia Poradnik" Bolesława Hancyka.

Poza czasopismami i książkami, nieprzerwanie od 1952 r. SIGMA-NOT wydaje również „Terminarz Technika” – wygodny kalendarz, zawierający - poza kalendarium - podstawowe informacje techniczne, świetnie znany już trzem pokoleniom polskich inżynierów.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach SIGMA-NOT począwszy od 2004 roku dostępne są także w wersji elektronicznej na Portalu Informacji Technicznej www.sigma-not.pl, który przeglądają Państwo w tej chwili. Każdy artykuł można kupić poprzez sms, e-płatności, lub posługując się tradycyjnym przelewem, a także w ramach dostępu do „Wirtualnej Czytelni”. Prenumeratorzy czasopism w wersji PLUS mogą korzystać za pośrednictwem „Wirtualnej Czytelni” z bazy artykułów zaprenumerowanego tytułu bez ograniczeń.

Wydawnictwo SIGMA-NOT ma w swoich strukturach Drukarnię oraz Zakład Kolportażu, które świadczą także usługi klientom zewnętrznym.

Zapraszamy do lektury i współpracy!

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
ul. Ratuszowa 11 tel.: 22 818 09 18, 22 818 98 32
00-950 Warszawa, skr. poczt. 1004 e-mail: sekretariat@sigma-not.pl

Kontakt w sprawie zakupów internetowych - tel. 601318457, sigmanot@gmail.com

NIP: 524-030-35-01
Numer KRS: 0000069968
REGON: 001408973
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy
Numer konta bankowego: Bank PKO BP 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582
Numer konta bankowego dla prenumeraty: Bank PKO BP 24 1020 1026 0000 1002 0250 0577